Masahatfestivalen får støtte av KORO til å utvikle tre kunstprosjekter på offentlige steder i Oslo. Prosjektene skal reflektere over demokrati, ytringsfrihet og hvilke grupper som får gjennomslag i politiske saker. Syriske Farah Azrak arbeider med sorg gjennom karnevalinspirerte uttrykk, og er blant de involverte kunstnerne. Bildet viser en av hennes gateperformancer i Beirut i 2021. Foto: Farah Azrak
Aktuelt

Her er LOK-tildelingene for 2024

Ytringsfrihet, klima og lokal identitet er temaer som peker seg ut blant de 56 prosjektene som i år får støtte og produksjonsbistand fra KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK).

Aldri før har KORO mottatt like mange søknader til LOK-ordningen som i år. Av totalt 290 søknader får 56 prosjekter støtte i 2024. Samlet ble det søkt om 79 269 531 kroner, og den totale LOK-støtten er på 12 930 000 kr. Tildelingene sprer seg over 13 fylker og Svalbard.

Av tildelingssummen er 7 680 000 kroner fordelt over 39 prosjekter fra kunstnere og kuratorer i det frie kunstfeltet, mens 5 250 000 kroner går til 17 prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner. I alt 11 kunnskaps- og kompetanseutviklingstiltak får støtte fra LOK i 2024.

«Å møte kunsten på nye og ofte uventede steder gjør livet bedre! Våre felles offentlige rom får en ny dimensjon, og jeg er så glad for at vi har så mange dyktige kunstnere som går inn i disse prosjektene med engasjement og kunnskap. KORO er en viktig og god oppdragsgiver for kunstnerne, og jeg håper mange av oss får spennende møter med kunst i lokalsamfunnene i året som kommer.»

Lubna Jaffery, Kultur- og likestillingsminister

Alle som har søkt om støtte vil motta svar fra KORO i løpet av de kommende ukene.

Se listen over tildelinger nederst i saken.

Hilde Skancke Pedersen får støtte til et kunstprosjekt som setter søkelys på strukturelle overgrep fra storsamfunnet overfor samisk befolkning og kultur, samt vold og overgrep innad i samiske samfunn. Prosjektet er et samarbeid med SANKS, kompetansesenteret for psykiatri i Karasjok. Bildet viser en samisk vevnad ødelagt i en påsatt brann. Foto: Hilde Skancke Pedersen

Ytringsfrihet, identitet og kompetansebygging

Samisk identitet, kultur og tilstedeværelse er tema i flere av prosjektene som får støtte. Blant annet skal kunstprosjektet Binnáš vel! være et bidrag til forsoningsprosessen i etterkant av rapporten som sannhets- og forsoningskommisjonen la fram for Stortinget i 2023. KORO gir også tilskudd til et prosjekt som skal utvikle et minnesmerke for romanifolket/taterne, en gruppe som har satt få fysiske spor etter seg på grunn av sin nomadiske livsførsel.

Masahat, festivalen for arabisk kunst og kultur, tar i år til gatene, og får midler til tre kunstneriske produksjoner der publikum får reflektere over demokrati og ytringsfrihet. Martinka Bobrikova skal belyse problemet med de store mengdene tekstilavfall som strømmer fra Nord til Sør gjennom en tekstilinstallasjon i Oslo Rådhus.

Haugesund, Lier og Ålesund er blant kommunene som får støtte til å involvere kunstnere i egen stedsutvikling. Blant kunnskapsutviklingsprosjektene som støttes, får Bergen senter for elektronisk kunst midler til et symposium om stemme og ytring i kunstneriske, teknologiske og demokratiske prosesser.

«Årets mange sterke søknader reflekterer nysgjerrighet og vilje til å utforske nye arenaer, bygge lokal kompetanse og sikre mangfold og kulturmøter gjennom kunsten. Vi ser også en sterk interesse for å gjøre kunstnersamarbeid til et enda viktigere element i offentlige steds- og byutviklingsprosjekter. Kunstproduksjonen som skjer utenfor museer og andre etablerte visningssteder, er en sentral del av samtalen om hvilket fellesskap vi er og hva slags offentlige miljøer vi vil bo, leve og arbeide i. LOK-ordningen rører ved kjernen av KOROs samfunnsoppdrag.»

Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør i KORO
Haugesund kommune får støtte til å vitalisere området Flotmyr ved å ta i bruk en gammel godsterminal til kunstprosjekter. Foto: Axel Rios

LOK-ordningen har som formål å stimulere til produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til faglig utvikling innen feltet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Følgende to utvalg har vurdert søknadene:

LOK-komiteen for kunstnere og kuratorer (f. v.): Bo Krister Wallström, Truls Ramberg og Ana María Bresciani (Foto: Signe Fuglesteg Luksengard), Sanjey Sureshkumar og Nora Adwan.
LOK-komiteen for kommuner og fylkeskommuner (f.v.): Karolin Tampere (Foto: Kjell Ove Storvik), Elise Cosme da Silva Hoedemakers, Bo Krister Wallström, Moa Björnson og Truls Ramberg.

«Utvalgene har først og fremst vært på jakt etter gode kunstprosjekter, men vi har også forsøkt å spre støtten mest mulig ut over landet og til ulike steder og ulike prosjekter. Det har vært viktig å støtte både kunstnerinitierte prosjekter og prosjekter i regi av kommuner og fylkeskommuner.»

Truls Ramberg, kurator i KORO og utvalgsleder for LOK

Her er listen over alle som har fått tilskudd:

Prosjektstøtte til kunstnere og kuratorer

Eva Bakkeslett: Nærsynt– en kunst- og kulturfestival med røtter i det jordnære og blikk for det fruktbare

Kunst- og kulturfestival

Tilskudd: 70 000 kr

Fylke: Nordland

Nærsynt byr på åtte dager med kunstutstilling og dialog, filmfestival, konsert, gårdsvandring og sanselige opplevelser i kulturlandskapet på Engeløya sommeren 2024. Et tverrfaglig program skal forene natur og kultur, kunst og jordbruk og det lokale med impulser utenfra. Nærsynt er en del av Bodø2024.

Alt Går Bra: Parade (arbeidstittel)

Faner til performative parader

Tilskudd: 150 000 kr

Fylke: Vestland

I forbindelse med Alt Går Bras utstilling Kunst i de tusen hjem på Sogn og Fjordane Kunstmuseum, skal kunstnerduoen produsere 11 faner til en serie performative parader i det offentlige rom. Med kopier av et Strandamaleri og Leonardo Da Vincis Mona Lisa som motiver, løfter fanene frem åpne spørsmål om kunstens verdi, rolle og funksjon i samfunnet.

Gull Øzger: Close(d) Border Connection Oslove edition

Joikevandring i Oslo

Tilskudd: 150 000 kr

Fylke: Oslo

Close(d) Border Connection Oslove edition er en felles vandring i hovedstaden med fremføring av tre nye joiker. Verket har tidligere blitt gjennomført på blant annet Umbukta og i Svanvik. Oslo-utgaven responderer på et behov for å utvide horisonter, grenser og ideer om samisk tilhørighet.

Maiken Håvarstein: Visjoner, verdier og virkninger av filmverk skapt som kunst i offentlige rom

Forprosjekt til publikasjon og kommende produksjoner i kunstnerfellesskapet VIDEONOVA

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Oslo

Forprosjektet skal kartlegge visjoner, verdier og virkninger av utvalgte filmverk skapt som kunst i offentlig rom, for å få en tydeligere forståelse for de ulike filmprosjektenes egenart og fellesnevnere. Intervjuer med kunstnere og kuratorer skal gi kunnskap og erfaringer innenfor en lite belyst type filmproduksjon.

Hilde Methi: RRPPM & SOILS

Forprosjekt for utvikling av residenser, kunstprosjekter, workshoper og kulturarrangementer

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Finnmark

Forprosjektet skal konkretisere ideer for kuratorisk tilnærming og bestilling av kunstverk på tvers av naturvernområder i Pasvik (NO), Paljakka (FI) og Markkatieva (SE). Prosjektets norske del utvikles i dialog med SOILS, et forskningsprosjekt om hvordan mennesker i ulike deler av verden har funnet måter å gjenvinne jordhelse på.

Hanan Benhammar og Mattias Cantzler: TYFON

Performance

Tilskudd: 250 000 kr

Fylke: Oslo

TYFON finner sted under samtidsmusikkfestivalen Ultima 2024 i anledning Oslos 400-årsjubileum. Verket tar utgangspunkt i den store bybrannen i hovedstaden i 1624, som fem kvinner fikk skylden for. Verket utformer seg i tre faser, i bevegelse fra Galgeberg til Kvadraturen.

