Tutorial#14 The Party av Maren Dagny Juell er en del av KOROs kunstprosjekt på Campus Ås, åpnet i 2021.
Aktuelt

Kuratorpraksis + det offentlige rom 2021

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er å gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere å utvikle relevante verktøy og aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum i dag. 

FØRSTE SAMLING: OSLO  21. – 23. september 

Hvordan har kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis formet og utfordret feltet «kunst i offentlige rom»? I den første samlingen ser vi nærmere på et utvalg av Oslos klassiske utsmykninger i sentrale bygg som Oslo rådhus, Juridisk fakultet, nye Deichmanske bibliotek, regjeringskvartalet, Stortinget, Den norske opera & ballett, samt kunstprosjektet i Hovinbyen, og undersøker hvordan den sosiale vendingen i kunsten og utsmykkingsparadigmet lenge har eksistert side ved side. Vi diskuterer de ulike – og sammenfallende – estetiske, teoretiske og politiske problemstillingene kunsten forholder seg til i utsmykningstradisjonen og når kunst inngår som stedsutvikler.

  • 21. SEPTEMBER 

10.00-10.30   DEICHMAN BJØRVIKA 
Trude Schjelderup Iversen og Truls Ramberg ønsker velkommen og presenterer Kuratorpraksis + det offentlige rom 2021.  

10.30-11.15 DEICHMAN BJØRVIKA 
Future Library 
Presentasjon og omvisning av Anne Beate Hovind.  Anniken Romuld introduserer. 

11.45-12.45 LOSÆTER 
Losæter og Under/sjø ved Anne Beate Hovind og Elin T. Sørensen. 
Aslak Juell Kristensen introduserer. 

13.30-14.30 OSLO RÅDHUS  
Kunstens rolle i det offentlige: Utvalgte veggmalerier i Oslo Rådhus med vekt på Henrik Sørensens bidrag. Omvisning med Kari Brandtzæg. 

15.30-16.30 KORO   
Arkitekten Erling Viksjø og kunsten. Om et unikt samarbeide . Foredrag av Espen Johnsen. Camilla Nicolaisen introduserer. 

16.30-18.30   KORO  
Presentasjon av deltagernes egne prosjekt, 10 min hver. 

  • 22. SEPTEMBER 

10.00-12.00 JURIDISKE FAKULTET 
Elisabeth Byre innleder om prosjektet, Marianne Heier og Steinar Haga Kristensen forteller om sine verk. Mio Oribe og Kristoffer Dolmen introduserer. 

12.30-13.30 KULVERTEN 
Oppmøte Vaterland. Rotur gjennom kulverten til Munchmuseet med Akerselva Trebåtforening 

16:00 -17.30 DEN NORSKE OPERA    
Omvisning med fokus på kunsten i Operaen, inkludert visning av sceneteppet  og visning av Bodil Furu og Trine Lise Nedreaas sine filmer. 

  • 23. SEPTEMBER 

10.00 -11.30  KORO   
Fra utsmykning til den sosiale vendingen. KORO i et institusjonshistorisk perspektiv Innledning ved Trude Schjelderup Iversen.   

13.00   ØKERN 
Oslo Samlede Verk OSV Har satt opp en egen skulpturpaviljong på Økern, og i løpet av våren og høsten fyller de på med skulpturer hentet fra offentlige kunstsamlinger, slik som Oslo kommunes egen samling. Møte med kunstnerne Jan Freuchen, Jonas Høgli Major og Sigurd Tenningen. Elise Hoedemakers introduserer. 

14.30-16.00 ØKERN  
Atelierbesøk i A K Dolvens  atelier i Kabeltårnet . Goro Tronsmo introduserer. 

16.00-18.00 VOLLEBEK FABRIKKER 
Kunst og byutvikling på Økern. Truls Ramberg om Økern!  
Ina Hagen (Kunstnerboligforeningen) og Sverre Wyller om Selvbyggeren fra et kunstnerperspektiv.

