Stortinget, Prinsens gate 26/Stuorradiggi, Prinsens gate 26, Oslos

Kunstprosjektet til Stortingets nyrestaurerte lokaler tar utgangspunkt i den materielle vendingen i samtidskunsten i dag. Med dette inntar også en ny generasjon yngre kunstnere maktens korridorer.

Throw, Ane Graff. Fotograf: RH Studio

Om prosjektet

Geahča sámegiela teavstta vuolábealde.

Kunstnerne representer en yngre generasjon født på 1970- og 1980-tallet, som frem til nå ikke har vært representert i Stortingets kunstsamling.

Ida Ekblad (NO), Ane Graff (NO), Ann Cathrin November Høibo (NO), Aurora Passero (NO), Outi Pieski (Sápmi/Fi) og Goshka Macuga (PL) er sentrale navn som preger dagens kunstfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Felles for dem alle er at de er jobber innenfor en samtidig tendens: Ny-materialisme.
– Kunstfeltets nylige vending mot det taktile, det stofflige og en ny interesse for materialitet i kunsten, erstatter en årelang dominans av den idébaserte kunsten, sier kurator Trude Schjelderup Iversen. Hun har ledet arbeidet med kunstprosjektet. Et sentralt verk av Else Marie Jakobsen, som allerede fantes i Stortingets samling, ble særlig viktig for det kuratoriske arbeidet.

Stortingets eksisterende samling er bygget opp i krysningspunktet mellom kunst, politikk og historie og de store utsmykningene har historisk vakt stor offentlig interesse og debatt. Men dette er første gang Stortinget lar én tematikk være førende for et helt kunstprosjekt. De seks kunstnerne i Prinsens gate 26 gjør materialundersøkelsen til et hovedanliggende og skaper dypt politiske verk som er relevante for spørsmål om bærekraft, miljøtrussel, dyrevern og klima.
– Det er mange som har pekt på at den nåværende vendingen til materialet er det nødvendige kritiske engasjementet vi trenger for dagens utfordringer knyttet til miljø og klima, sier Schjelderup Iversen.

Det er produsert tre nye verk for kunstprosjektet. Den polske kunstneren Goshka Macuga står bak ett av dem. Et vevet tekstil basert på en fotokollasj med billedmateriale blant annet hentet fra Stortingets arkiv. Arbeidet tematiserer forholdet mellom utvikling og natur, politikk og bærekraft. Aurora Passero og Ida Ekblad står bak de to andre nyproduksjonene, begge to utfordrer skillet mellom maleri og tekstil. Passeros verk er et 16 meter høyt håndfarget og flatvevd nylontekstil. Eklblad har utviklet sin eget materiale, plastisol, som sørger for tredimensjonalitet i maleriet.

Det er også kjøpt inn et tekstilarbeid fra Ann Cathrin November Høibo og tre verk fra Ane Graff. Sistnevnte er et såkalt tekstilmaleri der håndfarget silke blir drapert og festet til lerretet med søm. Fra Stortingets samling er det hentet inn et «kampskrift» fra Else Marie Jakobsen og fire tekstilmaleri fra den samisk-finske kunstneren Outi Pieski. Hennes fire verk ser ut til å forestille landskap, men er i seg selv natur, de så å si puster den mer enn de viser den: Grønne felt minner om knudrete mose, lyse felt er som stemningsfulle vidder og gresslignende frynser er dandert på alle kanter.

Kurator Schjelderup Iversen forteller at hovedanliggendet for dette prosjektet er å bidra til å åpne opp for at kunstnerskap som akkurat nå forholder seg til en materialsensitivitet på sin helt egne måte.
–  Målet er at de kan sees i sammenheng med hverandre. Ikke bare innbyrdes og på tvers av generasjoner.

Stortingets kunstutvalg, ledet av Olemic Thommessen, har hatt ansvaret for kunstprosjektet.  Seniorkurator Trude Schjelderup Iversen fra KORO har vært prosjektleder og kurator på oppdrag fra dette kunstutvalget.

