Kunstnere og publikum i samtale under Samtidskunstfestivalen Open Out. Festivalen er et av prosjektene som har fått støtte gjennom LOK. Festivalen er den eneste i Norge som har fokus på skeive spørsmål. Den varer en uke og vil bestå av utstillinger, forestillinger, workshops, arrangementer og debatter i offentlige rom. Den vil være gratis og åpen for alle. Foto Marina Borovaya/Open Out.
Aktuelt

Tildelingene fra LOK 2023 er klare!


Hele 209 søknader kom inn til Lokalsamfunnsordningen (LOK) i 2023. 48 kunstprosjekter er tildelt støtte, og ni av disse er ulike kompetanse – og kunnskapsutviklingsprosjekter.

Samlet søknadssum var 63 millioner, mens LOK-støtten utgjør 11 millioner kroner. Geografisk fordeler tildelingene seg på 11 fylker og 30 kommuner. Halvparten av midlene går til prosjekter i kommuner og fylkeskommuner, og andre halvparten til kunstnere og kuratorer i det frie kunstfeltet.

Kunst i offentlige rom er en gave til fellesskapet. Vi har så mange dyktige kunstnere som ønsker å utforske dette kunstfeltet! KORO gjør en kjempeviktig jobb gjennom LOK-ordningen fordi den følger så tett på tidens utfordringer og samtidens kunstuttrykk. Jeg håper riktig mange av oss får oppleve kunst ute i lokalmiljøene gjennom Lokalsamfunnsordningen det kommende året!

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Årets tildelinger speiler et mangfold av kunstuttrykk, praksiser og aktører, og viser en økende interesse for samarbeid mellom kommuner og det frie kunstfeltet i steds- og byutviklingsprosjekter. Blant tendensene er tverrfaglighet, relasjonelle prosesser, lyd og film, mangfold og likestilling, miljø- og økologisk sensitivitet, demokrati og rettigheter.

De frie kunstneriske ytringene i norsk offentlighet er viktigere enn noen gang. Årets mange søknader viser betydningen av kunst i ulike miljøer over hele landet, også utenfor de store institusjonene og de største byene. LOK-ordningen stimulerer til nysgjerrighet, gjennomføring, risikovilje, samarbeid og mangfold, og er tett knyttet til KOROs utviklingsoppdrag for kunstfeltet. Vi ønsker alle mottakerne lykke til med gjennomføringen!

Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør KORO
Tenthaus: P1 – mobilt atelier, kunstnerresidensprogram får støtte gjennom LOK.

Blant de kommunale kunstprosjektene er kunst til møteplasser som skole- og kulturbygg, Landart og kunstprosjekter der kunstnere samarbeider med lokal ungdom. Utvalget har videre prioritert prosjekter knyttet til KOROs kunst- og stedsutviklingsnettverk i Bodø, Trondheim og Ålesund der kommunene knytter til seg kunstnere i pågående byplanprosesser.

To utvalg har vurdert søknadene

Utvalgenes mål har vært å sikre høy kvalitet, best mulig geografisk spredning og å sørge for bredde i kunstprosjektene.

Komiteen for LOK kommuner. Fra venstre: Karolin Tampere (Foto: Kjell Ove Storvik), Elise Cosme da Silva Hoedemakers, Bo Krister Wallström, Moa Björnson og Truls Ramberg.

Komiteen for LOK kunstnere og kuratorer. Fra venstre: Bo Krister Wallström, Truls Ramberg og Ana María Bresciani (Foto: Signe Fuglesteg Luksengard), Elina Waage Mikalsen (foto: Lukas Leonardo Ibanez-Fæhn) og Nora Adwan.

Her er listen over alle som har fått tilskudd:

Kunstprosjekter fra kommuner og fylkeskommuner:

Oslo kommune/Bydel Grorud: Kunst ved Grorud T-banestasjon
Offentlig kunstverk
Tilskudd: 185 000,-
Fylke: Oslo
Kunstneren Lars Kjemphol skal i samarbeid med lokal ungdom aktivere T-banestasjonsområdet med veggmalerier og belysning. Kunstprosjektet er en del av Groruds områdesatsing og engasjerer ungdommene til medvirkning og utvikling av konseptet.