ANDRE SAMLING: TRONDHEIM 19-21. oktober

Kunstnere blir stadig oftere trukket inn i by- og stedsutviklingsprosjekter, og i denne bolken vil vi se nærmere på både hvordan man kan gjennomføre denne typen prosjekter, aktuelle eksempler og bakgrunnen for at slike prosjekter gjennomføres stadig oftere. Vi skal blant annet gå inn på prosjekter som er knyttet til ulike former for planlegging, private eiendomsutviklingsprosjekter, og prosjekter som bidrar til å gi identitet til steder i endring.  Vi vil møte kunstnere, arkitekter, kuratorer, byutviklere, planleggere og andre med erfaring med å gjennomføre, eller som har omfattende kunnskap om, prosjekter av denne typen.

  • 19. OKTOBER 

K.U.K
Kjøpmannsgata ung kunst

10.00-10.15
Trude Schjelderup Iversen og Truls Ramberg ønsker velkommen!

10.15-11.00
Truls Ramberg innleder om KOROs satsning på kunst og stedsutvikling og om ulike tilnærminger til å kuratere kunst stedsutviklingsprosesser i Norge og internasjonalt.

11.15-12.30
Kunstnere sin rolle i stedsutviklingsprosjekter. Cecilie Sachs Olsen og Jeanne van Heeswijk (Begge via zoom) holder innlegg basert på sine bidrag til KORO-filmene om kunst og byutvikling og kunstnernes rolle i slike prosjekter. Presentasjonene blir etterfulgt av plenumssamtale.

13.30 – 15.00 
Kunst i offentlige rom fra planleggerperspektiv og utviklerperspektiv. Christian Pagh, Charles Landry og Mike Davy holder innlegg om kunstens rolle i byutviklingsprosjekter. (via zoom) Presentasjonene blir etterfulgt av samtale med foredragsholderne i plenum.

15.15-16.30
Ingar Dragseth (via zoom) om ulike tilnærminger til utvikling og produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom. Håkon Lillegraven introduserer.

  • 20. OKTOBER

Stedsutviklingsprosjekter i Trondheim.  Vi møter kunstnere, arkitekter og andre som har gjennomført prosjekter i byen.

09.00-12.00: BESØK PÅ SVARTLAMON
09.00-09.50 Brendeland Kristoffersen
10.00-10.50 Trygve Ohren / Nøysom Arkitekter
11.00-11.50 Per Kristian Nygård
Solveig Lønseth introduserer.

13.30-14.30
TRONDHEIM KUNSTHALL. Direktør Stefanie Hessler.
I dag arbeider mange kunstinstitusjoner med en spesifikk varsomhet overfor sitt lokalmiljø. Hvordan engasjerer disse sitt lokalmiljø, og hvilken rolle kan en kunstinstitusjon og deres publikum spille mtp inkludering og medvirkning i stedsutviklingsprosesser? Inga Skålnes introduserer.

21. OKTOBER

CASE: NYHAVNA

09.00-10.00 K.U.K
Kunstnere som har bidratt til kunstprosjektet på Nyhavna presenterer sine prosjekter. Nærmere informasjon kommer senere.

10.30-12.00 SKIPPERGATA 11
Introduksjon av Berit Kirksæter og Nadja Sahbegovic om kunstprosjektet på Nyhavna og utviklingsplanene prosjektet er knyttet til. Befaring på Nyhavna med Berit og Nadja.

12.00-15.00 GRUPPEARBEID
Kursdeltakerne jobber i grupper på tre med å besvare oppgave om kuratering av kunstprosjekt på Nyhavna. 
Oppgaven: Beskriv en strategi for et kunstprosjekt på Nyhavna. Trekk inn pensumlitteratur og foredrag.

15.00-17.00
Gruppene presenterer sine besvarelser i plenum.  