Robert Julian B. Hvistendahl: Materialbankens skaperverksted

Workshopserie om kreativt gjenbruk

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Tromsø

Materialbanken for Kreative Prosjekter (MBKP) åpnet høsten 2022, og er et kunstnerdrevet kunst- og formidlingsprosjekt for innsamling og distribusjon av gratis gjenbruksmaterialer. Gjennom en workshopserie skal tilbudet synliggjøres for et utvidet publikum.

Sørfinnset skole/the nord land v/Geir Tore Holm: Sørfinnset TV 2024 – Vi snakker med fjellet

Samtaler, intervjuer og ekskursjoner

Tilskudd: 60 000 kr

Fylke: Nordland

Prosjektet skal undersøke meningsforskjeller mellom lokalbefolkning, ulike natursyn og majoritetssamfunnet knyttet til naturinngrep i forbindelse med det grønne skiftet. Intervju, video og feltopptak munner ut i årets produksjon av web-kringkastingen Sørfinnset TV.

Ellef Prestsæter: Taterlandet

Minnesmerker og utstillingskiste

Tilskudd: 800 000 kr

Fylke: Akershus og Innlandet

Hva innebærer det å lage minnesmerker for et folk som satte sin ære i å ikke etterlate seg varige spor? Prosjektet ønsker å bidra til en norsk offentlighet, minnekultur og kunstverden der romanifolket/taterne har en selvsagt plass. Taterlandet er et samarbeid mellom kurator Ellef Prestsæter og musiker Elias Akselsen, som er av den siste generasjon romanifolk/tatere oppvokst på landeveien.

Den uferdige institusjonen v/Sveinung Unneland: KJØKKENSAMTALER

Samtaleserie

Tilskudd: 40 000 kr

Fylke: Vestland

Prosjektet har som mål å skape en alternativ plattform for å drøfte utviklingen av kunstfeltet og kunstinstitusjonene i Bergen etter omorganiseringen av kunstnerutdanningen i byen. Det skal arrangeres en serie åpne samtaler med inviterte fagpersoner, som vil finne sted på kjøkkenet i atelierfellesskapet «den uferdige institusjonen» (dui). Opptak og transkripsjoner av samtalene blir gjort tilgjengelige for alle interesserte etter hvert arrangement. 

Mesén: Queer Utopia

Utendørs tekstilverk

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Oslo

Mesén er kurator og produsent for den offentlige utendørs kunstarenaen Rosenkrantz’ gate 14 i Oslo sentrum, en vegg forbeholdt temporær kunst som bidrar til å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. Queer Utopia er et tekstilverk av Oslo-baserte Damien Ajavon (Togo, Senegal), som tematiserer LHBT+ i et flerkulturelt Norge.

Binnáš vel!: Forsoning gjennom kunst i offentlig rom

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Nordland, Troms og Finnmark

Sannhets- og forsoningsrapporten fra juni 2023 dokumenterte at den samiske kulturarven ikke har vært prioritert i Norge. Kuratorforeningen Binnáš vel! skal utvikle et kunstprosjekt som bidrar i forsoningsprosessen. Prosjektet skal synliggjøre samisk tilstedeværelse i kommuner som har vært særlig utsatt for fornorskningsprosesser.

Kurant visningsrom: Tromsø Center of Tourism – Attractions

Kunstprosjekt, performance- og utstillingsserie

Tilskudd: 200 000 kr

Fylke: Troms

I 2024 transformeres Kurant visningsrom til et alternativt turistbyrå: Tromsø Center of Tourism. Prosjektet tar i bruk kunstneriske metoder for å diskutere turisme generelt, og turismens utvikling i Tromsø spesielt. Prosjektet består av et kunstprosjekt i byens havneterminal, en performanceserie av billedkunstner Rurik Sjösten og to utstillinger.

Kjersti Solbakken: LIAF 2024: KINOBOX Havneterminalen // Vestfjordgata 64 – Gamle Metodistkirken

Produksjon av kunstprosjekt

Tilskudd: 400 000 kr

Fylke: Nordland Gjennom to kunstproduksjoner, som strekker seg ut over festivalens ordinære rammeverk, vil Lofoten International Art Festival (LIAF) åpne opp spørsmål rundt tilgangen til – og definisjonen av – offentlig rom i Svolvær. I prosjektet skal byens gamle Metodistkirke og mikrokinoen Kinobox tas i bruk som visningsrom.

