Nytt regjeringskvartal

KORO er ansvarlig for kunstprosjektene i det nye regjeringskvartalet i Oslo, et av de største byggeprosjektene i Norges historie. Det nye regjeringskvartalet vil bli viktig i kraft av både sin konstitusjonelle betydning og sin sentrale beliggenhet i hjertet av hovedstaden. Vår ambisjon er at kunsten, på samme måte som aktiviteten i regjeringskvartalet, skal være relevant for et bredt publikum, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kuratorgruppen for Regjeringskvartalet, fra venstre Ana María Bresciani, Nora Ceciliedatter Nerdrum og Drew Snyder. Fotograf: Niklas Hart

Om prosjektet

Regjeringskvartalet vil bestå av flere bygg, gateløp, plasser og parker, og byggeprosjektet vil strekke seg over mange år. Her vil alle departementene utenom Forsvarsdepartementet samles. Prosjektet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn, med ferdigstillelse i 2029.  

KORO har som en del av sitt forprosjekt utviklet en overordnet kunststrategi for prosjektet, samt gjennomgått kunsten i alle departementene. Dette danner grunnlaget for utarbeidelse av kunstplaner i det som blir et av de mest omfattende prosjektene i KOROs historie. 

Strategien formulerer noen overordnede prinsipper som skal ligge til grunn for de kuratoriske beslutningene i kunstprosjektet og være tydelig identifiserbare i kunstprosjektet sett under ett.  

Gjenbruk – videreføring – kontinuitet
Det eksisterer allerede kunstverk i regjeringskvartalet og i departementeneHva sier disse verkene om hvordan man har forstått kunst, identitet, representativitet og nasjonalitet de siste hundre årene? Hva har vært strategiene bak de innkjøpene man har gjort? Hvordan kan nye innkjøp og oppdrag bidra til å kommentere og kanskje korrigere denne oppfatningen? 

Samtid – fortid – framtid
Med utgangspunkt i de eksisterende kunstverkene vil vi undersøke hvilke linjer vi kan trekke mellom fortid, nåtid og framtid. Vi ønsker også å anlegge et kulturhistorisk perspektiv  regjeringskvartalet – og se nærmere på det bestemte geografiske området Hammersborg og til ulike faser i stedets historie. Vi vil lete etter tematikker og tendenser som igjen er aktuelle, og som kan komme til å være like aktuelle etter vår tid, og vi vil samarbeide med samtidskunstnere som kan gå i dialog med, kommentere og kanskje utfordre historien. 

Tverrfaglighet og samhandling
I dagens samfunn er det å arbeide tverrfaglig en selvfølgelighet. Det finnes gode historiske eksempler på at fagpersoner har hatt gjensidig utbytte av hverandre, og at de nettopp på grunn av samhandlingen har bidratt til nyskaping. Utviklingen av naturbetongen er et godt eksempel på innovasjon som oppstår når fagdisipliner møtes. Kunstprosjektet i regjeringskvartalet skal innby til tverrfaglige samarbeid og felles kunnskapsutveksling ut fra ideen om at kunsten og vitenskapene grunnleggende sett dreier seg om det samme: en forbedret forståelse av oss selv og verdenen vi samhandler med. 

Et bevisst forhold til utsmykkingsbegrepet og et kunstfelt i endring
I Høyblokka finnes noen av de mest ikoniske verkene i norsk utsmykkingshistorie. Et nytt kunstprosjekt i regjeringskvartalet må forholde seg aktivt til dette. Kunstfeltet er i stadig endring, og hver generasjon har sin tilnærming til utsmykkingsbegrepet og hva det vil si å skape kunst til offentlige rom. KORO skiftet navn fra Utsmykkingsfondet i 2006. Navneskiftet må forstås som en reaksjon fra kunstmiljøenes side på at utsmykking i stigende grad ble assosiert med dekorering av bygg. Ordbruken var ikke lenger dekkende for kunstneriske prosjekter som hadde ambisjoner utover å dekorere de visuelle omgivelsene, og som la for dagen et politisk og sosialt, like mye som et estetisk, innhold. Det er et uttalt ideal for mange kunstprosjekter i det offentlige rommet å bryte med etablerte tenkemåter og utfordre rådende strukturer i en demokratisk offentlighet. I et av de største kunstprosjektene som er gjennomført i en offentlig sammenheng i moderne tid, er det naturlig å se nærmere på denne utviklingen. 

Kunstprosjektet i regjeringskvartalet vil bli fulgt opp av en intern prosjektgruppe bestående av kuratorer, prosjektansvarlig, konservator, kurator formidling og representanter fra administrasjonen. 

For å ivareta relasjonen både til forvaltningen og byggeprosjektet er det opprettet et kunstråd. Kunstrådet er et rådgivende organ som skal gi innspill til KOROs ledelse når det gjelder utforming av kunststrategi, kunstplaner og overordnet ressursdisponering i prosjektet.  

Les mer om arbeidet med og planene for kunstprosjektet i Kunstplan del 1.

 

Kunstrådet har følgende sammensetning:

  • Departementsråd Kristin Berge, Kulturdepartementet, kunstrådets leder
  • Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo, KORO
  • Prosjektansvarlig Elise Cosme da Silva Hoedenmakers, KORO
  • Hanne Hammer Stien, ekstern kunstfaglig representant  
  • Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo, Statsministerens kontor
  • Departementsråd Petter Skarheim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Adm. direktør Harald V. Nikolaisen, Statsbygg
  • Prosjektdirektør, Jard Bringedal, Statsbygg
  • Arkitekt Gudmund Stokke, Team Urbis

 

 

Detaljer

Fylke

Oslo

Planlagt ferdigdato

30.11.2029

Prosjektansvarlig

Elise Cosme da Silva Hoedemakers
Elisabeth Byre , til juli 2022

Kuratorer

Ana María Bresciani
Nora Ceciliedatter Nerdrum
Drew Snyder
Elisabeth Byre , til juli 2022

Arkitekt

Team Urbis

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

2019-2021


Forprosjekt

August 2020


Konstituering av kunstråd

Høst 2020


Kunsten i departementene ferdig registrert

Januar 2021


Kunststrategi godkjent

Mars 2021


Oppdragsbrev

November 2022


Outi Pieski vinner av konkurranse pyramiderommet

Mars 2023


Jumana Manna vinner av konkurranse Bygulvet

Hvordan jobber KORO med kunst til det nye regjeringskvartalet? Se videoer av prosesser her:

Bli med inn i Høyblokka!

Hvordan registere kunsten i et departement?

Auroras reise