Nasjonalt minnested etter 22. juli i det nye regjeringskvartalet

Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. KORO har fått i oppdrag å lede arbeidets første fase. Etter en åpen internasjonal prekvalifisering og en lukket konkurranse skal det kåres et endelig vinnerforslag i 2025.

Oversikt over det framtidige regjeringskvartalet. Det permanente minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Midlertidig minnested ligger nå i Lindealleen, ved de fire trærne nærmest Akersgata. (Ill.: Statsbygg/Team Urbis/Nordic Office of Architecture).

Om prosjektet

(Information in English)

Nyttige lenker:

Bakgrunn 

Bombeangrepet i Oslo og massedrapene på Utøya 22. juli 2011 er de verste terrorhandlingene i Norge i fredstid. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet og 69 mennesker ble drept på AUFs sommerleir på Utøya, de fleste av disse var ungdommer. Mange flere ble skadet og utsatt for akutt livsfare i regjeringskvartalet og på Utøya. Ødeleggelsene var enorme. 

Angrepene var politisk motiverte og utført av en høyreekstrem, norsk terrorist. De var rettet mot grunnleggende demokratiske institusjoner, mot Arbeiderpartiet spesielt og politisk engasjert ungdom på AUFs sommerleir. Grusomhetene i terroristens handlinger savner sidestykke i norsk historie. 

I tiden som fulgte oppsto det spontane minnesteder og minnemarkeringer der folk la ned blomster, bilder og små gjenstander til minne om de døde. I 2012 bestemte regjeringen at det skulle etableres offisielle minnesteder i Hole kommune og regjeringskvartalet, som hedret de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene. Et midlertidig minnested ble åpnet i regjeringskvartalet i 2018. Minnestedet ved Utøyakaia i Hole kommune ble ferdigstilt våren 2022. KOROs tidligere oppdrag om minnesteder ble avsluttet i 2017. Du kan lese mer om prosessen her. 

Oppdraget 

KORO har fått i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utvikle et forprosjekt for permanent nasjonalt minnested med sikte på å etablere dette i regjeringskvartalet. Her kan du lese oppdragsbrevet fra KDD. I juni 2023 fikk KORO oppdatert oppdragsbrev fra KDD, dette kan du lese her. 

Minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvold plass ved siden av den nye inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Sammen med minne- og læringssenteret vil minnestedet bli en del av det nye regjeringskvartalet. Det nye minnestedet skal være tilgjengelig hele døgnet og skal være egnet for markeringer. Navnene til de 77 drepte skal være en del av minnestedet.  

Oppdraget skal gjennomføres som en kunstkonkurranse med åpen prekvalifisering og påfølgende lukket konkurranse i to trinn. Vinnerforslaget velges av en tverrfaglig jury som vil bestå av minnefaglig og kunstfaglig kompetanse samt relevante interessegrupper og berørte.  

Forankring, medvirkning og kunnskap 

I oppdragsbrevet fra KDD står det: “Når nasjonalt minnested i hovedstaden skal etableres, er det svært viktig med et grundig og målrettet medvirknings- og forankringsarbeid. Prosessen blir en del av fortellingen til fremtidige generasjoner om nasjonens reaksjoner etter 22. juli 2011.”  

Arbeidet med minnestedet skal romme en inkluderende og involverende prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF skal involveres på egnet måte underveis og peke ut hvert sitt jurymedlem. KORO vil også ha tett kontakt med ansatte i regjeringskvartalet gjennom hele oppdraget.  

Arbeidet vil også romme en offentlig “utside” i form av en kunnskapsserie der vi innhenter og deler kunnskap som oppleves åpen og relevant for offentligheten og kunstfeltet, og som gir kunnskap til prosjektet. Gjennom kunnskapsserien vil relevante fagaktører innen minnestedsfeltet dele sitt arbeid og slik styrke den offentlige bevisstheten og samtalen om hva et minnested kan være i dag.

Foredragsserien, som har fått den overordnede tittelen Memorials and society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser, lanseres 21. september, kl. 9-13, på Deichman Bjørvika. Det er mer informasjon om programmet på denne siden.  