Gjerdrum kommune: LANDART Gjerdrum 2023/24
Kunstfestival og kunstprosjekt til skredområde
Tilskudd: 370 000,-
Fylke: Viken
LANDART Gjerdrum inviterer kunstnere til å skape verk i kulturlandskapet i samarbeid med lokalsamfunnet og bønder i kommunen. I tillegg skal det utvikles et permanent kunstverk til området som ble rammet av leirskredskatastrofen i 2020.

Innlandet fylkeskommune: Infrastruktur – eierskap gjennom deltagelse
Kunstprosjekt ved Raufoss videregående skole utviklet i samarbeid med elevene
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Innlandet
Kunstprosjektet ved Raufoss videregående skole har som mål at elever ved skolen får delta i den kunstneriske prosessen og slik får eierskap til kunsten og den nye skolen.

Kristiansund kommune: Forprosjekt Kongens plass
Forprosjekt
Tilskudd: 110 000,-
Fylke: Møre og Romsdal
Kristiansund kommune skal videreutvikle byrommet Kongens plass gjennom det nye Kulturhuset Normoria som ferdigstilles sommeren 2025. Et ambisiøst kunstprosjekt skal foregå parallelt med byggeprosjektet og vil skape nye muligheter for dette historisk viktige byrommet.

Bærum kommune: Ta initiativet
Forprosjekt
Tilskudd: 160 000,-
Fylke: Viken
Gjennom et forprosjekt som rommer både kompetanseheving og erfaringsutveksling med andre kommuner, skal Bærum kommune utvikle en kunstplan for nabolaget Emma Hjorth, et område med store utfordringer når det gjelder utenforskap og sosial integrering, og der kunst kan bidra til å skape et godt nabolag.

Tromsø kommune: Storgata Nord
Tre integrerte kunstprosjekter
Tilskudd: 800 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Tromsø kommune skal rehabilitere Storgata, et av Nord-Norges viktigste byrom. Gjennom kunstprosjektet ønsker Tromsø kommune å opprettholde Storgata som en åpen allmenning og arena for ytringer. Prosjektet skal munne ut i tre kunstprosjekter i et gatestrekk med ulike bymiljø og utfordringer.

Bodø kommune: Flyfugl – kunst i stedsutvikling Hernes
Temporære og permanente kunstprosjekter til nye byområder i Bodø
Tilskudd: 1 400 000,-
Fylke: Nordland
Når flyplassen i Bodø flyttes, skal den gamle, sentrumsnære flyplassen transformeres til en ny bydel i kommunen. I arbeidet med dette historiske byutviklingsprosjektet vil kunstnere bli invitert til å utforske muligheter og skape kunstverk til området.

Porsanger kommune: Nordic Create – Tre kulturer i Arktis
Veggmalerier
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Ungdomsrådet i Porsanger skal sammen med kommunen og lokale kunstnere samarbeide om et gatekunstprosjekt for å gi nytt liv til bygda, og reflektere stedets norske, samiske og kvenske identitet. Unge porsangerværinger vil få innblikk i gatekunstens historie og teknikker, og selv velge temaer til veggmalerier som vil bli oppført på en skole i Lakselv.

Eigersund Næring og Havn KF: Tidevannets nullpunkt – Amphibiome
Serie med offentlige skulpturer
Tilskudd: 350 000
Fylke: Rogaland
Studio ThinkingHand er i gang med en serie skulpturer som skal forbinde kystlinjen og utvikle havneområdet i Eigersund. Skiver skal senkes i havnen slik at dyr og planter i dette unike havområdet setter spor på skivene. Deretter vil de bli montert på utvalgte steder langs kystlinjen.

