Nasjonalt minnested etter 22. juli i det nye regjeringskvartalet

Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. KORO har fått i oppdrag å lede arbeidets første fase. Etter en åpen internasjonal prekvalifisering og en lukket konkurranse skal det kåres et endelig vinnerforslag i 2025.

Minnestedet skal ligge foran Høyblokka på Johan Nygaardsvoldsplass, til høyre for Lindealleen. Illustrasjon: Statsbygg/team Urbis.

Om prosjektet

Bakgrunn 

Bombeangrepet i Oslo og massedrapene på Utøya 22. juli 2011 er de verste terrorhandlingene i Norge i fredstid. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet og 69 mennesker ble drept på AUFs sommerleir på Utøya, de fleste av disse var ungdommer. Mange flere ble skadet og utsatt for akutt livsfare i regjeringskvartalet og på Utøya. Ødeleggelsene var enorme. 

Angrepene var politisk motiverte og utført av en høyreekstrem, norsk terrorist. De var rettet mot grunnleggende demokratiske institusjoner, mot Arbeiderpartiet spesielt og politisk engasjert ungdom på AUFs sommerleir. Grusomhetene i terroristens handlinger savner sidestykke i norsk historie. 

I tiden som fulgte oppsto det spontane minnesteder og minnemarkeringer der folk la ned blomster, bilder og små gjenstander til minne om de døde. I 2012 bestemte regjeringen at det skulle etableres offisielle minnesteder i Hole kommune og regjeringskvartalet, som hedret de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene. Et midlertidig minnested ble åpnet i regjeringskvartalet i 2018. Minnestedet ved Utøyakaia i Hole kommune ble ferdigstilt våren 2022. KOROs tidligere oppdrag om minnesteder ble avsluttet i 2017. Du kan lese mer om prosessen her. 

Oppdraget 

KORO har fått i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utvikle et forprosjekt for permanent nasjonalt minnested med sikte på å etablere dette i regjeringskvartalet. Oppdragsbrevet kan du lese her (pdf).  

Minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvold plass ved siden av den nye inngangspaviljongen til 22. juli- senteret. Sammen med minne- og læringssenteret vil minnestedet bli en del av det nye regjeringskvartalet. Det nye minnestedet skal være tilgjengelig hele døgnet og skal være egnet for markeringer. Navnene til de 77 drepte skal være en del av minnestedet.  

Oppdraget skal gjennomføres som en kunstkonkurranse med åpen prekvalifisering og påfølgende lukket konkurranse i to trinn. Vinnerforslaget velges av en tverrfaglig jury som vil bestå av minnefaglig og kunstfaglig kompetanse samt relevante interessegrupper og berørte.  

Forankring, medvirkning og kunnskap 

I oppdragsbrevet fra KDD står det: “Når nasjonalt minnested i hovedstaden skal etableres, er det svært viktig med et grundig og målrettet medvirknings- og forankringsarbeid. Prosessen blir en del av fortellingen til fremtidige generasjoner om nasjonens reaksjoner etter 22. juli 2011.”  

Arbeidet med minnestedet skal romme en inkluderende og involverende prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF skal involveres på egnet måte underveis og peke ut hvert sitt jurymedlem. KORO vil også ha tett kontakt med ansatte i regjeringskvartalet gjennom hele oppdraget.  

Arbeidet vil også romme en offentlig “utside” i form av en kunnskapsserie der vi innhenter og dele kunnskap som oppleves åpen og relevant for offentligheten og kunstfeltet, og som gir kunnskap til prosjektet. Gjennom kunnskapsserien vil relevante fagaktører innen minnestedsfeltet dele sitt arbeid og slik styrke den offentlige bevisstheten og samtalen om hva et minnested kan være i dag. Det vil komme mer informasjon på denne siden når programmet er klart.  

Kunstplan 

KORO jobber nå med en kunstplan som vil bli en viktig del av konkurransegrunnlaget. Hensikten med kunstplanen er at den skal:  

  • Fastsette rammer, retning og handlingsrom for konkurransen som skal gjennomføres. 
  • Være et kunnskapsgrunnlag for alle involverte (konkurransedeltagere, jurymedlemmer, KORO, fagpersoner, oppdragsgiver, referansegrupper- og alle interesserte). 
  • Være et styringsverktøy for valg som tas underveis i prosessen. 
  • Fastsette rammer for budsjett, framdrift, organisering, forankring, medvirkning og kommunikasjon.  
  • I seg selv være et dokument som er gjenstand for involvering ved å bli sendt på høring, og at høringsinnspill kan medføre endringer. 

Kunstplanen vil sendes på høring sommeren 2023, og blir da lagt ut på denne siden.  

Foreløpige mål og føringer 

KDD og KORO har i samarbeid formulert overordnet mål og føringer for arbeidet. Disse er foreløpige og vil bli fastsatt i kunstplanen.  

Overordnet mål: 

Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. Juli 2011 er et betydningsfullt sted å samles, minnes og reflektere for oss som samfunn, for alle berørte, og for de som mistet sine nære.   

Føringer:  

  • Minnestedet har kunstnerisk integritet, høy kvalitet og er et bidrag til hvordan vi minnes og reflekterer over 22. Juli, nå og i fremtiden. 
  • Minnestedet bidrar til refleksjon over årsakene til, og konsekvensene av terrorangrepene, og til et varig minne om dem som ble drept eller skadet.   
  • Sammen med læringssentrenes arbeid, forskning og skoleverk, det politiske apparatet og den kritiske offentligheten, inngår minnestedet i samfunnets kontinuerlige arbeid med å hindre lignende angrep og motvirke tankegodset som ligger til grunn.   
  • Prosessen fram til endelig utforming er en del av samfunnets forvaltning og forhandling om minnet etter 22. Juli. En inkluderende og involverende prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale vektlegges som en vesentlig del av arbeidet. 

Ta kontakt 

Vi ønsker å legge til rette for en god og åpen dialog med publikum der terskelen er lav for å kontakte oss med spørsmål og innspill. Du kan kontakte prosjektleder Mari Magnus på epost: mm(at)koro.no  

Nyttige lenker:  

På Statsbyggs hjemmeside finner du informasjon om byggeprosjektet. På denne siden finner du informasjon om andre kunstprosjekter KORO utvikler i regjeringskvartal. 

Detaljer

Adresse

Johan Nygaardsvolds plass, Oslo  

Fylke

Oslo

Kurator

Trude Schjelderup Iversen , KORO

Prosjektansvarlig

Mari Magnus , KORO

Oppdragsgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet 

¨
Varighet

permanent

Tilgjengelighet

offentlig  tilgjengelig

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Milepæler

Høst 2022


Planleggingsfase

Vår 2023


Kunstplanen utarbeides

Høst 2023


Åpen utlysning

Vår 2024


Lukket konkurranse del 1

Høst 2024


Lukket konkurranse del 2

Vår 2025


Kåring av vinner