Fra Black Mountain College Research Project Papers. Fotograf: State Archives of North Carolina Raleigh, NC

Kuratorpraksis + det offentlige rom (2023)

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et fordypningsprogram som skal gi faglig spesialisering innen kuratering og produksjon av kunstprosjekter i det offentlige rom. Programmet er samlingsbasert med oppstart i september 2023.  Gjennom en åpen utlysning vil det bli tatt opp 10 deltagere i programmet. Det vil være tre samlinger; to i Oslo og én i København. Søknadsfrist: 5. juni 2023. 

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere, produsere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere å utvikle relevante verktøy og aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum i dag.  

Kuratorpraksis + det offentlige rom utforsker hvordan kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis i det offentlige rom utfordrer institusjonelle rammer og metodologier. Fra utsmykkingsparadigmets forventninger om kunsten som forsyner av forskjønnende elementer, via den sosiale vendingen og «New Genre Public Art», har kunsten i dag en sammensatt rolle i samfunnet.

Vi ser nærmere på de institusjonshistoriske perspektivene på kunst i offentlige rom fra 1930-årenes kunstnerinitiativer, via kunstneraksjonen i 1974 og kuratorens inntog på 90-tallet.

Årets program undersøker dessuten de seneste tiårenes kritiske debatter om representasjon, makt og synlighet i det offentlige rom som har vokst frem i kjølvannet av sosiale bevegelser som Rhodes Must Fall (2015–) i Sør-Afrika og Black Lives Matter (2013–) i USA og internasjonalt.

Gjennom analyser av aksjoner mot offentlige monumenter, kunstverk som er blitt flyttet eller fjernet fra offentligheten, og antirasistiske og dekoloniale «mot-monumenter», rettes det fokus mot hvilke roller og funksjoner offentlig kunst har i etableringen av nasjonale, kollektive og kritiske minnekulturer.

Med fokus på de politiske, økonomiske og estetiske infrastrukturene som ligger til grunn for kunstproduksjon for det offentlige rom i dag, reiser programmet spørsmål så som: Hvordan kan kunst utforske, utfordre og utvide rammene for og forståelsen av det offentlige rom? Hvem er autoriserte fortellere av kollektive historier?  

Fordypningsprogrammet er organisert som tre intensive fagsamlinger. To i Oslo og en i København, i tidsrommet september til oktober 2023. Gjennom en introduksjonssamling, og to samlinger, kombinerer programmet workshops, omvisninger, atelierbesøk, forelesninger, diskusjoner, kritikk og individuell oppfølging. I tillegg kommer besøk til lokale kunstprosjekter og institusjoner, og samtaler med sentrale kunstnere, teoretikere og kuratorer.  

Programmets pensumliste er på 750–1000 sider.  

10 deltagere blir tatt opp i programmet.  

Samlingene gjennomføres:

Uke 38 (Oslo) 20.-22.september 2023 (3 dager)
Uke 40 (København) 3.-6.oktober 2023 (4 dager)
Uke 45 (Oslo). 8.-10. november 2023 (3 dager)

Søknaden må inneholde:  

  • Motivasjonstekst på inntil en A4-side 
  • CV 
  • Dokumentasjon av inntil tre kuraterte prosjekter eller arbeid som kunstkonsulent. Nyutdannede er velkommen til å søke.  

Utgifter til reise og overnatting i Oslo og København dekkes av KORO. Alle øvrige utgifter dekkes av deltakerne. Det er ikke deltakeravgift.

Programmet strekker seg fra september til oktober 2023.

Kontaktperson: Trude Schjelderup Iversen ti@koro.no.

Søknaden sendes til post@koro.no og merkes med Kuratorpraksis + det offentlige rom 2023.

Søknadsfrist: 5. juni 2023. 

Kunsthistoriker Grant Kester foreleser. Fra Kuratorpraksis + det offentlige rom (2018). Samling i Los Angeles.
Foto: KORO

Samling 1: Teori/historie/institusjon 

Uke 38, 20.-22.september 2023 (3 dager)

Oslo 

Hvordan har kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis utfordret feltet «kunst i offentlige rom»? Den første samlingen går inn i de historiske, institusjonelle og teoretiske forutsetninger for kunstens endrede status i samfunnet, med et spesielt blikk på Kunstneraksjonen og etableringen av institusjoner som forvaltet feltet, nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nærmere på utvalgte store nasjonale utsmykkinger eksemplifisert gjennom kunsten i Rådhuset og Universitetsaulaen i Oslo, og hvordan den sosiale vendingen i kunsten og utsmykkingsparadigmet lenge har eksistert side ved side. I dag arbeider mange kunstaktører med en spesifikk varsomhet overfor sitt lokalmiljø. Hvordan engasjerer disse sitt lokalmiljø, og hva er motsetningene mellom lokale forutsetninger og ivaretagelse av kunstnere som ikke nødvendigvis arbeider med stedsspesifisitet? Hvilken rolle spiller kuratoren i disse spørsmålene, og hvordan håndterer og reflekterer kuratoryrket de kontekstuelle problemstillingene? 

