NTNU, Helgasetr, Helse- og sosialfag i Trondheim

Ved NTNU i Trondheim er Statsbygg i gang med å reise et nytt bygg for Medisin- og helsevitenskapelig fakultet/Helse- og sosialfag. Det nye bygget skal også inneholde et idrettsanlegg for Studentsamskibnaden i Trondheim. KORO har nylig igangsatt arbeidet med et kunstprosjekt for det nye campusbygget.

 

Om prosjektet

Det nye bygget, som vil ligge i tilknytning til St. Olavs Hospital, blir omlag 19 000 kvm stort. I tillegg til idrettsanlegg og kantine for Studentsamskibnaden i Trondheim (Sit) skal bygget primært inneholde undervisningsfasiliteter for NTNUs fagretninger ved Medisin- og helsevitenskaplig fakultet. KOROs kunstprosjekt skal realiseres i de deler av bygget som disponeres til utdanningsformål samt i fellesarealer med funksjon som sosiale møteplasser, ikke i selve idrettsanlegget.

Nye Elgesetergate 10 har som målsetting å være en sosial og inkluderende arena for NTNUs studenter. Gjennom blant annet moderne studieforhold, velferdstjenester, treningstilbud og møteplasser tilrettelgges det for gode læringsforhold og trivsel. Kunsten kan i denne sammenheng spille en sentral rolle i berikelse av fellesarealer, innendørs så vel som utendørs. Det nye bygningskomplekset inneholder mange og varierte funksjoner, noe som gir KORO god mulighet til å utvikle relevant kunst i ulike kontekster.

Bygget antas å åpne i 2023 og KOROs kunstprosjekt vil bli nærmere presentert ved ferdigstillelse.

Detaljer

Adresse

Elgsetergate 10, 7030 Trondheim

Planlagt ferdigdato

31.08.2023

Prosjektansvarlig

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Marit Kristine Lykken Flåtter , KORO

Mottakerinstans

Terese Brekke , NTNU

Prosjektleder

Marte Kollstrøm , Statsbygg

Arkitekt

Gunnar Næss , LINK arkitektur

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg