Tutorial#14 The Party av Maren Dagny Juell er en del av KOROs kunstprosjekt på Campus Ås, åpnet i 2021.
Aktuelt

Kuratorpraksis + det offentlige rom 2021

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er å gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere å utvikle relevante verktøy og aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum i dag. 

FØRSTE SAMLING: OSLO  21. – 23. september 

Hvordan har kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis formet og utfordret feltet «kunst i offentlige rom»? I den første samlingen ser vi nærmere på et utvalg av Oslos klassiske utsmykninger i sentrale bygg som Oslo rådhus, Juridisk fakultet, nye Deichmanske bibliotek, regjeringskvartalet, Stortinget, Den norske opera & ballett, samt kunstprosjektet i Hovinbyen, og undersøker hvordan den sosiale vendingen i kunsten og utsmykkingsparadigmet lenge har eksistert side ved side. Vi diskuterer de ulike – og sammenfallende – estetiske, teoretiske og politiske problemstillingene kunsten forholder seg til i utsmykningstradisjonen og når kunst inngår som stedsutvikler.

  • 21. SEPTEMBER 

10.00-10.30   DEICHMAN BJØRVIKA 
Trude Schjelderup Iversen og Truls Ramberg ønsker velkommen og presenterer Kuratorpraksis + det offentlige rom 2021.  

10.30-11.15 DEICHMAN BJØRVIKA 
Future Library 
Presentasjon og omvisning av Anne Beate Hovind.  Anniken Romuld introduserer. 

11.45-12.45 LOSÆTER 
Losæter og Under/sjø ved Anne Beate Hovind og Elin T. Sørensen. 
Aslak Juell Kristensen introduserer. 

13.30-14.30 OSLO RÅDHUS  
Kunstens rolle i det offentlige: Utvalgte veggmalerier i Oslo Rådhus med vekt på Henrik Sørensens bidrag. Omvisning med Kari Brandtzæg. 

15.30-16.30 KORO   
Arkitekten Erling Viksjø og kunsten. Om et unikt samarbeide . Foredrag av Espen Johnsen. Camilla Nicolaisen introduserer. 

16.30-18.30   KORO  
Presentasjon av deltagernes egne prosjekt, 10 min hver. 

  • 22. SEPTEMBER 

10.00-12.00 JURIDISKE FAKULTET 
Elisabeth Byre innleder om prosjektet, Marianne Heier og Steinar Haga Kristensen forteller om sine verk. Mio Oribe og Kristoffer Dolmen introduserer. 

12.30-13.30 KULVERTEN 
Oppmøte Vaterland. Rotur gjennom kulverten til Munchmuseet med Akerselva Trebåtforening 

16:00 -17.30 DEN NORSKE OPERA    
Omvisning med fokus på kunsten i Operaen, inkludert visning av sceneteppet  og visning av Bodil Furu og Trine Lise Nedreaas sine filmer. 

  • 23. SEPTEMBER 

10.00 -11.30  KORO   
Fra utsmykning til den sosiale vendingen. KORO i et institusjonshistorisk perspektiv Innledning ved Trude Schjelderup Iversen.   

13.00   ØKERN 
Oslo Samlede Verk OSV Har satt opp en egen skulpturpaviljong på Økern, og i løpet av våren og høsten fyller de på med skulpturer hentet fra offentlige kunstsamlinger, slik som Oslo kommunes egen samling. Møte med kunstnerne Jan Freuchen, Jonas Høgli Major og Sigurd Tenningen. Elise Hoedemakers introduserer. 

14.30-16.00 ØKERN  
Atelierbesøk i A K Dolvens  atelier i Kabeltårnet . Goro Tronsmo introduserer. 

16.00-18.00 VOLLEBEK FABRIKKER 
Kunst og byutvikling på Økern. Truls Ramberg om Økern!  
Ina Hagen (Kunstnerboligforeningen) og Sverre Wyller om Selvbyggeren fra et kunstnerperspektiv.

ANDRE SAMLING: TRONDHEIM 19-21. oktober

Kunstnere blir stadig oftere trukket inn i by- og stedsutviklingsprosjekter, og i denne bolken vil vi se nærmere på både hvordan man kan gjennomføre denne typen prosjekter, aktuelle eksempler og bakgrunnen for at slike prosjekter gjennomføres stadig oftere. Vi skal blant annet gå inn på prosjekter som er knyttet til ulike former for planlegging, private eiendomsutviklingsprosjekter, og prosjekter som bidrar til å gi identitet til steder i endring.  Vi vil møte kunstnere, arkitekter, kuratorer, byutviklere, planleggere og andre med erfaring med å gjennomføre, eller som har omfattende kunnskap om, prosjekter av denne typen.

  • 19. OKTOBER 

K.U.K
Kjøpmannsgata ung kunst

10.00-10.15
Trude Schjelderup Iversen og Truls Ramberg ønsker velkommen!

10.15-11.00
Truls Ramberg innleder om KOROs satsning på kunst og stedsutvikling og om ulike tilnærminger til å kuratere kunst stedsutviklingsprosesser i Norge og internasjonalt.

11.15-12.30
Kunstnere sin rolle i stedsutviklingsprosjekter. Cecilie Sachs Olsen og Jeanne van Heeswijk (Begge via zoom) holder innlegg basert på sine bidrag til KORO-filmene om kunst og byutvikling og kunstnernes rolle i slike prosjekter. Presentasjonene blir etterfulgt av plenumssamtale.

13.30 – 15.00 
Kunst i offentlige rom fra planleggerperspektiv og utviklerperspektiv. Christian Pagh, Charles Landry og Mike Davy holder innlegg om kunstens rolle i byutviklingsprosjekter. (via zoom) Presentasjonene blir etterfulgt av samtale med foredragsholderne i plenum.

15.15-16.30
Ingar Dragseth (via zoom) om ulike tilnærminger til utvikling og produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom. Håkon Lillegraven introduserer.

  • 20. OKTOBER

Stedsutviklingsprosjekter i Trondheim.  Vi møter kunstnere, arkitekter og andre som har gjennomført prosjekter i byen.

09.00-12.00: BESØK PÅ SVARTLAMON
09.00-09.50 Brendeland Kristoffersen
10.00-10.50 Trygve Ohren / Nøysom Arkitekter
11.00-11.50 Per Kristian Nygård
Solveig Lønseth introduserer.

13.30-14.30
TRONDHEIM KUNSTHALL. Direktør Stefanie Hessler.
I dag arbeider mange kunstinstitusjoner med en spesifikk varsomhet overfor sitt lokalmiljø. Hvordan engasjerer disse sitt lokalmiljø, og hvilken rolle kan en kunstinstitusjon og deres publikum spille mtp inkludering og medvirkning i stedsutviklingsprosesser? Inga Skålnes introduserer.

14.30-16.00:
TRONDHEIM KUNSTHALL. Internasjonale perspektiver på kunst og stedsutvikling.
Med utgangspunkt i nylig utgitte The Routledge Handbook of Placemaking innleder bokens redaktør Cara Corage om bokprosjektet som kartlegger stedsutvikling, dets nye teoretiske rammeverk og fremtidige retninger. Artikkelforfatter Trude Schjelderup Iversen samtaler med Courage om Suzanne Lacys kunstneriske tilnærming til sted.

  • 21. OKTOBER

CASE: NYHAVNA

09.00-10.00 K.U.K
Kunstnere som har bidratt til kunstprosjektet på Nyhavna presenterer sine prosjekter. Nærmere informasjon kommer senere.

10.30-12.00 SKIPPERGATA 11
Introduksjon av Berit Kirksæter og Nadja Sahbegovic om kunstprosjektet på Nyhavna og utviklingsplanene prosjektet er knyttet til. Befaring på Nyhavna med Berit og Nadja.

12.00-15.00 GRUPPEARBEID
Kursdeltakerne jobber i grupper på tre med å besvare oppgave om kuratering av kunstprosjekt på Nyhavna. 
Oppgaven: Beskriv en strategi for et kunstprosjekt på Nyhavna. Trekk inn pensumlitteratur og foredrag.

15.00-17.00
Gruppene presenterer sine besvarelser i plenum.  

Programmet for andre samling er foreløpig. Endringer kan forekomme.

TREDJE SAMLING: OSLO 16-18. november

Denne samlingen vender blikket mot sosiale og institusjonelle forhold. Gjennom presentasjoner, innblikk og erfaringsoverføringer av KOROs institusjonelle praksiser og programmer spør vi: Hvordan arbeider KORO med produksjon, forvaltning og formidling i kunst i offentlig rom-prosjekter? Hva innebærer kuratorrollen og hvilke forventninger knyttes til samarbeidende fagområder? Her sammenføyer vi kuratoriske utfordringer med stedsutviklingsperspektiver og inkludering- og mangfoldspraksiser i feltet. Hvordan arbeider aktører med inkludering og mangfold når stedsutvikling står på agendaen? Og hvordan kan kuratoren bidra til å fremme mangfold?

Detaljert program for siste samling publiseres når vi nærmer oss november.