Program for forprosjekt

KORO har laget et program for forprosjekt som vil bli en viktig del av konkurranse-
grunnlaget. Programmet var på høring i perioden 26. juni til 1. september 2023, og er justert etter innspill. Her settes rammene for hvordan KORO skal gjennomføre oppdraget vi har fått. 

Hensikten med programmet er at det skal:  

 • peke ut en retning og være et styringsverktøy for valg som tas underveis i
  prosessen. Rammene som er gitt fra Kommunal- og distriktsdepartementet, går
  fram av kap. 2.
 • fastsette overordnede rammer for forankring, medvirkning og
  kommunikasjon, slik det er beskrevet i kap. 3.
 • være et kunnskapsgrunnlag for alle involverte (konkurransedeltagere,
  jurymedlemmer, KORO, fagpersoner, oppdragsgiver, referansegrupper og alle
  interesserte). I kap. 4 settes oppdraget i en historisk sammenheng. I kap. 5 ser vi
  nærmere på den kunstfaglige konteksten som monumenter og minnesteder inngår
  i. I kap. 6. viser vi til relevante eksempler på meningsfulle minnesteder, og i kap. 7
  beskrives den fysiske konteksten. Til sammen danner disse kapitlene et bakteppe
  for oppdraget.
 • fastsette premisser, rammer og forutsetninger for konkurransen som skal
  gjennomføres, slik det er beskrevet i kap. 8 og 9.
 • være et dokument som er gjenstand for involvering. Dokumentet har vært på
  høring, og er justert etter innspill.

Programmet kan du laste ned her (pdf)!

Foreløpige mål og føringer 

KDD og KORO har i samarbeid formulert overordnet mål og føringer for arbeidet.
Disse er fastsatt i programmet.
 

Overordnet mål: 

Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 er et betydningsfullt sted å samles, minnes og reflektere for oss som samfunn, for alle berørte, og for de som mistet sine nære.   

Følgende føringer utdyper det overordnede målet, og legges til grunn for
arbeidet:

 1. Minnestedet har kunstnerisk integritet, høy kvalitet og er et bidrag til
  hvordan vi minnes og reflekterer over 22. juli, nå og i fremtiden.
 2. Minnestedet bidrar til refleksjon over årsaker og konsekvenser av
  terrorangrepene, og verdiene som ble angrepet 22. juli.
 3. Minnestedet bidrar til et varig minne om dem som ble drept eller skadet.
 4. Det nasjonale minnestedet er for alle: etterlatte, overlevende, frivillige,
  hjelpemannskaper, de som mistet gode venner, kollegaer eller en trygg
  arbeidsplass, oss som samfunn og individer, nåværende og framtidige
  generasjoner.
 5. Sammen med læringssentrenes arbeid, forskning og skoleverk, det politiske
  apparatet og den kritiske offentligheten, inngår minnestedet i samfunnets
  kontinuerlige arbeid med å hindre lignende angrep og motvirke tankegodset
  som ligger til grunn.
 6. Prosessen fram til endelig utforming er en del av samfunnets forvaltning og
  forhandling om minnet etter 22. juli. En inkluderende og involverende
  prosess med rom for reaksjoner og offentlig samtale vektlegges som en
  vesentlig del av arbeidet.

Ta kontakt 

Vi ønsker å legge til rette for en god og åpen dialog med publikum der terskelen er lav for å kontakte oss med spørsmål og innspill. Du kan kontakte prosjektleder Mari Magnus på epost: mm(at)koro.no  

Andre nyttige lenker:  

På Statsbyggs hjemmeside finner du informasjon om byggeprosjektet. På denne siden finner du informasjon om andre kunstprosjekter KORO utvikler i regjeringskvartal. 

Detaljer

Adresse

Johan Nygaardsvolds plass, Oslo  

Fylke

Oslo

Prosjektleder

Mari Magnus , KORO

Kurator

Trude Schjelderup Iversen , KORO

Informasjon og formidling

André Gali , KORO

Oppdragsgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet 

¨
Varighet

permanent

Tilgjengelighet

offentlig  tilgjengelig

Program

Kunst til andre offentlige arenaer

Milepæler

Høst 2022


Planleggingsfase

Vår 2023


Program for forprosjekt utarbeides

Høst 2023


Åpen utlysning

Vår 2024


Lukket konkurranse del 1

Høst 2024


Lukket konkurranse del 2

Vår 2025


Kåring av vinner