Fagseminaret Multidirectional Memorials 21. september 2023 på Deichman Bjørvika. Foto: Niklas Hart
Aktuelt

Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser

Som del av arbeidet med nasjonalt minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet, arrangerer KORO en serie fagseminarer, forelesninger og samtaler som skal belyse problemstillinger minnesteder, monumenter og minneverk møter i dag.

– Ordskiftene om minnesteder i Norge har vært mange og høylytte, men en systematisk faglig samtale rundt de i dag endrede betingelsene for kunstnerisk minneforvaltning har ikke i tilstrekkelig grad funnet sted, mener seniorkurator Trude Schjelderup Iversen i KORO, som har utviklet serien.

– Etter 2011 har det vokst fram flere fagmiljøer som forsker på den stadig økende mengden kunstneriske bearbeidelser av minnet etter 22. juli. Vi ønsker å legge til rette for og etablere et forum for dialog, meningsutveksling og refleksjon mellom kunstnere, forskere, fagfolk og et generelt publikum.

Seniorkurator Trude Schjelderup Iversen som har initiert kunnskapsserien Memorial and Scosiety. Her foran Ida Ekblads «Just Audio». Foto: Niklas Hart

Ordskiftene om minnesteder i Norge har vært mange og høylytte, men en systematisk faglig samtale rundt de i dag endrede betingelsene for kunstnerisk minneforvaltning har ikke i tilstrekkelig grad funnet sted

Trude Schjelderup Iversen

Memorials and society

Foredragsserien, som har fått den overordnede tittelen Memorials and society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser, vil handle om relevante problemstillinger som knyttes til minnesteder, monumenter og minneverk i dag, og skal bidra til at den offentlige samtalen bygger på kunnskap, opplysning og tilgjengeliggjøring av de spørsmålene som preger dette fagfeltet i dag.

– Å starte arbeidet med et nytt, permanent 22. juli-minnested handler, fra et kuratorisk perspektiv, på mange måter om å fortsette utforskningen av på den ene siden det komplekse feltet minnekultur og på den andre siden rollen samtidskunsten kan ha i forbindelse med det, forteller Schjelderup Iversen.

Hun mener det forutsetter en åpenhet om hva som kan skje (i form av kunstneriske ideer), og en profesjonell tillit til kunstneres og arkitekters sensibilitet, refleksive kapasitet og sosiale evner.

– At vi henvender oss til utøvende kunstnere og arkitekter for å løse oppgaven om å lage et nasjonalt minnested, handler med andre ord om at samfunnet har en tro på at kunsten kan tilby et fellesskap, være et sted for sorgbearbeiding og bidra til refleksjoner over terrorangrepenes konsekvenser.

Kunnskapsserien vil være en arena der fagfolk og offentligheten kan diskutere ulike mulighetsrom i fellesskap. Og kanskje gi noen svar på spørsmålet om hvordan et vellykket minnested kan se ut i dag.  

Jørgen Watne Frydnes delte sine erfaringer fra arbeidet med gjenoppbyggingen av Utøya på fagseminaret Multidirectional Memorials på Deichman Bjørvika. Foto: Niklas Hart

Vi ønsker å legge til rette for og etablere et forum for dialog, meningsutveksling og refleksjon mellom kunstnere, forskere, fagfolk og et generelt publikum

Trude Schjelderup Iversen

Dialog og læring

Kunnskapsserien har som hensikt både å skape et rom for dialog mellom KORO og publikum og som kunnskapsproduksjon inn til KOROs arbeidsgruppe og juryen. Den skal arrangeres parallelt med kunstkonkurransen og arrangementene kan dreie rundt følgende spørsmål:

 • Hva skiller såkalt flertydige («multidirectional») minnesteder fra mer klassiske minne-monumenter som ønsker å skape et mer stabilt meningsinnhold?
 • Hvordan har «performative memorials» skapt et åpnere rom for følelser og kroppens rolle i minnebearbeiding?
 • Hva skiller «performative memorials» fra sosiale og relasjonelle monumenter og minnesteder?
 • Og hvordan har anti-monumenter, eller «counter-monuments», fornyet kunstneriske minneuttrykk med vekt på fraværsestetikk og artikulering av tap?
 • Kan den pågående monument-aktivismen ses på som et ønske om å inkludere og uttrykke demokratiske praksiser og en mer inkluderende og kompleks historiefortelling?
 • Hvordan forstår konkurransedeltagerne for et permanent minnested i regjeringskvartalet denne oppgaven, og hva slags svar gir de? 