Ellida AS: Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2024

Produksjon av bestillingsverk

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Troms

Det samiske senteret Várdobáiki, den samiske festivalen Márkomeannu og kunstner Sonia Boyce skal lage et offentlig bestillingsverk til AMIFF i Harstad og Tjelsund i november. Under tittelen VÁLMMAS ON IT er årets festival en åpen oppfordring til løsningsorienterte tanker rundt aktuelle tema, på tvers av identitet og tilhørighet.

Rana Issa og Bassel Hatoum for Masahat for Arab Culture in Exile: Protest i Bevegelse

Tre kunstprosjekter på offentlige steder i Oslo

Tilskudd: 1 000 000 kr

Fylke: Oslo

Årets Masahatfestival tematiserer protest og ytringsfrihet. Tre protestorienterte bestillingsverk skal foregå på utvalgte steder i det offentlige rom, og åpne for refleksjon rundt Norge som et demokrati der alle innbyggere har like rettigheter. Verkene produseres i samarbeid med Nordic Black Theater og Kunstnernes Hus.

Martinka Bobrikova: re-(t)exHile / Oslo

Tekstilinstallasjon

Tilskudd: 430 000 kr

Fylke: Oslo

I forlengelse av et verk laget til biennalen i Lagos vinteren 2024, skal en tekstilinstallasjon settes opp i Oslo Rådhus. Prosjektet er en respons på mengden av tekstilavfall som sendes fra Vesten til afrikanske land, en konsekvens av hurtigmote, konsum og overproduksjon.

Hordaland kunstsenter: Kjære nabo!

Kunstprosjekter og fagprogram utviklet til nabolaget Nordnes i Bergen

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Vestland

Hordaland kunstsenter vil utvide kunstprosjektet Kjære nabo! med en serie kunstprosjekter og et fagprogram om kunst og lokalsamfunn. Programmet og prosjektene utvikles som en del av kunstsenterets arbeid med kunst og offentlig rom, og knytter seg denne gangen spesielt til nabolaget Nordnes i Bergen.

Hilde Skancke Pedersen: Hearki – Sårbar (arbeidstittel)

Vandreutstilling og katalog

Tilskudd: 200 000 kr

Fylke: Finnmark, Troms og Nordland

Kunstprosjektet setter søkelys på strukturelle overgrep fra storsamfunnet overfor samisk befolkning og kultur, samt vold og overgrep innad i samiske samfunn. Prosjektet er et samarbeid med SANKS, kompetansesenteret for psykiatri i Karasjok.

Lotte Konow Lund: Kunst i Bayern

Produksjon av kunstprosjekt i Oslo fengsel

Tilskudd: 400 000 kr

Fylke: Oslo

Kurator og kunstner Lotte Konow Lund har 15 års erfaring som tegnelærer for innsatte i fengsel og som kurator for kunstprosjekter i fengselsanlegg. Gjennom et LOK-støttet forprosjekt, og i samråd med Oslo fengsel, har hun invitert fire kunstnere til å utvikle hvert sitt kunstprosjekt til fengselets avdeling Bayern. Støtten fra KORO går til produksjon av kunstverkene.

Jam Public: Colosseum

Produksjon av kunstprosjekt til festival

Tilskudd: 400 000 kr

Fylke: Agder

Jam Publics P*ART*Y-festival er en tverrkunstnerisk festival på Odderøya i Kristiansand, med fokus på offentlig rom, relasjonell estetikk, stedsutvikling og politikk. I 2024 skal det lages en utendørs Colosseum-skulptur, som blir arena for workshops, scenekunstprosjekter, familieaktiviteter og konserter.

Anna Ihle: Polyjobb

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Rogaland

Kan utfordringer knyttet til komplekse samarbeid innen byutvikling løses med kunnskap fra ikke-normative samlivsformer? Forprosjektet Polyjobb er en workshop med det tverrfaglig EU-initiativet NEB-STAR i Stavanger, hvor kunstner Anna Ihle har invitert inn en samlivsterapeut som jobber med klienter som lever i polyamorøse forhold.