Trondheim kommune: Kunstpiloter på Nyhavna
Temporære kunstprosjekter koblet til planprosess
Tilskudd: 1 000 000,-
Fylke: Trøndelag
Nyhavna er et stort havneområde i Trondheim som skal transformeres til en ny urban bydel. Kommunen og selskapet som skal utvikle havna inviterer kunstnere til å gjennomføre kunstprosjekter som utforsker stedet. Målet er samtidig å utvikle en kunststrategi for området.

Solund kommune: Kompetanseheving for arbeidsgruppa og medvirkningsarbeid i Solund kommune
Forprosjekt
Tilskudd: 50 000,-
Fylke: Vestland
Solund kommune er i gang med en prosess som skal lede til et større kunstprosjekt i Solundlandskapet. Kommunen mottar midler til å utvikle prosjektidéen og øke kompetansen i arbeidsgruppa.

Alver kommune: Stranda på Lindås
Kunstprosjekt i tuberkulosehjem
Tilskudd: 175 000,-
Fylke: Vestland
Alver kommune mangler visningssteder for kunst og ønsker å ta i bruk et nedlagt hjem for tuberkulosepasienter som kunstarena. Kunstnergruppen Alt går bra! er invitert til å stille ut, og skal vise en samling lokale «Strandamåleri» fra området, malt i perioden da bygningen ble oppført. Kunstnergruppen vil invitere andre kunstnere til å bruke hagen og pasientrommene som kunstlaboratorium.

Ålesund kommune: Attraktive byrom – Sosialiserende sanselig byrom med hverdagsperspektiv og aktivitet året rundt
Temporære og permanente kunstprosjekter
Tilskudd: 550 000,-
Fylke: Møre og Romsdal
Byrommene St. Olavs plass, Harald Torsviks plass og Korstunellen ligger på en akse som går gjennom hjertet av Ålesund sentrum. Området skal rehabiliteres for å skape trivsel og folkeliv. I samarbeid med Aggregat kunstnerfellesskap vil kommunen invitere kunstnere til å bidra til en større satsning i området gjennom temporære og permanente kunstprosjekter.

Kompetanse- og kunnskapsutviklingsprosjekter kommuner og fylkeskommuner:

Nesodden kommune: Kunst i det offentlige rom som stedsutvikling i Nesodden kommune.
Heldagsseminar
Tilskudd: 50 000,-
Fylke: Viken
Nesodden er en kommune med høy kunstnertetthet som ønsker å knytte kunstprosjekter til ulike stedsutviklingsprosjekter, blant annet en ny kyststi. Kommunen skal arrangere et heldagsseminar for å utvikle denne og liknende ideer videre.

Troms og Finnmark fylkeskommune: Kunst på arbeidsplassen – formidling av fylkeskommunens kunstsamling i Troms
Formidlingstiltak om fylkeskommunens egen kunstsamling
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Troms og Finnmark fylkeskommune huser store deler av fylkeskommunens kunstsamling. Fylkeskommunen vil bruke sine fagansatte til å utvikle et formidlingsopplegg til digitale og ikke-digitale plattformer. Prosjektet skal blant annet utvikle formidling til verk i samlingen av Iver Jåks, Aslaug Juliussen, Geir Tore Holm og Mathias Härenstam. Målgruppen er ansatte, besøkende og elever som møter kunsten i sin hverdag.

Prosjektstøtte kunstnere og kuratorer:

Ase Brunborg Lie: Waterbodies
Lydkunstinstallasjon
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Viken
En serie skulpturelle lyd- og sensorinstrumenter skal fungere som lytte- og observasjonsstasjoner langs Norges lengste elv Glomma. Prosjektet vil inngå i UrbanSoundArt Festival i Fredrikstad i 2023.

Alexander Rishaug: Conversations with Land
Lydvandring

Tilskudd: 200 000,-
Fylke: Vestland
I dette prosjektet vil kunstneren invitere til en lydvandring på Midtfjellet vindpark på Stord. Prosjektet er inspirert av Pauline Oliveros metode Deep Listening der lytting ses på som en empatisk og helbredende handling overfor verden. Lydvandringen skal gjennomføres i forbindelse med utstillingen Conversations with Land på Lydgalleriet i Bergen.

