Kunstner og kunstverk i prosess. Lotte Konow Lund installerer sitt verk Rettstegning til Domus Juridica, UiO, 2020, sammen med håndverkere fra Ellingard Naturstein AS. Foto: Espen Grønli. 

Produksjon av kunst

KORO produserer samtidskunst i offentlige rom og miljøer over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet.

KORO skal arbeide for at kunstnerne og kunsten spiller en sentral rolle i utformingen av de offentlige fellesrommene. Samtidig er det en viktig målsetning at alle våre produksjoner holder høy kvalitet og utvikles i dialog med samtidskunsten nasjonalt og internasjonalt. 

KOROs kunstprosjekter blir gjennomført på oppdrag fra statlige oppdragsgivere: 

  • Statsbygg er KOROs største oppdragsgiver, men vi utfører også oppdrag på vegne av aktører som Helsebygg, Forsvarsbygg og Jernbaneverket. Etter kongelig resolusjon av 1997, settes 0,5 – 1,5% av byggebudsjettet i statlige nybygg av til kunst, avhengig av byggets grad av offentlighet.   
  • Statlige institusjoner som holder til i leide eller eksisterende bygg, kan søke om kunst. Nye midler utlyses annethvert år.  

I tillegg igangsetter KORO egne produksjoner som er med på å fremme nye kunstuttrykk, ofte i samarbeid med relevante aktører og institusjoner nasjonalt, lokalt og internasjonalt.  

Prosjektstyring og produksjonsprosess 

KOROs kunstprosjekter følges opp av interne, tverrfaglige prosjektteam der alle seksjoner er involvert: Kunstseksjonen, seksjon for formidling og kommunikasjon, seksjon for forvaltning og seksjon for administrasjon.  

Den kunstfaglige ledelsen i våre kunstprosjekter utføres av kuratorer.  Noen er ansatt i KORO, men de aller fleste arbeider på oppdrag for oss. Kuratoren utvikler og forankrer det kuratoriske grepet, leder konstellasjonen av samarbeidspartnere, og følger opp kunstprosjektets framdrift inntil ferdigstillelse. I større prosjekter involveres også produsenter. Produsenten står for den praktiske gjennomføringen, og har ansvar for å sette i gang, koordinerere og ha oppsyn med hele eller deler av produksjonen.  

KOROs arbeidsmetoder skal være forutsigbare, men samtidig fleksible, og er under kontinuerlig utvikling. Våre produksjoner kan omfatte både permanente og temporære prosjekter, og rommer alt fra tradisjonelle utsmykkingsprosjekter til performative verk. Fremgangsmåten vil derfor være ulik fra gang til gang. Felles for alle prosjekter er likevel at det utarbeides et budsjett og en kunstplan som omtaler de kuratoriske grepene, relevante forankringsgrep, konkrete tiltak for å sikre god forvaltning, og en strategi for formidling og kommunikasjon. Det skal dessuten utarbeides en sluttrapport der prosjektene evalueres før de lukkes. 

Produksjonsprosess – produksjoner i bygg

Mange av våre prosjekter blir gjennomført i forbindelse med oppføringen av bygg. Gjennomføringmodellen for kunstprosjektene i disse byggene vurderes fra gang til gang, men i mange tilfeller vil en produksjonsprosess bestå av disse fem fasene:  

FASE 1 – Prosjektetablering 

KORO engasjerer en eller flere kuratorer og eventuelt en produsent til å utføre prosjektet på vegne av oss. Kuratoren begynner samarbeidet med vår interne prosjektgruppe, og initierer dialogen med den aktuelle virksomheten for å utforme en forankringsplan som sikrer at mottakerne involveres gjennom hele prosessen. I tillegg til den interne prosjektgruppen, opprettes et produksjonsutvalg som i tillegg til prosjektansvarlig i KORO og kurator, består av byggherre og arkitekt. Produksjonsutvalget skal legge til rette for at produksjonen er gjennomførbar, og at den er godt koordinert med de øvrige byggeaktivitetene på stedet. 

FASE 2  Research og kartlegging  

Kuratoren bruker tid på å få best mulig forståelse av stedet, menneskene og arkitekturen og finne gode tilnærmingsmåter – i spennet mellom mer tradisjonelle grep og det nytenkende, mellom eksisterende verk og nye arbeider. I tett dialog med mottakerne undersøkes det hvilke kunstneriske uttrykk og praksiser som kan fungere i møte med virksomheten.  

Basert på dette arbeidet utvikler kuratorene en kunstplan som forankres underveis hos den interne prosjektgruppen. Formidlingsseksjonen gir råd om hvilke formidlingsgrep det vil være hensiktsmessig å gjennomføre underveis i prosessen og etter ferdigstillelse, avhengig av kontekst og kuratorisk grep. Forvaltningsseksjonen gir innspill til best mulig ivaretakelse av kunsten, og foreslår forebyggende forvaltningstiltak. Administrasjonen bistår i forbindelse med utarbeidelse av budsjett.  

Kunstplanen fagfellevurderes i KOROs kunstseksjon og kvalitetssikres av produksjonsutvalget. Videre sendes den til godkjennelse hos KOROs direktør. 

FASE 3 – Igangsettelse  

I kunstplanen beskrives en strategi for anskaffelse av kunst. Dette kan gjøres på ulike måter; gjennom innkjøp direkte fra kunstnere eller fra gallerier, gjennom direkte oppdrag til kunstner, eller gjennom lukkede eller åpne konkurranser. Ofte kan et prosjekt også omfatte rekuratering og reaktivering av eksisterende kunst.  

FASE 4 – Produksjon  

KOROs prosjekter kan bestå av flere ulike kunstprosjekter, avhengig av prosjektets størrelse. Når gjennomføringsplanen for et konkret kunstprosjekt foreligger, skal den godkjennes både av den interne prosjektgruppen og av produksjonsutvalget. I KOROs prosjekter er kunstneren totalleverandør. Dette innebærer at kunstner disponerer hele produksjonsbudsjettet og selv er ansvarlig for at produksjonen gjennomføres som planlagt. Kurator, og eventuelt produsent, vil imidlertid alltid yte produksjonsbistand underveis i prosessen.   

FASE 5 – Overlevering 
Det ferdig installerte verket eies av staten, og inngår som en del av KOROs samling. KORO har det overordnede forvaltningsansvaret, men det er virksomheten selv som har det daglige ansvaret for å ta vare på kunsten som befinner seg hos dem. I samarbeid med KOROs interne prosjektgruppe sørger kurator for at det ferdige verket presenteres for virksomheten og publikum gjennom tilrettelagte formidlingstiltak. Avslutningsvis leverer kurator en sluttrapport, der gjennomføringsprosessen, prosjektsamarbeidet og det ferdige resultatet evalueres.   

Relevante dokumenter

KORO har utarbeidet en rekke kontraktsdokumenter og maler knyttet til gjennomføringen av kunstprosjekter. Skal dere i gang med et kunstprosjekt i offentlig rom og ønsker å la dere inspirere av våre dokumentmaler? Ta kontakt med leder for kunstseksjonen, Nora C. Nerdrum.