Praktisk informasjon

 • 21. september 2023 ble det første fagseminaret arrangert under tittelen Multidirectional Memorials. Det skjedde på Deichman Bjørvika. Bidragsyterne var: Mathias Danbolt, Jørgen Watne Frydnes, Trude Schjelderup Iversen, Mari Magnus, Camille Norment og Mechtild Widrich.
 • 10. november 2023 arrangeres neste fagseminar med tittelen Performative Memorials. Det finner sted i Nasjonalbiblioteket fra kl. 9-13. Bidragsytere er: Anne Lene Andersen, Mathias Danbolt, Suzanne Lacy, Outi Pieski og Trude Schjelderup Iversen.
 • Det vil bli flere arrangementer i 2024 og 2025, blant annet vil KORO invitere publikum til et seminar der kunstnere og arkitekter som deltar i konkurransen vil presentere sine forslag.
 • Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.
 • Arrangementene vil bli strømmet, og opptak vil legges ut på KOROs nettside i etterkant. 
Kunstner og jurymedlem Camille Norment fortalte om sin kunstneriske praksis og delte refleksjoner om minnearbeid under fagseminaret Multidirectional Memorials. Foto: Niklas Hart

Om bidragsyterne:  

Anne Lene Andersen, Fagansvarlig for Dokumentasjon og utstilling og samlingsansvarlig ved 22. juli-senteret.

Anne Lene Andersen er kulturminneforvalter med vanskelig kulturarv og minnekultur som spesialfelt. Andersen skrev masteroppgaven Stedets makt: Utøya – et møtested mellom før og nå (2014). Hun har jobbet ved 22. juli-senteret siden 2015, og var faglig leder ved 22. juli-senteret i perioden 2015-2019.

Mathias Danbolt er professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet og leder av forskningsprosjektene «The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories» (Carlsbergfonden 2019–23) og «Moving Monuments: The Material Life of Sculpture from the Danish Colonial Era» (Novo Nordisk Foundation 2022–25). 

Jørgen Watne Frydnes (f. 1984) er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, har en mastergrad i internasjonal politikk fra the University of York, England og 12 års erfaring fra Leger Uten Grenser.  I august 2011 ble han ansatt for å lede prosessen og arbeidet med å gjenreise Utøya etter terrorangrepet 22. juli. De siste tolv årene har han som daglig leder på Utøya vært ansvarlig for personlig kontakt med flere titalls etterlatte familier og overlevende, for å finne en meningsfull fremtid for Utøya og for å hjelpe AUF tilbake. Samtidig har han ledet arbeidet med å bygge opp et unikt læringssenter, et minnested og demokrativerksted for ungdom. Han er styremedlem i den Norske Helsingforskomitéen og medlem av den Norske Nobelkomité. Den 1. oktober tiltrer han som generalsekretær i Norsk PEN.

Suzanne Lacy
er kunstner og teoretiker ogregnes som en pioner innenfor sosialt engasjert og offentlige performance-kunst. Lacy har redigert boken Mapping the Terrain: New Genre Public Art (1994) og skrevet boken Leaving Art: Writings on performance, Politics, and Publics, 1974-2007 (2010). Hun er professor på Roski School of Art and Design ved the University of Southern California. 

Mari Magnus
er prosjektleder i KORO med ansvar for nasjonalt minnested etter 22. juli i regjeringskvartalet. Hun var prosjektleder for det nasjonale minnestedet ved Utøyakaia fra 2017, fram til reguleringsplanen var vedtatt. Magnus er utdannet landskapsarkitekt og har jobbet med prosjektering, kommunal planlegging, by- og stedsutvikling, statlige byggeprosjekter, medvirkning og brukerprosesser. 

Camille Norment
er kunstner, musiker og komponist. Norment har ved flere anledninger samarbeidet med musikerne Håvard Skaset og Vegar Vårdal, under navnet The Camille Norment Trio. Norment var festspillutstiller i Bergen i 2023. Hun ble i 2023 tildelt the Nam June Paik Award. I 2021 ferdigstilte hun Sekvensielt fremført lydinstallasjon basert på klangen fra DS Donaus skipsklokke som et permanent verk i Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. 

Outi Pieski (f. 1973 i Helsingfors) bor og arbeider i Helsingfors og i Utsjok, på finsk side av Sápmi. Pieski har en rekke internasjonale utstillinger bak seg og har realisert flere større offentlige verk, blant annet på Sametinget i Karasjok og Sametinget i Enare, Finland. Hun jobber med installasjoner og maleri, ofte i kombinasjon med duodji, og er opptatt av tematikker som kretser rundt natur og kultur i den arktiske regionen.

Trude Schjelderup Iversen (f. 1974) er seniorkurator i KORO og doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som leder i UKS (Unge kunstneres samfund) og ved Center for Curatorial Studies ved Bard College i New York. Schjelderup Iversen har publisert fagartikler i en rekke norske og internasjonale antologier, kataloger og bøker om samtidskunst. Egne bøker inkluderer The New Administration of Aesthetics (ed. 2007) og Materialets tale (ed. 2018). Hun er ansvarlig for KOROs utdanningsmodul Kuratorpraksis + det offentlige rom, et kuratorfaglig fordypningsprogram som siden 2018 har samarbeidet med internasjonale utdanningsinstitusjoner som University of Southern California og Københavns universitet. 

Mechtild Widrich
er professor i kunsthistorie, teori og kritikk ved the School of the Art Institute of Chicago og stipendiat ved University of Notre Dame’s Center for Advanced Study. Widrich har blant annet skrevet bøkene Performative Monuments (2014) og Monumental Cares (2023). Hun har vært (med)redaktør for flere publikasjoner, blant annet; Participation in Art and Architecture (2015) og Krzysztof Wodiczko, A 9/11 Memorial (2009).