Ravnedans: Frontera / Border – A Living Monument
Danseforestilling i byrom i Kristiansand
Tilskudd: 150 000,-
Fylke: Agder
Danseforestillingen skal vises i byrom i Kristiansand og er dedikert alle som krysser grenser, og til dem som ikke klarer å krysse dem. Forestillingen gjenskaper dans med røtter i kulturelle grenseland og formidler historier om demografisk forflytning.

Hedda Kristine Bremseth: Hvorfor knuser folk busskur?
Relasjonelt kunstprosjekt
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Trøndelag
På sitt hjemsted Stjørdal, skal kunstneren utvikle et nytt «hangout» for ungdommen ved å plassere et busskur på torget. Bremseth vil aktivere skuret sammen med ungdommene i ulike kunstprosjekter.

Horisontti sauna AS: Jälki
Kunstverk integrert i sauna basert på kvenske byggetradisjoner
Tilskudd: 400 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Kunstnerne Åsne Kummeneje Mellem og Benedict Beldam skal utvikle en sauna som skal bli et sosialt møtested i Vadsø. Saunaen vil bli oppført etter inspirasjon fra kvensk byggetradisjon, og tilføres overraskande taktile kunstneriske element gjennom spor og avtrykk. Ambisjonen er å skape en arena for mangfold og toleranse i relasjon til kropp og identitet.

Knut Åsdam / Oblique Institute AS: Oslo; Sexualities
Videoinstallasjon
Tilskudd: 300 000,-
Fylke: Oslo
Sexualities er en flerkanals videoinstallasjon som skal vises i Oslo høsten 2023. Installasjonen skal plasseres i et lokale med store vindusflater på gateplan og slik henvende seg direkte og ufiltrert til publikum. I 2025 skal filmen inngå i en langfilm og bli vist som installasjon på kinoer, filmfestivaler, museer og biennaler.

Tenthaus: P1 – mobilt atelier i Moss
Kunstnerresidens og kunstprosjekt utviklet i samarbeid med skoleelever
Tilskudd: 70 000,-
Fylke: Viken
Som en del av Momentum 12 som arrangeres i 2023, inviterer kunstnerkollektivet Tenthaus kunstnerne Jasper Siverts og Ana Marques Engh til kunstnerresidens i det mobile atelieret P1, som for anledningen er lokalisert ved Kirkeparken videregående i Moss. Kunstnerne skal utvikle prosjektet til biennalen i samarbeid med elever fra skolen.

Liv Kristin Holmberg: Liturgi for stemødre
Eksperimentell scenekunst / rituell performance / kunstnerisk intervensjon
Fylke: Trøndelag
Tilskudd: 95 000,-
Kunstverket er en kunstnerisk intervensjon som hyller og belyser stemorsrollen i et nytt rituale skapt for kirkerommet i Nidarosdomen. Prosjektet løfter bonusfamilien med teologisk fundament i fortellingen om Josef.

Open Out: Open Out Festival 2023
Samtidskunstfestival
Tilskudd: 160 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Open out er den eneste samtidskunstfestivalen i Norge som har fokus på skeive spørsmål. Festivalen varer en uke og vil bestå av utstillinger, forestillinger, workshops, arrangementer og debatter i offentlige rom. Den vil være gratis og åpen for alle.

Ellida AS: Arctic Moving Image
Offentlig kunstverk
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Kunstneren Sanjey Sureshkumar skal utvikle et offentlig verk til Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) i Harstad. Sureshkumar driver en norsk-tamilsk digital radioplattform med fokus på migrasjon og diasporakultur, inspirert av Eelam; tamilsk mediekultur.

Fotogalleriet: Ta Plass
Performative kunstprosjekter
Tilskudd: 600 000,-
Fylke: Oslo, Agder, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland
Fotogalleriet og Skeiv Verden inviterer skeive kunstnere med minoritetsbakgrunn til å gjennomføre kunstprosjekter i lokalsamfunn i hele Norge, i samarbeid med lokale kunstner- og aktivistmiljøer. Formålet er å videreutvikle metoder og erfaringer fra utstillingsprosjektet Ta Plass som Fotogalleriet og Skeiv verden gjennomførte i 2022.

Lotte Konow Lund: Kunst i Bayern
Forprosjekt
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Oslo
Kurator og kunstner Lotte Konow Lund har 15 års erfaring som tegnelærer og kurator i fengsel. Hun er invitert til å kuratere ny kunst til Oslo fengsel. Innsatte og ansatte preges av et fengselsanlegg i dårlig forfatning, og et nytt bygg planlegges oppført i 2030. KORO gir midler til et forprosjekt.

Ana Brotas: The Host Rock and Deep Time
Utstilling og lydvandring på Harpefoss kunstarena
Tilskudd: 120 000,-
Fylke: Innlandet
Host rock er et begrep fra geologien, og er brukt i gruvevirksomhet som betegnelse på den verts-bergart som et verdifullt mineral utvinnes fra. I prosjektet er begrepet benyttet som en inngang til å utforske økologi og forhold mellom menneske og natur, gjennom blant annet en lydvandring basert på opptak fra gruver i Gudbrandsdalen. Prosjektet omfatter også en lydkunstutstilling.

Siri Hermansen: Freedom of the Seas
Film og publikasjon
Tilskudd: 200 000,-
Fylke: Oslo
Prosjektet utforsker rettighetene til fisken i havet langs norskekysten med utgangspunkt i doktrinen mare liberum, nedfelt av den nederlandske juristen og filosofen Hugo Grotius på 1600-tallet. Prosjektet er en videreutvikling av Siri Hermansens tidligere kunstneriske utforskning av eierskap og forvaltning av fellesskapets ressurser. Arbeidet skal resultere i et offentlig plakatprosjekt, en film og en publikasjon.

Hilde Methi: Arm # 2
Offentlig program med workshops for kunstnere
Tilskudd: 270 000,-
Fylke: Oslo
Gjennom Akademi for rytmorfologi (ARm) utforsker Arjen Mulder, Hilde Methi og Signe Lidén hvordan regelmessige bevegelser i naturen former liv. For eksempel hvordan tidevannsbølger blir vibrasjoner i Himalaya, hvordan mikroorganismer i havet utvinner energi fra bølger, og hvordan vibrasjoner blir elektrisitet. Disse spørsmålene er utgangpunkt for deres kunstneriske prosesser. Prosjektet omfatter et offentlig program over to dager med foredrag, øvelser, workshops og felles vandringer.

JAM PUBLIC: PARTY FESTIVAL
Tverrkunstnerisk festival
Tilskudd: 500 000, –
Fylke: Agder
Festivalen finner sted på Odderøya i Kristiansand og vil være et kunstprosjekt og en sosial møteplass for publikum og kunstmiljøet i byen.

Ayman Alazraq: Making Visible
Forprosjekt
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Oslo
Solidaritetsbevegelsen for Palestina i Norge spilte en viktig rolle i å belyse de ulike sidene av Israel – Palestina-konflikten i perioden fra 1960 til 1993. Prosjektet vil kaste nytt lys over bevegelsens aktiviteter gjennom intervjuer og et til nå ukjent arkivmateriale som kunstneren har fått tilgang til. Tilskuddsmidlene støtter forprosjektet og videreutvikling av et materiale for kunstneriske ytringer.

Liliana Borge: Signaler langs Glomma
Lydvandring og lydskulpturer
Tilskudd: 15 000,-
Fylke: Viken
I dette prosjektet inviteres publikum til en lydvandring fra Glommas utløp, ved Kråkerøy, til Fredrikstad sentrum. Underveis får publikum høre lyder av natur- og by fra ulike årstider, samt annen lydlig støy som omgir oss til daglig og vi ikke legger merke til. Langs ruten plasseres lydskulpturer i kobber og tre. Lydvandringen vil foregå gjennom appene Echoes og Soundcloud.

