Kunstprosjektet Mågå var en av 78 prosjekter som mottok støtte gjennom Lokalsamfunnsordningen i 2021. Resultatet ble fem utendørsforestillinger med poesi, performance og musikk på Store Marøy utenfor Stavanger. Foto: Hanne Nygaard.

Prosjektstøtte fra Lokalsamfunnsordningen

KORO skal sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og på offentlige arenaer. I tillegg skal KORO bidra til å utvikle samtidskunsten og gi kunstnerne oppdrag og inntekter. Lokalsamfunnsordningen (LOK) har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i det offentlige rom og å bidra til utvikling av fagfeltet.

I vurderingen av alle søknader til KORO vil det bli lagt vekt på at prosjektene kan bidra til at flere kan ta del i kunst og kultur uavhengig av bosted og kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn.

Søknadsfristen i 2023 var 1. februar.

Please click here to see this information in English.

Prosjektstøtte til kunstnere og kuratorer:

Prosjektstøtten skal stimulere frie kunstneriske ytringer i det offentlige rom og utvikle fagfeltet. KORO støtter prosjekter med kunstnerisk, strukturell eller annen form for faglig kompleksitet eller risiko. Vi støtter også prosjekter som knytter sammen ulike fagfelt og disipliner, eller som på annen måte bidrar til ny kunnskap og utvikling av fagfeltet kunst i offentlige rom. KORO tilbyr også rådgivning etter avtale, og i særlige tilfeller produksjonsbistand. Det kan søkes om midler til forprosjekter.

Normalt må prosjekter som gjennomføres av kunstnere og kuratorer ha en egenandel på minimum 20 %. Kravet kan avvikes i særlige tilfeller.

Hvem kan søke: Kunstnere og kuratorer.

Prosjektstøtte til kommuner og fylkeskommuner:

Prosjektstøtten skal bidra til utvikling og realisering av nyskapende kunstprosjekter, kunstnersamarbeid og kunstordninger i regi av kommuner og fylkeskommuner. Vi støtter prosjekter med høye kunstfaglige ambisjoner som bygger kompetanse med nasjonal overføringsverdi. KORO tilbyr også rådgivning etter avtale.

Innenfor samme ordning har KORO etablert et nettverk for kommuner og fylkeskommuner som jobber med kunst i by- og stedsutvikling. Tilskudd til slike prosjekter åpner for deltakelse i nettverket.

Normalt må prosjekter som gjennomføres av kommuner og fylkeskommuner ha en egenandel på minimum 50 %. Kravet kan avvikes i særlige tilfeller.

Hvem kan søke: kommuner og fylkeskommuner.

Støtte til kunnskaps- og kompetanseutvikling:

Støtten skal bidra til gjennomføring av kompetansehevende tiltak for kunstnere, kuratorer, og lokale og regionale aktører innen fagfeltet, som foredrag, kurs, konferanser eller publikasjoner. KORO anser det som en fordel at tiltaket arrangeres av et kunstsenter eller en kunstinstitusjon og kommune eller fylkeskommune i et samarbeid. I vurderingen blir det lagt vekt på lokale behov, faglig nivå og overføringsverdi til andre aktører i fagfeltet.

Hvem kan søke: Aktører i fagfeltet, kunstnere, kuratorer, kommuner og fylkeskommuner.

Det gis normalt ikke støtte til

 • Dekking av underskudd
 • Prosjekter i regi av, eller i samarbeid med, museumsinstitusjoner
 • Kunstproduksjoner som ikke er offentlig tilgjengelige
 • Kunstproduksjoner utenfor Norge
 • Søkere som ikke har rapportert på tidligere mottatt tilskudd
 • Pågående prosjekter som tidligere har fått prosjektstøtte fra samme ordning
 • Toppfinansiering av prosjekter
 • Studentprosjekter


Ofte stilte spørsmål om LOK

KOROs Lokalsamfunnsordning har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom, og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

 • Kunstnere og kuratorer
 • Kommuner og fylkeskommuner

Aktører fra kunstfeltet og lokale og regionale myndigheter kan søke om tilskudd til prosjekter hver for seg og i samarbeid.

Institusjoner og organisasjoner med driftstilskudd over statsbudsjettet innvilges ikke tilskudd fra KORO.

 • produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom
 • utvikling av kunstproduksjon i offentlige rom (forprosjekt)
 • formidlings- og kunnskapsutviklingsprosjekter

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor ordningens formål. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er under gjennomføring, eller til prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift
 • dekking av underskudd
 • residencyopphold og reisevirksomhet

KORO støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. For støtte til slike prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art Norway OCA og Norwegian Crafts.

Søknaden skal leveres via KOROs elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av KORO. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

 Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet samt prosjektets økonomi
 • kort prosjektbeskrivelse med beskrivelse av bakgrunn, faglig innhold og formål med tiltaket
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett og finansieringsplan med søknadssum

Obligatoriske vedlegg:

 • CV til prosjektansvarlig, deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
 • billedmateriale, skisser, planer og annet relevant referansemateriale

Krav til egenandel

Kunstnere og kuratorer: Egenandelen må være på minst 10 % av de totale kostnadene. Egeninnsats kan regnes inn i dette beløpet.

Kommuner og fylkeskommuner: Egenandelen må være på minst 50 % av totalbudsjettet. Det kan gjøres unntak fra minstekravet om egenandel ved søknad om støtte til forprosjekt.

