Mer penger til kunst. Prosjektet «Visuelle markørar» mottok prosjektstøtte fra KORO i fjor. Med de ekstra bevilgningen fra Regjeringen, kan flere kunstprosjekt rundt om i landet bli realisert.  Initativtakerne bak «Visuelle markørar» ønsker en ny form for «skilt» langs gamlevegen mellom Hjartdal og Seljord i tillegg til en turguide. Fotoet illustrerer den eksisterende skiltingen i området.
Aktuelt

Ny stimuleringspakke til KORO

Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. 10 av disse fordeles til KORO og kommer kunstnere, kuratorer og gallerier til gode gjennom tilskuddsmidler og innkjøp av kunst.

Bevilgningen fra Regjeringen en del av de totalt 1,065 milliarder kronene bevilget til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

– Disse pengene går til målrettede tiltak rettet mot aktører, utøvere og virksomheter i kultursektoren som er hardt rammet av koronapandemien, og jeg er glad for at vi har funnet rom til å fordele midler til aktører som ikke i tilstrekkelig grad treffes av de øvrige midlertidige koronastøtteordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding fra kulturdepartementet.

Av de 10 millionene som kanaliseres via KORO, blir seks millioner fordelt til søkbare prosjektmidler gjennom lokalsamfunnsordningen (LOK). Fire millioner blir satt av til innkjøp av kunstverk gjennom kunstordningen for leiebygg (LES)  Hensikten i begge tilfeller, er å tilføre midler til kunstnere og andre i den akutte koronasituasjonen , samtidig som kunsten vil bli gjort tilgjengelig for et bredt publikum over hele landet.

– Vi setter i gang arbeidet med å få pengene ut til kunstnere, kuratorer og gallerier straks. I LOK ligger det allerede søknader klare til behandling. Komiteen som skal stå for innkjøpene av ny norsk samtidskunst, vil starte arbeidet om kort tid, sier direktør Svein Bjørkås i KORO.

De 165 millioner kronene til eksisterende virkemiddelapparat fordeles slik:

  • 50 mill. kr til Norsk kulturråd, fordelt på 30 mill. kroner til Norsk kulturfond, 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde og 10 mill. kroner til næringsutviklingsordningen 
  • 10 mill. kroner til KORO
  • 15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer
  • 3 mill. kroner til utstillingshonorar
  • 5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge
  • 40 mill. kroner bevilges til NFI og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge
  • 2 mill. kroner bevilges til ISFI og øremerkes stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer 
  • Inntil 40 mill. kroner til rettighetshaverorganisasjoner (TONO og Gramo)