Transcultural Arts Production: Jad El Khoury – Losæter
Kunstinstallasjon
Tilskudd: 500 000,-
Fylke: Oslo
Kunstneren vil skape en tekstilinstallasjon på Statens Vegvesens luftetårn i Bjørvika. Installasjonen vil fremheve kontrastene mellom Losæter hage,
en liten park ved foten av tårnene, og de vertikale luftetårnene i grå betong. Prosjektet bygger på liknende arbeider El Khoury har gjennomført i krigsherjede områder i Beirut og Syria. Hensikten er å løfte fram parken som et sted for helbredelse.

Sanjey Sureshkumar: Lille Eelam på verdens ende
Film
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Filmen vil være en hybrid mellom fiksjon og dokumentar og hente inspirasjon fra Kollywood (tamilske Hollywood). Den vil fortelle historien om flere Eelam-tamiler og skildre Vadsø da denne gruppen utgjorde ti prosent av øyas befolkning. Filmen skal vises i en utstilling på Kurant visningsrom i Tromsø, og formidles i sosiale medier.

Bodø kunstforening: Bodøantologien – Bodøhistorier
Forprosjekt
Tilskudd: 80 000,-
Fylke: Nordland
Kunstnere og forfattere inviteres til å løfte frem ukjente historier om byen og de som bor der. Forfatterne skal bidra med fortellinger om Bodø, og kunstnerne inviteres til å skape stedsspesifikke verk i byen, i dialog med dens ulike steder og miljøer.

Marianne Heier: ACT II
Åpent dagsseminar med performativ tale, i samarbeid med NOAS og UiO
Tilskudd: 150 000,-
Fylke: Oslo
Marianne Heiers kunstprosjekt består av en juridisk prosess der saken til statsløse i Norge prøves gjennom det norske rettsapparatet. Hensikten er å belyse loven som plastisk materiale i stadig endring og demokratiet som pågående drama. Grunnlaget for prosjektet er også FNs Statsløskonvensjon, ratifisert av Norge i 1956, men ennå ikke iverksatt i norsk rettspraksis.

FAU Grünerløkka: Interaktiv kunstinstallasjon
Forprosjekt
Tilskudd: 90 000,-
Fylke: Oslo
I dette prosjektet skal tre kunstnere, engasjert av FAU ved Grünerløkka skole, utvikle et forprosjekt for en permanent interaktiv kunstinstallasjon som skal stimulere til lek og undring i en skolegård som i dag er blant de minste i Norge i forhold til antall elever.

Alt Går Bra: Invisible Theater
Performative hendelser
Tilskudd: 180 000,-
Fylke: Vestland
Prosjektet handler om usynlig teater/snikfortellinger som kan foregå på gaten, på bussen, under sportsarrangementer, på kafeer og i andre offentligheter. Prosjektet bygger på dramatikeren Augusto Boals stealth-strategier, som han utviklet for å omgå sensuren under diktaturet i Brasil, og for slik å kommunisere politiske budskap til et bredt publikum.

Sara Eliassen: Natten under parken
Film/kunstfilm
Tilskudd: 150 000,-
Fylke: Oslo
Sara Eliassens kunstprosjekt Natten under parken, der Valkyrie plass T-banestasjon ble transformert til en arena for nattlige kunstneriske opplevelser, skal nå utvikles til en film og blant annet belyse betydningen av kollektive opplevelser utenfor det som kunstneren betegner som «nyliberale, museale strukturer». Filmen skal vises på kunstnerdrevne gallerier i Oslo og i andre visningsrom.