Les mer om kunstnerne og deres verk på Stortinget her:

Ida Ekblad (f. 1980) er en av Norges mest profilerte kunstnere med en tung internasjonal profil. Hennes arbeider har blitt vist på prestisjefylte institusjoner som New Museum, Palais de Tokyo og Venezia-biennalen. Les mer her.

Kjernen i Ane Graffs (f. 1974)arbeid dreier rundt en undersøkelse av materialets natur, studert og analysert ned til de minste bestanddeler. Les mer her.

Ann Cathrin November Høibo (f. 1979) har bidratt sterkt til at tekstilkunsten ansees som en sterk tendens i samtidsfeltet, med sine betydelige verk som har markerte kunsthistoriske referanser og inspirerte av kunstnere som Hannah Ryggen og Else Marie Jakobsen. Les mer her.

Goshka Macuga (f. 1967) arbeider med installasjoner og tekstiler som baserer seg på historisk, fotografisk arkivmateriale. Hun ble nominert til den prestisjetunge Turnerprisen i 2008 og deltok på den viktige samtidskunstutstillingen Documenta i 2012. Les mer her.

Aurora Passero (f. 1984) er et ungt kunstnerskap som allerede har hatt separatutstilling på Vigeland-museet og Kunstnernes hus. Hun  arbeider med tekstil, skulptur og maleri. Les mer her.

Outi Pieski (f. 1974) er en samisk-finsk kunstner med sterke røtter i den samiske kulturen.  Les mer her.

Else Marie Jakobsen (f. 1927-d. 2012) var en viktig norsk tekstilkunstner som har vært sentral i store utsmykkinger i Norge. Hun kjempet for tekstilkunstens rettmessige plass i samtidskunsten, der mange av hennes verk er såkalte kampskrifter eller prosjektverk.  Les mer om hennes virke her.

Alle tekstene om verkene er skrevet Line Ulekleiv, som jobber som kritiker, skribent og redaktør.

Det er produsert en katalog med essays, intervju og biografier over kunstnerne i forbindelse med kunstprosjektet. Bestill katalogen på post@koro.no eller last katalogen ned i sin helhet her. Kuratorteksten kan lastes ned både i norsk og engelsk versjon.

Vil du se verkene i virkeligheten? Stortinget tilbyr både åpne og forhåndsbestilte kunstomvisninger på mandager. De åpne kunstomvisningene foregår normalt første mandag i måneden. På de øvrige mandagene kan kunstomvisninger forhåndsbestilles. Les mer på Stortingets hjemmeside.

 

Stuorradikki aiddo ovddeštuvvon lanjaid dáiddaprošeakta vuođđuduvvá dálááiggedáidaga otná ávnnaslaš nuppástussii. Dáinna lágiin vuollástit maiddái ođđa sohkabuolvva nuorat dáiddárat válddi feaskáriidda.
Dáiddárat ovddastit nuorat sohkabuolvva, geat leat riegádan 1970 ja 1980 logus, geat dássážii eai leat leamaš ovddastuvvon Stuorradikki dáiddačoakkáldagas.

Ida Ekblad (NO), Ane Graff (NO), Ann Cathrin November Høibo (NO), Aurora Passero (NO), Outi Pieski (sápmelaš/FI) ja Goshka Macuga (PL) leat guovddášlaš namat, geat váikkuhit dáláš dáiddasuorgái, sihke riikkaviidosaččat ja riikkaidgaskasaččat. Sis lea oktasaš mihtilmasvuohtan, ahte sii barget ovttaáigásaš soju siskkobealde: Ođđamaterialisma.

– Dáiddasuorggi gieskadaš nuppástus guoskkaheaddjivuođa [taktiilavuođa] guvlui, ávnnaslašvuođa guvlui ja ođđa beroštumi guvlui dáidaga materiálalašvuođas, buhtte jurddavuođđuduvvon dáidaga jagiid guhkkosaš fápmosajádaga, dadjá kuráhtor Trude Schjelderup Iversen. Son lea jođihan barggu dáiddaprošeavttain. Guovddášlaš dáiddadagus man Else Marie Jakobsen lea dahkan, ja mii leai juo Stuorradikki čoakkáldagas, šaddá earenoamáš deaŧalažžan kuráhtorlaš bargui.