Samling 2: Feltarbeid: «Monument Academy» 

Uke 40, 3.-6.oktober 2023 (4 dager) 

København

Feltarbeidet i København er en intensiv fire-dager lang workshop utarbeidet i samarbeid med forskningslaboratoriet «Monument Academy», som kunsthistorikerne Mathias Danbolt og Amalie Skovmøller driver som del av forskningsprosjektet ”Moving Monuments: The Life of Sculpture from the Danish Colonial Era” (Novo Nordisk Fonden, 2022-25).  

Workshoppen undersøker funksjonene og effektene av offentlige monumenter i dagens ”post-monumentale” tidsalder, hvor monumentale logikker, formspråk og historieforståelser ikke lenger har en automatisk eller naturlig legitimitet. Hva kan vi lære av de historiske monumentene som omgir oss i offentligheten, og den måte vi har brukt og stadig bruker dem på i dag? Og hvordan har samtidskunstnere bidratt til debatten om hvem og hva som skal definere og forme vårt felles byrom? Med utgangspunkt i historiske og samtidige eksempler på offentlige skulpturer som retter fokus mot dansk og nordisk kolonihistorie, ser workshoppen nærmere på nettverk og infrastrukturer som muliggjør at historiske monumenter blir vedlikeholdt – og dem som bestemmer hvilke nye monumenter og mot-monumenter som får se dagens lys.  

Monument Academy er programmert av Mathias Danbolt (Moving Monuments/Københavns Universitet) og Trude Schjelderup Iversen (KORO).  

Samling 3: Verk 

Uke 45, 8.-10. november 2023 (3 dager)

Oslo  

Tre (eller fire) utvalgte kunstverk – AAhkA (ikke realisert) av Outi Pieski til Regjeringskvartalet, Sekvensielt fremført lydinstallasjon basert på klangen fra DS Donaus skipsklokke (2021) av Camille Norment på HL-senteret og The Fable of the Wolf, the Polar Bear, the Reindeer and the Cosmonaut av Goshka Macuga (2019) på Stortinget er utgangspunktet for den tredje intensive samlingen. Her går vi i dybden på ulike tradisjoner, posisjoner, forutsetninger og muligheter knyttet til det å arbeide med kunst i offentlige rom. Kunstnerisk frihet, ytring, sensur, byråkrati, politikk og demokrati er ofte konkrete og levende problemstillinger i en kuratorisk praksis som operer i det offentlige rom. Gjennom erfaringer fra kunstnere, kuratorer, forvaltere og arkitekter ønsker vi gjennom denne samlingen å gi innsikt i de prosesser, praksiser og typiske operative forutsetninger for å arbeide med kunst i offentlige rom.  

Programmet er under arbeid.  

København-delen av programmet, er programmert i samarbeid med Mathias Danbolt og forskningsprogrammet Moving Monuments ved Københavns universitet. Kuratorpraksis + det offentlige rom ledes av Trude Schjelderup Iversen og produsert av KORO. 

Tidligere innledere og bidragsytere i Kuratorpraksis + det offentlige rom :
Tania Bruguera, Lucy Lippard, Grant Kester, Nato Thompson, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, John Malpede, Jonas Dahlberg, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Jørn Mortensen, Nora C. Nerdrum, Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Hanne Hammer Stien, Marianne Hurum, Marit Paasche, Boel Christensen-Scheel, Åsmund Torkildsen, Anne Szefer Karlsen, Svein Bjørkås, Kari J. Brandtzæg, Martin Braathen, Trude Schjelderup Iversen, Eivind Røssaak, Stefanie Hessler, Brendeland & Kristoffersens, Bendik Manum, Nøysom arkitekter, Per Christian Nygård, Anne Beate Hovind, Lotte Konow Lund, Marianne Heier, Elisabeth Byre, Oslo Samlede Verk OSV, A K Dolven, Truls Ramberg, Sverre Wyller, Drew Snyder, Janicke Heggem Rudi Iversen, Sigurd Sverdrup Sandmo, Fredrik Qvale, Cathrine Wang, Jina Chang, Elisabeth Tetens Jahn, Anna Haukeland, dominique + serena.