Alessandro Marchi: Ingenmannsretten
Kunstinstallasjoner på Jeløya
Tilskudd: 50 000,-
Fylke: Viken
Kunstprosjektet har som mål å synliggjøre hvordan grunneierinteresser former offentlige rom i norske byer. Gjennom en serie med skulpturer og kart over eierstrukturer, plassert i kulturlandskapet på Jeløya, vil prosjektet skape oppmerksomhet rundt hvordan den private eiendomsretten utfordrer allemannsretten.

Kompetanse- og kunnskapsutviklingsprosjekter, kunstnere og kuratorer:

Invisibledrum Art Platform: 3rd Symposium of Spiritual Technologies
Symposium og performative kunsthendelser i offentlige rom
Tilskudd: 80 000,-
Fylke: Trøndelag
Utgangspunktet for symposiet er spørsmål knyttet til hvordan vi kan gjenetablere et sanselig forhold til våre økosystemer og hvordan vi kan bygge bro mellom «det naturlige» og «det kulturelle». Symposiet vil inkludere performative kunstverk, foredrag og workshops i offentlige rom i Trondheim og på Kunsthall Trondheim.

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK): The Only Lasting Truth is Change 2023
Symposium
Tilskudd: 40 000,-
Fylke: Vestland
Dette internasjonale symposiet i regi av BEK vil handle om hvordan kunstig intelligens og automatiserte systemer endrer forutsetninger for kunstnerisk praksis, i en verden som er preget av stadig dypere globale kriser. Symposiet vil finne sted på Østre, Bergen Kjøtt og i BEK sine lokaler.

Kjersti Solbakken: Invitasjonen
Formidlingsseminar
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Nordland
Et bredt internasjonalt panel skal i dette prosjektet drøfte ulike tilnærminger til kunstformidling. Invitasjonen er både et forprosjekt til den kommende utgaven av LIAF (Lofoten International Art Festival) og et samarbeid med biennalen som har en årelang erfaring med å infiltrere lokale landskap.

Kunstsentrene i Norge (KiN): Nasjonalt kunstkonsulentkurs
Kurs for kunstkonsulenter
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Oslo
Kunstsentrene i Norge (KiN) skal utvikle første del av et nasjonalt kunstkonsulentkurs med regional fordypning. Kurset skal forberede deltakerne for oppdrag som kunstfaglige prosjektledere i kunstprosjekter i offentlige rom. Videre skal prosjektet tilrettelegge for et nasjonalt kunnskapsforum for erfarne prosjektledere i feltet.

Kristiansunds Kunsthall: Foredragsserier for Kristiansunds Kunsthall
Foredragsrekke
Fylke: Møre og Romsdal
Tilskudd: 100 000,-
Foredragsrekken vil tematisere kunst i stedsutvikling og forholdet mellom samtidskunst og «samtidsmat». Kunstnere og andre fagpersoner inviteres til å holde innlegg under åpne arrangementer i nyetablerte Kristiansund kunsthall.

Karoline Tampere: På grensa – ned i myra
Forprosjekt/workshop
Tilskudd: 100 000,-
Fylke: Troms og Finnmark
Karolin Tampere inviterer med seg en gruppe forskere og kunstnere på en syv dagers vandring gjennom myrområder i Sápmi, fra Finland til Norge for å sanke planter med medisinske egenskaper til bruk i farging av garn, til å spise og utvinne lukt ifra. Utforskning av geografiske grenser og grenser mellom kunnskapsfelt er sentralt i Tamperes prosjekt. Forprosjektet skal blant annet resultere i en utstilling, en pamflett og en podkast.

Harpefoss hotell kunstarena: MYCELIUM del 2
Utstilling, publikasjon og konferanse
Tilskudd: 100 000,-
Fylker: Innlandet
Formidlingsplattformen MYCELIUM løfter fram nyere kunstnerinitierte prosjekter som utforsker forholdet mellom kunst og sted i mindre lokalsamfunn. Prosjektet skal legge til rette for erfaringsutveksling, og belyse utfordringer og muligheter knyttet til denne type kunstpraksis. Prosjektet omfatter kunstnerresidensordning, utstilling, publikasjon og konferanse.