Storskog grenseovergang EES , Stuorravuovddi rádjarasttildeapmi EES

Fotoserien "Vedbilder" av Geir Tore Holm viser utsnitt av trær, skog og hogst. Bildene er tatt på ulike måter, med en variasjon av kameravinkler, til ulike tider og på steder kunstneren befant seg, fra Neiden i nord til Skiptvet i sør. Bildene er gjenkjennelige som landskapsmotiv, men mer registrerende og ressursorienterte. Orientert mot det vi kan anse som brukelig i landskapet. Bakenfor skogen ligger spørsmål om eierskap og rett til tilgang på livsgrunnlag.

Fotoráidu Muorragovat – Vedbilder, man Geir Tore Holm lea dahkan, čájeha bihtáid muorain, vuovddis ja muorračuohppamis. Govat leat váldojuvvon iešguđet láhkai, main kámeraviŋkilat molsojuvvojit, ja mat leat govvejuvvon iešguđetge áiggiin ja báikkiin gos dáiddár lea leamaš, Njávdáma rájes davvin Skiptvedta rádjai máddin. Govat leat oahppásat eanadatmotiivan, muhto leat eanet logahallit ja valljodatdiđolaččat. Diđolaččat dan dáfus maid mii sáhttit atnit geavahahttin eanadagas. Vuovddi duohken leat gažaldagat eaiggátvuođain ja vuoigatvuođain oažžut birgenvuođu

Storskog grenseovergang EES, . Fotograf: Joel Billekvist

Om prosjektet

Les samisk tekst lenger ned på siden. Geahča sámegiela teavstta vuolábealde.

Motivene i Vedbilder er en registrering, hvor skogsmiljø avbildes på en direkte måte. Vekstenes karakter er forsøkt ivaretatt og kunstnerens menneskelige, nytteorienterte blikk er utilslørt. For kunstneren er skogen ikke bare natur og rekreasjon, men også et sted for å hente nyttevekster, ved og annet som trengs. For hvordan hadde vel livet her nord opp gjennom tidene vært uten ved?

Vedbilder er en fortsettelse av serier kunstneren har arbeidet med i og omkring barndomshjemmet og foreldrenes organisering av omgivelsene. Men i Vedbilder rettes kontemplasjonen i større grad mot ressursspørsmål og en grunnleggende tanke om økonomi. Økonomi som i en eller annen form er fundament for kultur og kulturuttrykk.

Bildene ble opprinnelig laget til en utstilling på Interkulturelt Museum på Grønland i Oslo i 2010.

Geir Tore Holm vokste opp i Olmmáivággi/Manndalen i Troms. Han er billedkunstner, bor og arbeider på gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold sammen med Søssa Jørgensen. Sammen startet de stedskunstfellesskapet Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål, Nordland i 2003. Geir Tore Holm var prosjektleder for etableringa av Kunstakademiet i Tromsø i 2007 og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med doktorgradsprosjektet Poetikk for estetikk i endring som han disputerte med i 2017. Han har vært kurator for en rekke utstillinger, senest Nils-Aslak Valkeapää/Áillohaš ved Henie Onstad Kunstsenter. Geir Tore Holm har Statens garantiinntekt for kunstnere og fikk John Savio-prisen 2015. I juryens begrunnelse nevnes spesielt Holms innsats for å heve bevisstheten om samisk og nordnorsk kunst, og den uvurderlige betydning dette har hatt, og vil fortsette å ha, som inspirasjon for stadig nye generasjoner samiske kunstnere.

Muorragovat – Vedbilder dáiddadahkosa motiivvat leat registrerejeaddjit, ja vuovdebiras govvejuvvo nugo áicojuvvo. Šattuid mihtilmasvuohta lea geahččaluvvon váldojuvvot vuhtii, ja dáiddár ii davkka olmmošlaš, ávkediđolaš geahčastagas.

Dáiddárii ii leat vuovdi dušše fal luondu ja vuoiŋŋasteapmi, muhto maiddái báiki gos omarda ávkešattuid, muoraid ja eará dárbašiid. Makkárbat eallin livččii leamaš dáppe davvin áiggiid čađa, juos mis eai livčče muorat?

Muorragovat – Vedbilder lea ráidduid joatkka mainna dáiddár lea bargan mánnávuođa ruovttustis ja dan birrasis, ja váhnemiiddis birrasa ordnemiin. Muhto Muorragovat – Vedbilder dáiddadahkosis čujuhuvvo guorahallamuš eanet valljodatáššiid ja vuđolaš ekonomiija jurdaga guvlui. Ekonomiija mii man nu lágan hámis lea kultuvrra ja kulturalbmabuktima vuođustus.

Govat ráhkaduvvojedje álgoálgosaččat čájáhussii mii leai Interkulturelt Museum:s [kultuvrraid gaskasaš museas] Grønlandas Oslos jagi 2010.

Geir Tore Holm bajásšattai Olmmáivákkis Romssas. Son lea govvadáiddár, ja ássá ja bargá Øvre Ringstad eanandálus Skiptvedtas Østfoldas ovttas guimmiinis Søssa Jørgensen. Ovttas soai álggaheigga báikedáiddasearvevuođa Sørfinnset skuvlla Årrjelij-Bájjdárii Nordlándii jagi 2003. Geir Tore Holm leai prošeaktajođiheaddji dallego Romssa Dáiddaakademiija álggahuvvui jagi 2007, ja Dáiddaallaskuvlla stipendiáhtta Oslos doavtterdutkosiin Poetihkka nuppástuvvi estetihka várás, mainna son nákkáhalai doavttirin jagi 2017. Son lea leamaš kuráhtor máŋgga čájáhusa ovddas, maŋimuš kuraterii Nils-Aslak Valkeapää/Áillohačča čájáhusa Henie Onstad Kunstsenter dáiddaguovddáža ovddas. Geir Tore Holm oažžu Stáhta dáhkádusboađuid dáiddáriid várás, ja oaččui John Savio-bálkkašumi jagi 2015. Árvvoštalligotti vuođuštusas namahuvvojit earenoamážit Holm’ árjjat bajidit diđolašvuođa sámi ja davvinorgalaš dáidaga dáfus, ja buhttemeahttun mearkkašupmi mii dás lea leamaš, ja mii ain šaddá leat movttiidussan sámi dáiddáriid ođđa sohkabuolvvaide ovddosguvlui.

Detaljer

Adresse

Storskog, 9900 Kirkenes

Fylke

Finnmark

Kunstner

Geir Tore Holm

Ferdigstilt dato

01.07.2023

Prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen

Kurator

Kristine Jærn Pilgaard

Co-kurator

Sara-Lovise Ask Ewertson
Joel Billekvist

Mottakerinstans

Finnmark politidistrikt

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk