Søk prosjektstøtte

Søk prosjektstøtte og produksjonsbistand

Kunstprosjektet Mågå var en av 78 prosjekter som mottok støtte gjennom Lokalsamfunnsordningen i 2021. Resultatet ble fem utendørsforestillinger med poesi, performance og musikk på Store Marøy utenfor Stavanger. Foto: Hanne Nygaard.

Søk prosjektstøtte

Søk prosjektstøtte og produksjonsbistand fra KOROs Lokalsamfunnsordning.  Søknadsfrist for 2024 var 1. februar.

Please click here to see all information in English.

Hvem som mottar tilskudd for 2024 vil bli offentliggjort på koro.no. Alle søkere får skriftlig svar fra KORO.

Ordningen har som formål å stimulere til produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til faglig utvikling innen feltet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi støtter prosjekter med høye kunstneriske og faglige ambisjoner som bygger kompetanse og ny kunnskap og har nasjonal og internasjonal overføringsverdi.

Det kan søkes støtte til alle typer kunstneriske uttrykk. Vi ser imidlertid spesielt etter kunstneriske ytringer som bidrar til å utvikle den offentlige samtalen og å øke mangfoldet av kunstuttrykk og -produksjoner i offentlige rom. Vi åpner spesielt for prosjekter som viser vilje til utprøving og nytenking.

Vi støtter også prosjekter som knytter sammen ulike fagfelt og disipliner, blant annet kunstprosjekter koblet til by- og stedsutviklingsprosesser.

Det kan søkes støtte til produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom og til forprosjekt/prosjektutvikling (maksimalt søknadsbeløp for forprosjekter er kr 100 000,-)

Årets ramme for tildeling er kr 12,5 mill.

Hvem kan søke støtte til kunstprosjekter?

 • Kunstnere
 • Kuratorer
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner må benytte relevant kunstfaglig kompetanse i utarbeidingen av alle søknader til KORO.

Søk bistand fra produsent og kurator fra KORO:

Det kan også søkes om bistand fra produsent og/eller kurator fra KORO. Eksempler på hva produsent/kurator kan bidra med:

 • Knytte kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Praktisk rådgiving innen produksjon i offentlige rom.
 • Faglig dialog med søker i utviklingen av prosjektet.
 • Bidra til synlighet og formidling til offentligheten
 • Planlegging og programmering av sidearrangementer

Kurator og produsent fra KORO bistår flere prosjekter parallelt, og tildelingen gjøres på bakgrunn av tilgjengelig kapasitet i KORO på det gitte tidspunkt. Bruken av bevilget produsent/kuratorstøtte avklares og avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle i samråd med tilskuddsmottakeren.

Kunnskaps- og kompetanseutviklingsprosjekter:

Det kan også søkes støtte til prosjekter som fremmer kunnskaps- eller kompetanseutvikling innen feltet kunst i offentlige rom. Ordningen er først og fremst rettet mot regionale og lokale fagmiljøer.   

Det kan søkes støtte til prosjekter som har kunstnere, kuratorer og lokale og regionale aktører innen fagfeltet som målgruppe. Eksempler på tiltak som kan få støtte er foredrag, kurs, konferanser og publikasjoner. I vurderingen blir det lagt vekt på lokale behov, faglig nivå og overføringsverdi til andre aktører i fagfeltet.

Eksempler på tiltak som kan få støtte er foredrag, kurs, konferanser og publikasjoner.

Hvem kan søke støtte til kunnskaps- og kompetanseutviklingstiltak?

 • Kunstnere
 • Kuratorer
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Kunstsentre og andre aktører innenfor feltet

KORO har etablert et nettverk for kommuner og fylkeskommuner som jobber med kunst i by- og stedsutvikling. Tilskudd til slike prosjekter kan åpne for deltakelse i nettverket.

Det kan normalt ikke søkes støtte til:

 • Prosjekter som faller utenfor ordningens formål
 • Prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond
 • Ordinær drift
 • Dekking av underskudd
 • Residensopphold og reisevirksomhet
 • Prosjekter i regi av kunstinstitusjoner eller museer som mottar støtte fra staten
 • Kunstproduksjoner som ikke er offentlig tilgjengelige
 • Kunstproduksjoner utenfor Norge
 • Prosjekter der søker har utestående sluttrapport til KORO
 • Toppfinansiering
 • Studentprosjekter

KORO støtter som regel ikke prosjekter som foregår i utlandet. For støtte til slike prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art (OCA) og Norwegian Crafts.

