AAhkA

Outi Pieskis monumentale kunstverk til A-blokken i det nye regjeringskvartalet vil ta utgangspunkt i samisk historie, kultur og doudji.

Illustrasjonen viser hvordan kunstverket er tenkt inne i bygningen. Illustrasjon: Statsbygg/team Urbis.

Om prosjektet

A-blokken kan betegnes som signaturbygget i det nye regjeringskvartalet, og pyramiderommet er et sentralt innendørs rom.

Den samisk-finske kunstneren Outi Pieskis forslag AAkhA er tenkt utført og integrert på hele den skråstilte veggflaten i rommet, som er over 700 kvadratmeter og 51 meter høy, og vil ta utgangspunkt i spileveggen. Pieski vil bruke den monumentale flaten til å lage en assemblage av farger, materialer og håndverkstradisjoner.

Pieskis skisse viser en skikkelse i halvprofil med en ládjogahpir (hornlue) på hodet og messingringer på fingrene. Skikkelsen holder en stav med mønstre hentet fra nord – og sørsamiske treskjærings- og ornamentstradisjoner. Både luen, ringene og staven er knyttet til duodji. AAhkA viser ifølge samisk tenkemåte og filosofi til Moder Jord som juridisk person. De hellige fjellene i Sápmi bærer ofte samme navn. Aahka på sørsamisk og áhkku på nordsamisk kan oversettes til bestemor, eldre kvinne og  beskytter av jorda.

En utfyllende beskrivelse av kunstverket vil foreligge i både tekst og bilder når kunstprosjektet er ferdig. Bildematerialet er basert på foreløpige skisser.

Outi Pieski (f. 1973 i Helsingfors) bor og arbeider i Helsingfors og i Utsjok, på finsk side av Sápmi. Pieski har en rekke internasjonale utstillinger bak seg og har realisert flere større offentlige verk, blant annet på Sametinget i Karasjok og Sametinget i Enare, Finland. Hun jobber med installasjoner og maleri, ofte i kombinasjon med duodji, og er opptatt av tematikker som kretser rundt natur og kultur i den arktiske regionen.

KORO hadde ansvar for kunstprosjektet ved Sametingets tilbygg i 2015, og du kan lese mer om Pieskis kunstverk i Karasjok her.

Å invitere kunstnere til å levere skisseforslag er en av flere metoder som vil bli brukt i arbeidet med kunst til nytt regjeringskvartal. For pyramiderommet ble totalt åtte kunstnere invitert av KORO til å utarbeide skisser. Les mer her om hvordan dette arbeidet ble gjort.

På Statsbyggs nettside kan du lese mer om byggeprosjekt nytt regjeringskvartal. På KOROs nettside for nytt regjeringskvartal beskrives det overordnede arbeidet med kunst til regjeringskvartalet. Der finner du også kunststrategien og kunstplanen.

Davvisámegiella:

Outi Pieski gorges dáiddabargu ođđa ráđđehusgoartila A-blohkkii atná sámi historjjá, kultuvrra ja duoji vuolggasadjin.

A-blohka sáhttá gohčodit ráđđehusgoartila arkitektuvraniehki bargun, ja pyramiidalatnja lea guovddášlatnja vistti siskkobealde.

Suoma beali sámi dáiddára Outi Pieski evttohus AAkhA lea jurddašuvvon dahkkojuvvot ja ovttaiduhttojuvvot lanja vinjuseaidnedulbosii, mii lea badjel 700 njealjehasmehter viiddu ja 51 mehter alu, ja mii atná arkitektuvrra skielttarseaidneráhkadusa vuolggasadjin. Gorges muorraduolbbus šaddá ođđaáigásaš skulptuvran, man dáiddár lea dahkan ivnniin, ávdnasiin ja duodjeárbevieruin. Pieski sárggastus čájeha nissonolbmohámi bealleprofiillas, geas lea ládjogahpir oaivvis ja meissetsuorbmasat suorpmain. Olmmoš doallá soappi, mas leat hearvaminstarat maid dáiddár lea viežžan davvisámi ja åarjelsaemien muorraduddjon- ja hervenárbevieruin. Sihke gahpir, suorbmasat ja soabbi čatnasit duodjái.

AAhkA čujuha sámi jurddašanvuogi ja filosofiija mielde Eatnamii Min Eadnái juridihkalaš persovdnan. Sámi eatnama bassi váriin lea dávjá seamma namma. (Aahka åarjelsaemiengïelese ja áhkku davvisámegillii lea áhči dahje eatni eadni, dahje vuorraset nisu, ja áhkku várjala eatnama.)

Dáiddabarggu dievaslaččat válddahus ráhkaduvvo sihke čálusin ja govvan go dáiddaprošeakta gárvána. Govvamateriála vuođđuduvvá gaskaboddasaš sárggastusaide.

Outi Pieski (r. 1973 Helssegis) ássá ja bargá Helssegis ja Ohcejogas, Suoma beali Sámis. Pieskis leat leamaš máŋggat riikkaidgaskasaš čájáhusat, ja son lea ollašuhttán máŋga stuorát almmolaš dáiddabarggu, earret eará Norgga Sámediggái Kárášjohkii ja Suoma Sámediggái Anárii. Son bargá installašuvnnaiguin ja málagovvanjuohtamiin, dávjá nu ahte ovttasta duoji dáiddabargguidasas. Son berošta fáddásurggiin mat govvidit árktalaš guovllu luonddu ja kultuvrra.

KORO leai vásttolaš Sámedikki laktavistti dáiddaprošeavttas jagi 2015, ja don sáhtát lohkat dáppe (dušše dárogillii) eambbo Pieski dáiddabarggus mii lea Kárášjogas.

Statsbygg neahttasiiddus sáhtát lohkat eambbo ođđa ráđđehusgoartila huksenprošeavttas. KORO prošeaktasiiddus ráđđehusgoartila várás   bajit bargu mii dahkkojuvvo dáidagiin, mii galgá ráđđehusgoartilii. Doppe gávnnat maiddái dáiddastrategiija ja dáiddaplána (dušše dárogillii).

Detaljer

Fylke

Oslo

Kunstner

Outi Pieski

Planlagt ferdigdato

25.06.2025

Prosjektansvarlig

Elise Cosme da Silva Hoedemakers , KORO

Kurator

Nora Ceciliedatter Nerdrum , KORO
Drew Snyder , KORO
Ana María Bresciani , KORO

Byggherre

Statsbygg

Arkitekt

Team Urbis

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Offentlig tilgjengelig

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

Vår og sommer 2022


Invitert konkurranse om skisseforslag sendes til åtte kunstnere

Høst 2022


Juryarbeid

November 2022


Outi Pieski offentliggjøres som vinner av konkurransen

Vinter og vår 2023 - 24


Researchfase for kunstner

2025


Kunstverk ferdigstilles