Søknadsskjemaer og utlysningstekst blir tilgjengelige på denne siden ca. (2) måneder før søknadsfristen. Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

KORO anbefaler at du også gjør deg kjent med personvernerklæringen før utfyllingen.

Det er mulig å mellomlagre søknaden før endelig innsendelse. Første gang du lagrer skjemaet, blir du bedt om å fylle inn søkers e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt en URL-adresse som må brukes hver gang du skal føye til eller endre noe i søknadsskjemaet. Husk å lagre underveis.

Alle dokumenter som skal lastes opp, må være i formatene PNG, JPG, eller PDF og kan ikke overstige 10 MB per vedlegg.

Utfylt skjema må sendes inn innen søknadsfristen. Når du har sendt søknaden, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Anbefalte nettlesere

Vi anbefaler at du benytter følgende nettlesere:

Mac: Chrome eller Safari

Pc: Chrome

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte KORO senest 14 dager før søknadsfristen. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact KORO no later than 14 days before application deadline.

I vurderingen av søknadene vektlegges høy kunstfaglig kvalitet, kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold og produksjonsformer som involverer et bredt spekter av samarbeidspartnere og publikumsgrupper. Søknadens relevans sett opp mot utlysningsteksten og ordningens formål legges også til grunn.

Søknadene vurderes av et fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer presenteres på KOROs nettsider i god tid før søknadsfristen. Søkere får skriftlig svar på vedtaket.

Klageadgang

Feil ved saksbehandling, rettsanvendelse og faktagrunnlag kan påklages til Kulturdepartementet. Det er ikke adgang til å klage over den kunstfaglige vurderingen. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet frem. Klagen sendes til KORO. 

Det kan søkes om at KORO medvirker som medprodusent. Dette avklares og avtales nærmere med tilskuddsmottaker i hvert tilfelle. KORO kan sette som vilkår at tilskuddet øremerkes bestemte deler av prosjektet.

Kommunen og fylkeskommunen som får innvilget midler har ansvar for gjennomføringen av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres. Det er et krav at prosjektet ledes av en kunstfaglig prosjektleder.

KORO har et faglig ansvar for dokumentasjon og arkivering av kunst i offentlige rom. Materialet som sendes inn, danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og forskning på fagfeltet. Rapporten skal også inneholde et regnskap som viser at midlene er benyttet i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og vilkårene i tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmottakeren skal sende faglig rapport, regnskap og dokumentasjon senest tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Sluttdatoen settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidspunkt der søkeren har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapporten ikke leveres innen fristen.

I rapporten beskrives gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det sendes inn regnskap og dokumentasjon i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Linker til presseomtale tas med der det er relevant. Materialet som mottas, vil være tilgjengelig for kunsthistorisk forskning.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra KORO og eventuelle tilskudd fra andre skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at KORO kan stille særlige vilkår i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres. Dette gjelder ikke organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

Her finner du elektronisk skjema for sluttrapport.

For kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører skjer utbetalingen i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søkeren har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når KORO har godkjent sluttrapporten.

For kommuner og fylkeskommuner skjer utbetalingen etterskuddsvis når KORO har godkjent sluttrapporten og regnskapet.

I særskilte tilfeller og etter skriftlig anmodning kan deler av tilskuddsbeløpet utbetales tidligere.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er akseptert innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Eventuell utsettelse forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Det innvilges ikke penger til søkere som har unnlatt å levere inn sluttrapport i tidligere prosjekter.

Endringer i prosjektet

Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet (inkludert i budsjett og fremdriftsplan), må KORO informeres. KORO forbeholder seg retten til å trekke tilskuddet dersom grunnlaget for støtten ikke lenger er til stede.

Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av tilskudd

KORO kan holde tilbake tilskudd og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom tilskuddet ikke har blitt benyttet etter forutsetningene, dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger, eller dersom det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent om prosjektet er:

 • Støttet av KORO
 • Produsert i samarbeid med KORO
 • Produsert av KORO

KOROs logo fås ved henvendelse til kommunikasjonssjef Åsne Hjukse, aah@koro.no

KORO forutsetter at tilskuddsmottakere honorerer eventuelle samarbeidspartnere i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal fremkomme av budsjetter, rapport og regnskap. Kunstfaglig prosjektleder skal minimum honoreres etter honorarsats per time avtalt mellom kunstnerorganisasjonene og Kulturdepartementet. For veiledende honorarsats, se KOROS nettsider.

Alle statlige virksomheter krever elektronisk faktura og kreditnota i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresse:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

Veiledning for kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører

 • Tilsendt tilskuddsskjema signeres og returneres til post@koro.no
 • Elektronisk faktura (EHF) på 80 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).
 • Når sluttrapporten fra tilskuddsmottaker er levert og godkjent av KORO, sender vi ut bestilling på siste faktura.
 • EHF-faktura på siste utbetaling på 20 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.

Veiledning for kommuner og fylkeskommuner

 • Elektronisk faktura (EHF) på det totale tilskuddet sendes KORO etter at KORO skriftlig har godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.
 • EHF-faktura sendes med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).

Alternativer
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer EHF-fakturaer, kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte. For mer informasjon, se anskaffelser.no.


Spørsmål

Spørsmål angående fakturering kan sendes til: post@koro.no

Spørsmål angående regnskap kan sendes til: bs@koro.no og zk@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Spørsmål vedrørende kriterier for tilskudd og innhold i søknadene:

Kunstnere og kuratorer:

Bo Krister Wallstrøm: bw@koro.no

Kommuner/fylkeskommuner:

Truls Ramberg: tr@koro.no