Øystein Skråstad, NBK; Axel Becker, NK/NBF; Stadr Kunstlag: ARTSJÅ

Produksjon av utstilling

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Trøndelag

ARTSJÅ er inspirert av den store landbruksmessen Agrisjå i Trøndelag. En helg i juni skal ulike kreative uttrykk stilles ut på en åker i Indre Fosen. Prosjektet ønsker å favne et bredt publikum, og er et samvirke mellom profesjonelle kunstnere, amatører, yrkesfagelever, kulturskolen og de besøkende. Hensikten med prosjektet er å vekke kunstinteresse og engasjement for lokalsamfunnet.

Rjukan Solarpunk Academy: Rjukan Solarpunk Academy på Tinn Museum

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

 Fylke: Telemark

Kunstnerkollektivet Rjukan Solarpunk Academy jobber i skjæringspunktet mellom kunst, vitenskap og stedsutvikling. Forprosjektet består av en utendørs kunstfestival som leder opp mot en større, tverrfaglig festival på Rjukan 2025. Prosjektet skal aktivere Tinn Museum som en kulturarena for lokale og tilreisende i årene fremover.

ANNEX kunstnergruppe: It’s Good to have Friends!

Kunstinstallasjon på offentlig sted i Bodø 

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Nordland

En fraktcontainer rosemalt i klassisk Telemarkstil av Geir Kåsastul skal innredes som en bunkers, som publikum kan gå inn i. Her vises blant annet utdrag av Jens Stoltenbergs tale til Kongressen i USA, med avslutningsordene «it’s good to have friends». Containeren knyttes til Norges deltagelse i internasjonale militære operasjoner, og landets voksende innflytelse på den globale scene. Det skal gjennomføres en offentlig debatt i tilknytning til prosjektet.

ArtScene Trondheim AS: Aktualisering av historien gjennom kunst

Faglige møter, arrangementer og tekstserie

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Trøndelag

Det uavhengige nettmagasinet ArtScene Trondheim (AST) skal styrke fagkunnskapen om kunst i offentlig rom hos sine skribenter. Gjennom ekskursjoner og fagmøter vil de se nærmere på hvordan kunst og minnesmerker aktualiserer vår felles historie. Prosjektet skal resultere i en tekstserie på artscene.no.

Charlotte Thiis-Evensen: Fire møter med transformasjonsområdet Møllebyen i Moss

Stedsspesifikke kunstprosjekter i uterom i Møllebyen i Moss

Tilskudd: 400 000 kr

Fylke: Østfold

Fire kunstnere skal lage stedespesifikke verk i uterom i området Møllebyen i Moss, der det foregår en transformasjonsprosess. Prosjektet er knyttet til Charlotte Thiis-Evensen sitt kunstneropphold på House of Foundation (HoF) i Moss, som løper gjennom hele 2025. De øvrige kunstnerne som deltar er Jon Benjamin Tallerås, Yamile Calderón og Wilhelm Christensen.

Motaz al Habbash: Suspended Home – Kunstneropphold i Hardanger for nyetablerte kunstnere i Norge

Kunstneropphold med program på ulike steder på Vestlandet

Tilskudd: 220 000 kr

Fylke: Vestland

Suspended Home er et tidagers kunstneropphold i Hardanger, organisert av Her og der for kunstnere som reetablerer seg i Norge. Prosjektet viderefører Her og der sitt arbeid med å knytte nye kunstnere i Norge sammen med mer etablerte kunstnere og norske kunstinstitusjoner. Programmet skal belyse tilhørighet, og det legges opp til at deltakere skal kunne dele kunnskap og erfaringer knyttet til det å (over)leve som kunstner i Norge. 

Wisam Al-Samad: A Light from Mesopotamia

Produksjon av soloutstilling

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Oslo

A Light from Mesopotamia er en retrospektiv soloutstilling på Gamle Munch, som viser keramiske arbeider av Wisam Al-Samad. Verkene er produsert i perioden 2005 til 2023, og speiler kunstnerens reise fra Iran til sin nye base i Norge. Utstillingen inkluderer boksamtale og workshops for barn og unge.

Stein Henningsen (for: «Arctic Action Internationale Live Performance Art Festival Spitsbergen»): What happened to us…?

Performancefestival

Tilskudd: 140 000 kr

Fylke: Svalbard

Arctic Action Art (AA) er en kunstnerdrevet ideell organisasjon, som presenterer internasjonal performancekunst i bosetninger på Svalbard og i Svalbards villmark. Arctic Action inviterer kunstnere fra Nord-områdene, og fra andre land der innbyggere føler seg fortrengt av den norske staten, til å utvikle utendørs verk som handler om klimaendring, fortrengning og ulike typer landskap.