Stuorradikki dáláš čoakkáldat lea ráhkaduvvon rádjerasttildeamis dáidaga, politihka ja historjjá gaskkas, ja stuorra čiŋaheamit leat historjjá ollodahkii boktán stuorra almmolaš beroštumi ja digaštallama. Muhto dát lea vuosttas geardi go Stuorradiggi diktá ovtta tematihka leat olles dáiddaprošeavtta láidesteaddji. Guhtta dáiddára Prinsens gate 26:s Oslos dahket ávnnasguorahallama váldoáššin, ja dahket dáiddadahkosiid mat leat čiekŋalit politihkalaččat ja áššáiguoskevaččat gažaldagaide loaktinnanusvuođas, birasáitagis, elliidsuodjaleamis ja dálkkádagas.
– Ollugat leat sii geat leat čujuhan, ahte dáláš nuppástus ávnnaslašvuođa guvlui lea aiddo dat vealtameahttun kritihkalaš beroštupmi, man mii dárbbašit dáláš biraslaš ja dálkkádatlaš hástalusaid dustemii, dadjá Schjelderup Iversen.

Dáiddaprošektii leat buvttaduvvon golbma ođđa dáiddadahkosa. Polskalaš dáiddár Goshka Macuga lea dahkan ovtta dain. Gođđojuvvon tekstiila mii vuođđuduvvá fotokollášii, masa son lea govvaávdnasiid viežžan Stuorradikki arkiivvas. Bargu guovdilastá dilálašvuođa gárgedeami ja luonddu gaskkas, politihka ja loaktinnanusvuođa gaskkas. Aurora Passero ja Ida Ekblad leaba ráhkadan guokte eará ođđa buvttadeami, ja goappašat hástaleaba earu málagovvanjuohtama ja tekstiilla gaskkas. Passero dáiddadagus lea guhttanuppelohkái mehtera allosaš gieđain ivdnejuvvon ja duolbasit gođđojuvvon nylontekstiila. Ekblad lea gárgedan su iežas ávdnasa, plastisola, mii dahká golbmaollilvuođa málagovvii.
Lea maiddái ostojuvvon sisa tekstiiladáiddadagus dáiddáris Ann Cathrin November Høibo ja golbma dáiddadahkosa dáiddáris Ane Graff. Dát maŋit dáiddadagus lea nu gohčoduvvon tekstiilamálagovva, mas gieđain ivdnejuvvon silki lodnjejuvvo ja giddejuvvo liidnái sávnnjiiguin. Stuorradikki čoakkáldagas lea vižžojuvvon norgalaš dáiddára Else Marie Jakobsen «dáistalangiehtačálus» ja Suoma beali sámi dáiddára Outi Pieski njeallje tekstiilamálagova. Su dáiddadahkosat orrot govahallamin eanadaga, muhto leat iešalddes luondu, dat buorremealgadii vuigŋet luonddu eambbo go čájehit dan: Ruoná oasit muittuhit rumššagan sámmáliid, čuvges oasit leat dego njuorasmahtti duoddarat ja suinniid lágan riesaldagat leat čiŋahuvvon miehtá buot.

Kuráhtor Schjelderup Iversen muitala ahte dán prošeavtta váldoášši lea veahkehit rahpat dáiddalašvuođaide, mat aiddo dál gieđahallet ávnnasnjuorasvuođa sin iešráđálaš vuogi mielde.
– Ulbmil lea ahte daid sáhttá oaidnit guhtet guimmiid oktavuođas. Ii dušše sohkabuolvvaid gaskkas ja rastá.
Stuorradikki dáiddalávdegottis, man Olemic Thommessen jođihii, lea leamaš ovddasvástádus dáiddaprošeavttas. KORO seniorkuráhtor Trude Schjelderup Iversen lea leamaš prošeaktajođiheaddji ja kuráhtor dán dáiddalávdegotti ovddas.

Loga eambbo dáiddáriid ja sin dáiddaahkosiid hárrái Stuorradikkis dáppe:

Ida Ekblad (r. 1980) lea okta Norgga dovdoseamos dáiddáriin, geas lea munnás riikkaidgaskasaš olgogovva. Su barggut leat čájehuvvon árvvusadnojuvvon institušuvnnain nugo New Museum, Palais de Tokyo ja Venezia-biennála. Loga eambbo dáppe.

