Symbolladet kontekst utenfor regjeringsbygget i Teatergata i Oslo. Do Ho Suhs Grass Root Square er en lavmælt og anti-monumental skulptur. På avstand ser feltene ut som gress, på nært hold ser vi et stort antall ørsmå mennesker, som er mellom 7 og 15 cm høye. Foto: Trond A. Isaksen  

Hvem har ansvar for hva?

Når kunst til statlige bygg og uterom fra KORO overleveres til de som skal ha kunsten hos seg, inngås det en avtale som klargjør ansvarsforholdet mellom partene.

I grove trekk fordeler ansvaret seg slik:

  • Mottakerinstitusjonene som har kunsten hos seg, har det daglige praktiske og økonomiske ansvar for å ivareta kunsten. De må vanligvis selv dekke utgifter til istandsetting av skadet kunst.
  • KORO har det overordnede forvaltningsansvaret, og plikter å holde oversikt over kunsten, foreta stikkprøver og gi pålegg om nødvendige tiltak. KORO gir også råd om hvilken fagekspertise som bør benyttes ved istandsetting.

Har du spørsmål knyttet til ansvarsfordelingen, til de økonomiske forpliktelsene eller til hvordan du best tar vare på kunsten, kontakt vår seksjon for kunstforvaltning.

Se relevante dokumenter