Mine Nilay Yalcin: Sirkus Grønland

Gateforestilling

Tilskudd: 165 000 kr

Fylke: Oslo

Grønland i Oslo er kjent for sitt mangfold av mennesker fra ulike kulturer, klasser, yrker og miljøer. Sirkus Grønland er en gateforestilling, et fellesskapsprosjekt og en kjælighetsærklæring til området, som fremføres uten gjerder eller begrensninger for publikum.

Gyrid Nordal Kaldestad: Det å bevare og det å rive ned

Lydvandring i Elgeseter gate

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Trøndelag

Lydvandringen løfter frem en neglisjert gate og innfartsåre til Trondheim sentrum fra sør, som i dag fremstår som et konglomerat av ulike tiår og arkitektoniske uttrykk. Tilskuddet går til videreføring av prosjektet; til komposisjons- og programmeringsarbeid, samt nye tekster fra Trond Åm.

Fergus Tibbs: EcoDialogues: Bridging Art and Ecology

Guidede gruppevandringer

Tilskudd: 80 000 kr

Fylke: Vestland

EcoDialogues: Bridging Art and Ecology er en serie guidede vandringer i Bergen ledet av kunstner Fergus Tibbs og økolog Freya Coursey. Til ulike årstider blir deltakere invitert inn i samtaler i skjæringspunktet mellom kunstfaglige og økologifaglige perspektiver.

Street Art Oslo: Oslo Street Art Festival

Produksjon av veggmalerier

Tilskudd: 250 000 kr

Fylke: Oslo

Oslo Street Art Festival er en årlig festival med mål om å styrke stedsidentitet og innbyggerstolthet, og ivareta gatekunst som et uavhengig kunstfelt. I perioden juni til august skal tre veggmalerier produseres i Dyretråkket Borettslag (Søndre Nordstrand), Marcus Thranes gate 4L (Sagene) og Uranienborgveien 11B (Frogner).

Støtte til kompetanse- og kunnskapsutviklingsprosjekter, kunstnere og kuratorer

Karlsoyfestivalen: Intergalactic mini art school

Pilotprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Troms Som en motstemme til et samfunn drevet av lønnsomhet, konkurranse og grådighet, vil Karlsoyfestivalen utforske alternative måter å organisere samfunnet på gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer. Pilotprosjektetbestår av workshops og ulike aktiviteter der kunstnere, akademikere og andre fra hele Norden deltar.

Signe Lidén: Våtmarksbibliotekets feltbok

Publikasjon

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Oslo Våtmarksbiblioteket er et utstillingsprogram og en struktur for langsiktig kunstnerisk arbeid forankret i Østensjøvannet naturreservat. Som en del av det stedspesifikke, kollektive prosjektet, skal det utarbeides en katalog i form av en feltbok: en manual for reaktivering av kunstverk, samt en tematisk og konseptuell guide til prosjektet og stedet.

ROM for kunst og arkitektur: UKE 35: Farge, Form, ROM (arbeidstittel)

Fagfestival for kunst, arkitektur og stedsutvikling

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Oslo Med en årlig festival ønsker ROM å skape en plattform som i år retter seg mot de som er interessert i kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom. Årets program retter seg inn mot grunnleggende prinsipper i all utøvelse av arkitektur og kunst, nemlig hvordan og hvorfor vi arbeider med form og farge i rom.

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst: The Only Lasting Truth is Change 2024

Internasjonalt symposium

Tilskudd: 75 000 kr

Fylke: Vestland

Bergens tverrfaglige produksjonssenter for kunst og ny teknologi inviterer årlig til symposium om kunst, teknologi, natur og makt. Sammen med en rekke internasjonale kunstnere og forskere, vil årets arrangement blant annet se på stemme og ytring som materialitet i kunstneriske, teknologiske og demokratiske prosesser.

‘Tope Ajayi: Culture As Form: Rethinking Social Gatherings as an Artistic Medium

Åpen workshop

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Oslo

Workshopen skal utfordre deltakerne til å stille spørsmål ved oppfatninger av hva en kunstnerisk form kan være. Arrangementet bygger på et tidligere prosjekt der ‘Tope Ajayi utforsket festing som kunstnerisk medium og brobygger mellom ulike samfunn. Workshopen gjennomføres i tilknytning til PRAKSIS sitt residencyprogram R27: Party as Form.