Ane Graff (r. 1974) bargguid váimmus jorrá ávdnasa luonddu guorahallama birra, man lea dutkan ja lađastan uhcimus osiid duohkai. Loga eambbo dáppe.

Ann Cathrin November Høibo (r. 1979) lea váikkuhan ollu dasa, ahte tekstiiladáidda adnojuvvo návccalaš sodjun dálááiggedáidaga suorggis, mearkkašahtti dáiddadahkosiiddisguin main leat dáiddahistorjjálaš čujuhusat ja leat movttiiduvvan dáiddáriin nugo Hannah Ryggen ja Else Marie Jakobsen. Loga eambbo dáppe. 

Goshka Macuga (r. 1967) bargá installašuvnnaiguin ja tekstiillaiguin, mat vuođđuduvvet historjjálaš, fotográfalaš arkiivamateriálaide. Son evttohuvvui árvvusadnojuvvon Turner-bálkkašupmái jagi 2008, ja oassálasttii deaŧalaš dálááiggedáiddačájáhussii Documenta jagi 2012. Loga eambbo dáppe.

Aurora Passero (r. 1984) lea nuorra dáiddalašvuohta, geas lea juo leamaš sierračájáhus Vigeland-museas ja Kunstnernes hus:s [Dáiddáriid viesus]. Son bargá tekstiillain, govvabázzečuollamiin ja málagovvanjuohtamiin. Loga eambbo dáppe.

Outi Pieski (r. 1974) lea Suoma beali sámi dáiddár, geas leat nanu ruohttasat sámi kultuvrras. Loga eambbo dáppe.

Else Marie Jakobsen (r. 1927-j. 2012) leai deaŧalaš norgalaš tekstiiladáiddár, gii lea leamaš guovddážis stuorra čiŋahemiin Norggas. Son dáistalii tekstiiladáidaga vuoigatvuođalaš saji ovddas dálááiggedáidagis, mas máŋga su dáiddadahkosa leat nu gohčoduvvon dáistalangiehtačállosat dahje prošeaktadahkosat. Loga eambbo su barggus dáppe.

Buot teavsttaid dáiddadahkosiid birra lea čállán Line Ulekleiv, gii bargá árvvoštallin, čállin ja doaimmaheaddjin.

Dáiddaprošeavtta oktavuođas lea buvttaduvvon logahallan, mas leat esseijat, sáhkkehallamat ja biografiijat dáiddáriid hárrái. Diŋgo logahallama e-poastta bokte dáppe: post@koro.no, dahje viečča olles logahallama dáppe. Kuráhtorteavstta sáhtát viežžat sihke dárogiela ja eŋgelasgiela veršuvnnas.

Háliidatgo oaidnit dáiddabargguid albmaáimmus? Stuorradiggi fállá sihke rabas ja ovddalgihtii diŋgojuvvon dáiddačájehemiid vuossárggaid. Rabas dáiddačájeheamit dáhpáhuvvet dábálaččat vuosttas vuossárgga juohke mánus. Eará vuossárggaid sáhttet dáiddačájeheamit ovddalgihtii diŋgojuvvot. Loga eambbo Stuorradikki ruovttusiiddus.

Detaljer

Adresse

Prinsens gate 26, 0157 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstnere

Ida Ekblad
Ane Graff
Ann Cathrin November Høibo
Goshka Macuga
Aurora Passero
Outi Pieski

Ferdigstilt dato

14.03.2019

Kurator

Trude Schjelderup Iversen

Leder kunstutvalget

Olemic Thommesen , Stortingets kunstutvalg

Kunstutvalgets øvrige medlemmer

Audun Eckhoff , Nasjonalmuseet representant
Vibeke Waallann Hansen , Nasjonalmuseets representant
Tove Karoline Knudsen , politisk representant
Anette Trettebergstuen , politisk representant

Mottakerrepresentant

Eli P. Fiskvik , sekretær for Stortingets kunstutvalg

Arkitektkontor

Link Arkitektur AS

Byggherre

Stortinget

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til statens nybygg