KOROs konservatorer jobber metodisk og forsiktig med å gi nytt liv til et eldre grafikkarbeid av Per Inge Bjørlo fra 1984. Kunstverket henger som en del av samlingen ved Universitetet Sørøst-Norge, Campus Ringerike. Foto. Ellen Marie Fodstad  

Ivaretakelse av kunst

KORO har det overordnede forvaltningsansvar for statens samling av kunst i offentlige rom.  Det betyr at vi skal holde oversikt over kunsten, sørge for at den blir godt ivaretatt og gå aktivt inn med råd og veiledning om forvaltningen av den.

Statlig kunst fra KORO omfatter en samling på om lag 8000 verk på rundt 1000 ulike steder i Norge. Siden kunsten er spredd over hele landet, er det viktig for oss å ha en god kontakt med de som har kunsten hos seg. Bare slik kan vi lykkes med å ta vare på vårt felles eide. Når kunst fra KORO overleveres til de som skal ha kunsten hos seg, inngås det en avtale som klargjør ansvarsforholdet mellom partene. For kunst til statlige bygg og uterom skrives det under en mottakeravtale. Og når KORO gjennomfører kunstprosjekter for ikke-statlige aktører, følges dette av en veileder om ansvaret som følger med å eie og forvalte kunst i offentlig sammenheng iht. Åndsverkloven.

KOROs konservatorer har som primæroppgave å gi råd om hvordan man best tar vare på kunsten. De har inngående kunnskap om ulike materialer og de fysiske omgivelsene til kunsten. De konserverer enkelte verk, og gir anbefalinger rundt skader og vedlikehold. Dersom det oppstår feil eller mangler ved kunst fra KORO, ønsker vi tilbakemelding. Beskjed kan sendes via vårt kontaktskjema.

Når vi snakker om forvaltning av kunst, dreier det seg primært om to forhold: Den fysiske tilstanden til det enkelte kunstverk, og om sikring av visningsforholdene rundt det. Så langt det lar seg gjøre, ønsker vi å drive med forebyggende forvaltning. Det innebærer å komme med kvalifiserte råd før verk settes ut i de offentlige rommene, både til kunstnere, kuratorer og utbyggere. Noen sentrale spørsmål vi kan stille før valg knyttet til materiale og plassering er tatt, er for eksempel bruken av rommet; direkte eller kunstig lys, klima og luftfuktighet.

KORO har utarbeidet to brosjyrer om ivaretakelse av kunstverk i offentlige rom. I den første er de viktigste spørsmålene om bevaring og vedlikehold besvart, og med anbefalinger om å skape best mulige vilkår for kunstverk. I den andre er det samlet spørsmål om blant annet opphavsrett og åndsverkslov.

Alle som mottar kunst, får også en vedlikeholdsinstruks som er tilpasset hvert enkelt kunstverk. Den ligger som vedlegg til avtalen som inngås mellom KORO og de som har kunsten hos seg. Det gjelder også i veilederen for kunst levert i prosjekter der KORO ikke har forvaltningsansvar. Har du spørsmål knyttet til vedlikeholdsinstruksene så kontakt oss, vi bistår gjerne.

Er dere i tvil om kunsten hos dere er KORO-kunst? På våre skilt finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk, årstall og registreringsnummer, merket «KORO-nr». Skiltet er tydelig påført KOROs logo eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet. Vi arbeider med å legge ut all kunsten fra samlingen på våre nettsider, men arbeidet er tidkrevende. Derfor ber vi deg derfor også sjekke Digitalt Museum, der hele vår samling er tilgjengelig.

Ofte stilte spørsmål om forvaltning:

Kunst fra KORO er som regel skiltet. Her finnes opplysninger om kunstner, verkets tittel, teknikk og årstall. Skiltet er påført KOROs logo og navn eller vårt tidligere navn Utsmykkingsfondet samt et registreringsnummer. Alle verk fra KORO er også presentert på Digitalt Museum. Dersom verket ikke er skiltet, kan du sjekke om du finner det der, eventuelt ta direkte kontakt med oss.

Kunst fra KORO i statlige bygg og uterom er statens eiendom. KORO er overordnet forvaltningsansvarlig for denne kunsten. Det vil si at KORO skal holde oversikt over verkene, foreta stikkprøver for å kontrollere at den blir forsvarlig ivaretatt og eventuelt gi pålegg om nødvendige tiltak.
Mottakerinstans som har kunsten hos seg, har det daglige praktiske og økonomiske ansvar for å ivareta kunsten. KORO har et overordnet forvaltningsansvar og skal holde oversikt over kunsten, foreta stikkprøver og kan gi pålegg om nødvendige tiltak.
Den som har kunsten hos seg, må normalt dekke utgifter til istandsetting av skadete eller ikke lenger fungerende verk.
Da tilbakeføres kunsten til KOROs lager. For integrert kunst vil det kunne være en følge av rivingen at kunsten destrueres. Fjerning av kunst skal uansett varsles til KORO og kunstner, slik at verket kan dokumenteres.
Som regel skal kunsten leveres tilbake til KORO. Løskunst tilbakeføres eller kan overtas av annen virksomhet som flytter inn i bygget, mens den integrerte kunsten som regel følger bygget. Husk å varsle oss i god tid.
Nei. KOROs kunst eies av staten og kan ikke gis bort av andre. KORO er beslutningsmyndighet i saker som angår kunst produsert av oss i statlige prosjekter.
Kunsten følger i utgangspunktet bygget og det stedet den er laget til. Men vi vurderer muligheten for å flytte med seg kunst også. Send en forespørsel, KORO har avgjørelsesmyndighet i saken.
Kunst fra KORO er ment å være utplassert der folk ferdes og lages spesielt til det enkelte sted. Skal dere flytte, skal bygget restaureres om eller er det snakk om et eierskifte? Ta kontakt for avklaring om hva som skal skje med kunsten.
Kunstner har rettigheter etter åndsverkloven, som sikrer opphavsmannens rettigheter.