Ofte stilte spørsmål om LOK

For kunstnere og kuratorer skjer utbetalingen i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søkeren har KOROs vilkår for tilsagnet. De resterende 20 % utbetales når KORO har godkjent sluttrapporten.

For kommuner og fylkeskommuner skjer utbetalingen etterskuddsvis når KORO har godkjent sluttrapporten og regnskapet.

I særskilte tilfeller og etter skriftlig anmodning kan inntil 80% av tilskuddsbeløpet utbetales tidligere

Søknadsskjemaer og utlysningstekst blir tilgjengelige på denne siden ca. to måneder før søknadsfristen. Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

KORO anbefaler at du også gjør deg kjent med personvernerklæringen før utfyllingen.

Det er mulig å mellomlagre søknaden før endelig innsending. Første gang du lagrer skjemaet, blir du bedt om å fylle inn søkers e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt en URL-adresse som må brukes hver gang du skal føye til eller endre noe i søknadsskjemaet. Husk å lagre underveis.

Alle dokumenter som skal lastes opp, må være i formatene PNG, JPG, eller PDF og kan ikke overstige 10 MB per vedlegg.

Utfylt skjema må sendes inn innen søknadsfristen. Når du har sendt søknaden, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Anbefalte nettlesere

Mac: Chrome eller Safari

PC: Chrome

KORO har et faglig ansvar for dokumentasjon og arkivering av kunst i offentlige rom. Materialet som sendes inn, danner viktig grunnlag for kunnskapsutvikling og forskning på fagfeltet. Rapporten skal også inneholde et regnskap som viser at midlene er benyttet i overensstemmelse med opplysningene i søknaden og vilkårene i tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmottakeren skal sende faglig rapport, regnskap og dokumentasjon senest tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Sluttdato bør settes settes i etterkant selve gjennomføringen, slik at det er mulig å få oversikt over alle inntekter og utgifter. Hele eller deler av tilskuddet kan bortfalle dersom rapporten ikke leveres innen fristen.

Søker skal i rapporten beskrive gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det sendes inn dokumentasjon i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Lenker til presseomtale tas med der det er relevant. Materialet som mottas, vil være tilgjengelig for blant annet kunsthistorisk forskning

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra KORO og eventuelle tilskudd fra andre skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at KORO kan stille særlige vilkår i forbindelse med tildeling av tilskudd. Dette vil i så fall spesifiseres i tilsagnsbrevet.

Alle statlige virksomheter krever elektronisk faktura og kreditnota i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresse:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

Veiledning for kunstnere og kuratorer

 • Tilskuddsmottaker sender en epost til post@koro.no der KOROs vilkår i tilsagnsbrevet aksepteres.
 • Elektronisk faktura (EHF) på 80 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon i tilsagnsbrev).
 • Når sluttrapporten fra tilskuddsmottaker er levert og godkjent av KORO, kan faktura på restbeløpet (20% av det totale tilskuddet) sendes til KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.

Veiledning for kommuner og fylkeskommuner

 • Elektronisk faktura (EHF) på det totale tilskuddet sendes KORO etter at KORO skriftlig har godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.
 • EHF-faktura sendes med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).

Alternativer
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer EHF-fakturaer, kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte. For mer informasjon, se anskaffelser.no.


Spørsmål

Spørsmål angående fakturering kan sendes til: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Spørsmål vedrørende utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Spørsmål vedrørende kriterier for tilskudd og innhold i søknadene:

Kunstnere og kuratorer:

Bo Krister Wallstrøm: bw@koro.no

Kommuner/fylkeskommuner:

Truls Ramberg: tr@koro.no

Personvernerklæringen beskriver hvordan KORO behandler personopplysninger om søkere på tilskuddsordninger og deres kontaktpersoner, mottakere av midler fra tilskuddsordninger, kunder, leverandører, søkere på stillinger hos KORO og kuratorer og kunstkonsulenter på KOROs oppdragsportal.

 • Personvernerklæring – bokmål
 • Personvernerklæring – nynorsk
 • Privacy Statement – GB