Kunstnerkollektivet Dáiddadállu er blant årets tilskuddsmottakere. I år skal de feire sitt eget 10-årsjubileum med en rekke tverrfaglige samproduksjoner, hvor målet er å løfte frem samisk kunst i offentlige rom. Her fra åpningen av utstillingen Iežameter blandt  i 2020, et samarbeid mellom Dáiddadállu og RiddoDuottarMuseat. Foto: Ánne Kátjá Gaup
 
Aktuelt

LOK-midler for 2022 deles ut


De 228 søknadene til KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) viser et stort spenn av kunstneriske tilnærminger. Temaer som peker seg ut er flerkulturell- og skeiv identitet, konsekvenser av klimaendringer og en interesse for å utforske kunstneres rolle i by- og stedsutvikling. I alt får 45 prosjekter støtte.

Gjennom LOK-ordningen deler KORO ut til sammen 10 700 000 kroner i første søknadsrunde. Midlene er fordelt utover alle landets fylker. Særlig Agder og de nordlige fylkene har styrket sin tilstedeværelse denne gangen.

Totalt ble det søkt om støtte for 76 171 692 kroner, en økning på nærmere 24 millioner kroner sammenlignet med 2021.

– Det viktigste vi ser etter er kunstneriske interessante prosjekter, men vi vektlegger også geografisk spredning. Utvalget er sammensatt av interne og eksterne medlemmer med ulik bakgrunn i et forsøk på å fange opp forskjellige kunstsyn og perspektiver, sier Truls Ramberg, utvalgsleder og kurator i KORO.  

Etnisk og kulturell representasjon

Et tema som er særlig tydelig blant årets søknader er etnisk, kulturell og kjønnsmessig representasjon i offentligheten. Fotogalleriet og Skeiv Verden får blant annet støtte til en installasjon som skal undersøke hva inkluderende og trygge offentlige rom kan være. Det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu får midler til å gjennomføre 10-årsjubileet sitt i 2024, mensTranscultural Arts Production (TrAP) skal utforske fortellinger om nordmenn som identifiserer seg med multikulturell- og/eller immigrasjonsbakgrunn – et kunstnerisk forskningsprosjekt av Eliot Moleba Mmantidi.

– Temaer knyttet til kulturell-, etnisk- og skeiv identitet var en viktig side ved søknadsbunken, som utvalget ønsket å løfte frem.

Utvalgsleder Truls Ramberg
TekstLab, en tverrfaglig kunstnerisk gruppe som utforsker kollektiv identitet og tilhørighet til sted og lokalsamfunn. Deres prosjekt utføres som en serie performances, installasjoner og stedsspesifikke stunts i det offentlig rom på Tøyen, Grønland og Holmlia. Fotet viser en av fjorårets hendelser Unge stemmer, et kunstneriske program for, med og av ungdom, basert på deres egne fortellinger. Foto: Maja Brenna, TekstLab.
 

Kunst i by- og stedsutvikling

Stadig flere kommuner søker om å utvikle nye metoder for å inkludere kunstnere i by- og stedsutviklingsprosesser. To prosjekter i Bodø, kunstprosjektene ved Fjordbysatsningen i Lier, Dokken i Bergen og Lagmannsholmen i Kristiansand er blant prosjektene som får støtte i denne runden.

– Dette gir et godt grunnlag for å styrke KOROs nasjonale kunst- og stedsutviklingsnettverk og til å se på muligheter for samarbeid mellom ulike aktører, sier Ramberg.

– Tildelingene reflekterer også spekteret mellom store byprosjekter og små steder. Foreningen Longva kunstnerresidens et interessant prosjekt der man jobber tverrfaglig med kunstnere, arkitekter og planleggere for å forsøke å finne strategier for småsteder som store byutviklingsprosesser ikke er så relevante for.

Klima, kontinuitet og kompetanseheving

Konsekvenser for natur, dyr og planteliv er en tredje tendens som utkrystalliserer seg blant årets LOK-søknader. Med prosjektet Skog vil seia samfunn får kunstner Randi Nygård blant annet støtte til å plante en tett, urban lommeskog i Bergen, et samarbeid med kurator Marie Nerland.