Støtte til kunstprosjekter i kommuner og fylkeskommuner

Unge Stormen/Stormen bibliotek/Bodø kommune: Ny utforming av ungdomsavdelingen med arkitekt, kunstner og ungdom i samarbeid

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Nordland

Ungdomsavdelingen i Stormen bibliotek skal fornyes og forbedres etter ungdommenes egne ønsker og behov. I samarbeid med arkitekt Sami Rintala og kunstner/kurator Stian Hansen skal ungdommene delta i et workshoparbeid med idémyldring, samtaler og modellarbeid, for å kartlegge hva som er ønskelig og mulig å få til.

Bærum kommune: Betongskjelett – et kunstprosjekt mellom fortid og fremtid

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Akershus

Midlene går til å utforske mulige inngangsvinkler og tilnærminger i et kunstprosjekt knyttet til Østerås bo- og behandlingssenter. Anlegget skal rehabiliteres som et nærmiljøanlegg for ulike grupper. Prosjektet utforsker hvordan midlertidige kunstprosjekter og andre aktiviteter rettet mot nærmiljøet kan bidra positivt i byggeperioden.

Gjerdrum kommune: LANDART i skredområdet

Produksjon av kunstprosjekt

Tilskudd: 1 000 000 kr

Fylke: Akershus

Hvordan kan kunst skape samhold, bearbeide traumer og være en del av veien videre? Leirskredet i Gjerdrum i 2020 er utgangspunktet for en rekke sosiale og involverende prosjekter. LANDART Gjerdrum er et pågående kunstprosjekt, og midlene går til videreføring av arbeidet med LANDART i skredområdet.

Ålesund kommune: Byromsprosjektet

Produksjon av kunstprosjekter

Tilskudd: 1 100 000 kr

Fylke: Møre og Romsdal

I utviklingen og rehabiliteringen av Ålesund sentrum har kunst en sentral rolle som metode og verktøy i by- og stedsutviklingen. Flere kunstverk skal produseres, med overordnet mål om å skape gode byrom som kan bidra til fellesskap, tilhørighet og lokalt særpreg.

Kristiansand kommune: Lagmannsholmen kunstlab (LGMNNSHLM KUNSTLAB)

Produksjon av kunstprosjekt

Tilskudd: 500 000 kr

Fylke: Agder

Kunstens åpne prosesser møter byplanleggingens formelle, prosessuelle rammer i Lagmannsholmen kunstlab, et prosjekt knyttet til reguleringen av området Lagmannsholmen i Kristiansand. Kunstprosjekter, aktiviteter og samarbeid skal finne sted parallelt med planprosessen.

Lier kommune: Kunst som utviklingskraft 2024–25 ­ – en Masterplan for Placemaking og kunstner i detaljeregulering

Etablering av kompetansemiljø

Tilskudd: 500 000 kr

Fylke: Buskerud

Kunst som utviklingskraft er et langsiktig prosjekt knyttet til utviklingen av Fjordbyen i Lier og Drammen. I 2024–25 skal Kunstnernes Hus og Prosjektrom Fjordbyen etableres. Her skal kommunen bygge opp et kompetansemiljø for kunst og stedsutvikling, og legge til rette for at kunstnere kan bidra inn i stedsutviklingsprosessene.

Telemark fylkeskommune: Lydskulpturen 1110

Produksjon av lydskulptur

Tilskudd: 340 000 kr

Fylke: Telemark

Lydskulpturen på Klosterøya i Skien får 24 høyttalere og spiller verk av norske og internasjonale lydkunstnere og komponister. Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Spriten Kunsthall og Steinar Moe Eiendom, og er en del av kunstprosjektet ved Skien videregående skole.

Harstad kommune: Kunstprosjekt Nordsida skole

Produksjon av kunstprosjekt

Tilskudd: 300 000 kr

Fylke: Troms

Nye Nordsida skole, som erstatter Bergseng skole i Harstad, skal stå ferdig høsten 2025. Skolen er ansvarlig for samiskopplæringen i kommunen, og eier en samling med duodji-gjenstander. I kunstprosjektet inviteres samtidskunstner Gjert Rognli til å gå i dialog med samlingen og skolens samiske tilknytning.