TREDJE SAMLING: OSLO 16-18. november

Årets siste samling vender blikket mot sosiale og institusjonelle forhold. Gjennom presentasjoner, innblikk og erfaringsoverføringer av KOROs institusjonelle praksiser og kunstprogrammer spør vi: Hvordan arbeider KORO med kuratering, produksjon, forvaltning og formidling? Hva innebærer kuratorrollen og hvilke forventninger knyttes til samarbeidende fagområder? Her sammenføyer vi kuratoriske utfordringer med inkludering- og mangfoldspraksiser i feltet. Hvordan arbeider institusjonelle aktører med inkludering og mangfold i dag? Og hvordan kan kuratoren bidra til å fremme mangfold?

  • DAG 1, 16. november: KURATORROLLEN, hos KORO i Victoria terrasse

09.00 – 09.15
Velkommen og presentasjon tredje samling ved Trude Schjelderup Iversen.

09.15 – 10.00
Samarbeidet med KORO i et kunstprosjekt; forventinger til KORO-kuratoren ved leder kunstseksjonen, Nora C. Nerdrum.

10.00 – 11.30
Regjeringskvartalet er KOROs hittil største kunstprosjekt. Her diskuterer kuratorene hvordan de arbeider med en stor eksisterende kunstsamling, og peiler ut nye kunstoppdrag i symboltunge offentlige rom.
Elisabeth Byre, Drew Snyder, Nora C. Nerdrum.

Pause

Produsent Ida Højgaard Thjømøe og kurator formidling Pernille Skar Nordby presenterer arbeidet med forankring og medvirkning i Regjeringskvartalet.

12.30 – 14.30, STORTINGET
Å korrigere en samling; de historiske utsmykningsoppdragene og det nye kunstprosjektet Materialets Tale: Kunstens taktile språk i Prinsens gate 26. Omvisning ved kurator Trude Schjelderup Iversen. Kunstner Aurora Passero forteller om sitt nye verk Coral Visions.

15.00 – 16.30, HL-SENTERET
Stedssensivitet og sensitive steder.
Kurator Janicke Heggem Rudi Iversen om prosessen ved å realisere Camille Norments nye verk (Sekvensielt fremført lydinstallasjon basert på klangen fra DS Donaus skipsklokke) ved HL-senteret etterfulgt av omvisning. Ekskursjon til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

  • DAG 2, 17. NOVEMBER, hos KORO i Victoria terrasse

11.00 – 11.30
Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo – et utenfrablikk på KORO.

11.30 – 12.00
ABC-forvaltning; eksempler på preventiv forvaltning ved konservator Fredrik Qvale.

Hvordan bevare immaterielle verk?
12.30 – 13.00 Registrar Cathrine Wang om KOROs arbeid.
13.00 – 13.50 Nasjonalmuseets konservator Jina Chang om rekonstruksjon av Irma Salo Jægers Blikk 1970. Maria Danielsen introduserer Jina Chang.

14.30 – 16.00, EKEBERGPARKEN

Ganzfeld: Double Vision og Skyspace: The Color Beneath av James Turrell
Omvisning ved Lill K. Stensrud.

17.00 – 18.00, hos KORO 

Salongen: Den immaterielle kunsten i det offentlige rom; et kunstner- og kuratorperspektiv. Samtale med Bo Krister Wallström, Trude Schjelderup Iversen og Marthe Ramm Fortun. Nora C. Nerdrum er ordstyrer. 

  • DAG 3, 18. november: Hva slags mangfolds- og inkluderingsutfordringer og ansvar har offentlige institusjoner og kuratoren som opererer i det offentlige rom? Hos KORO i Victoria terrasse

10.00 – 11.00
KOROs utfordringer og arbeid; mangfoldsgruppa i KORO.

11.00 – 12.00
Elisabeth Tetens Jahn og Anna Haukeland om KOROs kunstordning LES.

13.00 – 14.00
Drew Snyder: Omskrive, utvide eller forkaste kanontankegangen?

14.00 – 15.00
dominique + serena: Inkluderende offentlige rom: Hvem inkluderes, hvem utelates og hvordan? Hvordan unngå aldersdiskriminering? Et bredt perspektiv på å arbeid med inklusjon i praksis. (via Zoom) Siri Leira introduserer.