LOK 2022
Randi Nygårds urbane skogplanteprosjekt, Skog vil seia samfunn, er inspirert av den japanske økologen Akira Miyawakis lommeskoger – miniskoger bestående av lokale trearter plantet tett i tett på små områder, som renser luften, demper støy, binder karbon og tiltrekker seg dyr og insekter. Bildet viser en lommeskog i Oslo.

Flere allerede eksisterende KORO-prosjekter blir også videreført med årets LOK-midler.

– Vi plukker opp tråden fra og viktige KORO-prosjekter. Vi støtter et bokprosjekt som skal tematisere prosjektet European Attraction Unlimited («Kongolandsbyen»), og vi støtter Marianne Heiers videreføring av kunstprosjekt ACT, som utfordrer Norges praksis når det gjelder håndtering av statsløse i Norge,sier Ramberg.

KORO gir ellers over 800 000 kroner i støtte til ulike kompetansehevingstiltak for aktører innen feltet kunst i offentlige rom, blant annet til kurs for kuratorer og konsulenter, åpne fagseminarer og publikasjoner.

Det er i år satt av 11 000 000 til LOK-ordningen, dermed står det igjen 300 000 kroner til andre søknadsrunde med frist 1. september. Denne fristen gjelder kun søknader om støtte til formidlings- og kompetanseutviklingsprosjekter.

Marianne Heiers kunstprosjekt ACT består av en rettsprosess, en sokkel i larvikittstein, en tale og en plakat. Her fra talen hun holdt i forbindelse med åpningen av Domus Juridica i Oslo. I årets tildelinsgrunde mottar Heier et tilskudd på 300 000 kroner for å jobbe videre med dette prosjektet. Foto: Kristine Jakobsen

Her er listen over alle som har fått tilskudd:

Prosjekter initiert av kunstnere og kuratorer:

Lyttestasjon9000
Søker: Kurant9000
Tilskudd: 140 000 kroner

I form av en mobil lyttestasjon skal prosjektet formidle og arkivere lyden av unge kunstnere i dagens grenseløse nord. Gjennom transnasjonale møter med folk, omgivelser og lyd stiller Lyttestasjon9000 spørsmål knyttet til flytende identiteter, grenser, tilhørighet og utenforskap.

Finngamsletta
Søker: Tromsø Kunstforening
Tilskudd: 500 000 kroner

I 2023 skal Tromsø Kunstforenings bygg rehabiliteres. Anledningen brukes til å realisere et kunstfaglig uteromsprogram for Finngamsletta, området som i dag er Muséparken, hvor samer og kvener tidligere bodde. Gjennom aktivitet og praktisk kunnskapsdeling skal prosjektet ha fokus på dekoloniseringsprosesser og naturmangfold i byrom.

Masahat Open Spaces for Arab Culture in Exile – Outdoor Photo Exhibition in Oslo
Søker: Space for Production of Arab Culture in Exile
Tilskudd: 140 000 kroner

Masahat Open Spaces for Arab Culture in Exile er en utendørs fotoutstilling om klimaødeleggelser i den arabiske verden, et samarbeid med fire arabiske fotografer fra Libanon, Egypt og Marokko. Bildene stilles ut i fire ulike offentlige rom i Oslo, og innendørs på Khartoum Contemporary Art Center i Oslo.

I fotoutstillingen Masahat Open Spaces for Arab Culture in Exile belyses egypternes eksistensielle trussel gjennom Nilens poetiske farger. Bildet viser Nilen sett gjennom et vindu i Philae-tempelet i Aswan i Egypt. Foto: Roger Anis

Svartlamon skulpturbiennale forprosjekt 2022
Søker: Per Kristian Nygård
Tilskudd: 180 000 kroner

Med fokus på medvirkning, skal forprosjektet undersøke hvordan ulike former for eierskap påvirker måten vi forholder oss til offentlige- og semi-offentlige rom. Forprosjektet skal legge grunnlaget for Svartlamon skulpturbiennale 2024.