Vestvågøy kommune: Folkebadet Vestvågøy

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Nordland

Vestvågøy kommune skal bygge nytt folkebad i Leknes sentrum. I forprosjektet skal kommunen utvikle kunstprosjekter til uterom rundt badeanlegget, og målet er også å heve interessen for og tilstedeværelsen av kunst i tettstedet som helhet.

Bodø kommune: Mot skogen

Produksjon av kunstprosjekt

Tilskudd: 300 000 kr

Fylke: Nordland

Bodø utvikler Hernes bydel på dagens sivile lufthavn – en bydel som skal omfatte blågrønn struktur, som kombinerer overvannsløsning, mobilitet og naturmangfold. Mot skogen er en skog skapt av kunstnere, i samarbeid med et tverrfaglig team og lokalbefolkning, som skal plantes ut når arealene som skal bli til den nye bydelen overtas i 2029. Skogen skal fungere som en grønn allmenning i den nye bydelen. Som et kunstverk skal den sette kunst og kultur på dagsorden i den videre byutviklingsprosessen.

Haugesund kommune: Folkebadet! Skapende møteplass 2024–2029

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Rogaland

Flotmyr, en sentral bydel i Haugesund, gjennomgår en omfattende transformasjonsprosess. En tverrfaglig arbeidsgruppe skal programmere temporære- og stedsspesifikke kunstprosjekter, workshops og seminarer med fokus på å skape en levende, inkluderende og dynamisk bydel.

Bjerkreim kommune: Utsmykning nytt Bjerkreim Omsorgssenter

Forprosjekt

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Rogaland

Bjerkreim kommune skal bygge nytt omsorgssenter, og har for første gang satt av en større sum til utvikling av kunst tilknyttet et kommunalt byggeprosjekt. I samarbeid med Rogaland Kunstsenter, skal en arbeidsgruppe lage en fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet mot byggets ferdigstilling i 2026.

Åfjord kommune: Konstruksjonen av senter og periferi

Kunstprosjekt

Tilskudd: 400 000 kr

Fylke: Trøndelag

Mange følger verdens gang via sosiale medier og opplever seg selv som tilskuere, ikke deltagere. Hva om mennesker så på sitt eget hjemsted som verdens sentrum? Fire nye kunstprosjekter skal se nærmere på forholdet mellom sentrum og periferi.

Støtte til kompetanse- og kunnskapsutviklingsprosjekter, kommuner og fylkeskommuner

Hammerfest bibliotek: Prosjekt Kivijärvi

Tilskudd: 50 000 kr

Fylke: Finnmark

Utstilling og formidling

Hammerfest bibliotek eier flere fotografier av Kåre Kivijärvi (1938–1991); kunstner, kven og et kulturfenomen fra Hammerfest. Biblioteket ønsker å løfte frem Kivijärvis kunstarv gjennom en ny, permanent utstilling i bibliotekets lokaler, med tilhørende digitalt og fysisk formidlingsmateriell.

Haugesund kommune co/ Bleikemyr bydelshus: Stedsutvikling Bleikemyr

Seminar og workshops

Tilskudd: 60 000 kr

Fylke: Rogaland

I forbindelse med at Haugesund kommune er i gang med et stedsprosjektet i bydelen Bleikemyr, ønsker kommunen å samarbeide med kunstfeltet for å utfordre etablerte tanker om hvordan drabantbyer skal framstå. Gjennom møter og workshops med brukergrupper, kunstnere og administrasjon skal konkrete tiltak planlegges. Erfaringene fra prosjektet skal også kunne benyttes i forbindelse med utviklingen av andre bydeler.

Sør-Varanger kommune: Registrering og synliggjøring av kunst- og kulturminner Sør-Varanger kommune

Nettpublikasjon

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Finnmark

Prosjektet skal øke kunnskapen om kunst i det offentlige rom ved å registrere og synliggjøre kunstverk og andre kulturminner i kommunens eie på kommunens nettsider.

Bodø kommune: Konferanse Attraktive Arktis

Konferanse om kunst i byutvikling

Tilskudd: 100 000 kr

Fylke: Nordland

Målet med Attraktive Arktis er å utforske hvordan kunst kan skape attraktive steder, arktiske byrom, bygulv, og urbane kvaliteter i byer som normalt har lav/negativ demografisk utvikling. Arrangementet skjer i september 2024, og er et samarbeid med Bodø næringsforum, Molobyen utvikling, Koch Eiendom, Fabric+, Nordnorsk kunstnersenter og KORO.