Kongolandsbyen 10 år etter
Søker: Lars Cuzner og Cassius Fadlabi
Tilskudd: 100 000 kroner

I 2024 er det 10 år siden den kontroversielle Kongolandsbyen ble bygget i Frognerparken. Midlene er til et forprosjekt mot en omfattende bok, som skal ta for seg prosessen frem mot utstillingen, reaksjonene rundt prosjektet og effektene av det. Boken skal blant annet belyse hvordan spørsmålene fra den gangen plasserer seg i dagens samfunnsdebatt. 

Skog vil seia samfunn
Søker: Randi Nygård
Tilskudd: 200 000 kroner

Sammen med Volt og kurator Marie Nerland skal kunstner Randi Nygård plante en tett, liten urban skog i Loddefjord/Olsvik i Bergen, og lage en serie varige skulpturer tilknyttet denne. Prosjektet vil tiltrekke seg nytt liv og bli hjemmet til insekter og fugler, som kan danne grunnlaget for nye økosystemer og skulpturer.

Fredrikstad Lydens By ‘23
Søker: Tulle Ruth Koefoed-Jespersen
Tilskudd: 100 000 kroner

Prosjektet skal feire lydkunstens mange sjangre og uttrykksformer gjennom en stor lydkunstfestival i Fredrikstad i 2023. Utgangspunktet for festivalen er Drive In for Lydkunst, som i 10 år har presentert mer enn 50 nordiske lydkunstnere i sitt mobile landeveisgalleri.

Dáiddadálu 10 jagi ávvudeapmi / Dáiddadállu 10-års jubileum
Søker: Dáiddadállu / Kautokeino Kunstnerkollektiv
Tilskudd: 500 000 kroner

I forbindelse med sitt eget 10-årsjubileum planlegger kunstnerkollektivet en rekke tverrfaglige samproduksjoner forankret i musikk, scenekunst og visuell kunst. Målet er å sette fokus på samisk kunst i offentlige rom og øke samiske kunstneres kompetanse rundt utarbeidelse av denne.

ACT
Søker: Marianne Heier
Tilskudd: 300 000 kroner

ACT er en undersøkelse av norsk rettsapparat og lovgivning, tenkt som en konseptuell skulptur. Grunnlaget for prosjektet er FNs statsløskonvensjon, ratifisert av Norge i 1956, som ikke er implementert i norsk rettspraksis. Prosjektet er et samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

LOK 2022
Performance av Kiyoshi Yamamoto og Nayara Leite under Open Out 2021. Open Out er en kunstfestival for, med og av tverrfaglige skeive kunstnere og utøvere.

Open Out 2022 – FRUITS
Søker: Open Out
Tilskudd: 100 000 kroner

Open Out er en kunstfestival for, med og av tverrfaglige skeive kunstnere og utøvere, som arrangeres for femte gang i Tromsø i 2022. Femti år etter avkriminaliseringen av homofili i Norge skal både skeive røtter og frukter feires gjennom utforskningen av skeiv historie, -nåtid og -fremtid.

Oppdrag nabolag
Søker: ROM for kunst og arkitektur
Tilskudd: 160 000 kroner

Prosjektet består av verk som tar for seg nabolaget gjennom video, foto, installasjoner, vandringer og workshops. I tillegg vil studenter og undervisere ved masterstudiet Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo gjøre egne prosjekter i utstillingen. Prosjektet inngår i Oslo arkitekturtriennales program.

Metoder for Nordøyane
Søker: Foreningen Longva kunstnerresidens
Tilskudd: 260 000 kroner

Kunstnere, arkitekter, samfunnsvitere og lokalsamfunn – forstår alle stedsutvikling på samme måte? Med utgangspunkt i ulike skapende og analytiske praksiser skal prosjektet utvikle metoder for å undersøke landskap og lokalsamfunn på Nordøyane, der ny veiforbindelse og vindkraft skaper endringer.

Salangen biennale 2023
Søker: Salangen biennale
Tilskudd: 250 000 kroner

Salangen Biennale 2023 er andre utgave av en utendørs samtidskunstutstilling i ruinene etter Salangsverket, et 100 år gammelt gruve- og jernverk fra tidlig 1900-tallet. Fordelt på rundt ti mål, mellom fjell og fjære, skal det vises verk i dialog med kulturminne og -landskap.

Kunstnersamtale med Kari Nordheim og Hanne Hammer Stien i ruinene etter Salangsverket fra et pilotprosjekt i 2021, opptakten til samtidskunstutstillingen Salangen Biennale 2023. Foto: Lavangsnes Wunderkammer

JUANA by Agatha Wara
Søker: Agatha Wara
Tilskudd: 170 000 kroner

Prosjektet er et utstillingsrom i form av en Mercedes-Benz S-klasse fra 1999. Bilen skal stå parkert i Oslo sentrums Øvre Slottsgate i ett år fra april 2022, og gjøre kunst fra ulike kunstnere tilgjengelig for et bredt publikum. Prosjektet er en del av Skulptursonen i Øvre Slottsgate drevet av Norsk Billedhoggerforening og Oslo kommune.

Humanest
Søker: Fotogalleriet
Tilskudd: 250 000 kroner

Humanest er en midlertidig offentlig installasjon i Kristparken i Møllergata i Oslo. Prosjektet er en fortsettelse av samarbeidet mellom Fotogalleriet og Skeiv Verden, den landsdekkende organisasjonen for skeive med minoritetsbakgrunn, som undersøker hva inkluderende og trygge offentlige rom kan være.

Arctic [Un]Limited
Søker: Amund Sjølie Sveen
Tilskudd: 250 000 kroner

Arctic [Un]Limited er et seks måneders performanceprosjekt i Romssa/Tromsø, som undersøker ideen om det eksotiske Arktis, utforsker forventninger til kunst i offentlig rom og stiller kritiske spørsmål til egen eksistens. Prosjektet er både en reell suvenirbutikk og museumsutstilling, sosial arena, gjenstandssamling og et kunstverk.

Bygd til By
Søker: Erle Saxegaard
Tilskudd: 100 000 kroner

Prosjektet skal utvikles som en plattform for unge, nyetablerte kunstnere for å produsere og formidle kunst mellom bygd og by. Første del vil foregå på Stykkjevika strand i Fyresdal og bestå av workshop og utstilling. Andre del er en utstilling i Oslo på Vøienvolden gård.

På Stykkjevika strand i Fyresdal skal unge kunstnere produsere verk i form av en åpen workshop, som skal invitere til dialog med lokalbefolkningen og de tilreisende til stranda. Initiativet inngår i et større prosjekt om formidling av kunst mellom bygd og by. Foto: Axel Ree

P2 Taking Back the Museum
Søker: Tenthaus
Tilskudd: 100 000 kroner

I et mobilt atelier, plassert utenfor samisk kunstmuseum RiddoDuottarMuseat i Karasjok, skal det holdes åpne workshoper i tradisjonelt håndverk. Prosjektet ønsker å støtte urbefolkningens kunst og museumspraksis der de bor, og på den måten styrke deres lokalbaserte kunnskap, autonomi og selvfølelse.

Pillow Fort
Søker: Lexie Owen
Tilskudd: 95 000 kroner

Pillow Fort er en plattform for kritisk utveksling og dialog med utgangspunkt i det skeive samfunnet. Prosjektet består av radiosamtaler med inviterte gjester, som utforsker ulike aspekter av skeivt liv og skeiv historie i Oslo. I forlengelse av prosjektet produseres risotrykkede ziner.

Alternative Histor(ies): A Place Where Something Happened
Søker: Transcultural Arts Production (TrAP)
Tilskudd: 350 000 kroner

Det kunstneriske forskningsprosjektet utforsker fortellinger om nordmenn som identifiserer seg med multikulturell- og/eller immigrasjonsbakgrunn, med særlig fokus på livsendrende hendelser fra offentlige rom. Historiene danner grunnlaget for fysiske monumenter, som vil bli installert med utgangspunkt i de ulike hendelsene.

Habitat 2022
Søker: Agder Kunstsenter
Tilskudd: 250 000 kroner

Agder Kunstsenter og kurator Joachim Friis utfordrer 14 kunstnere til å gi sine tolkninger av hvordan vi kan ta omsorg for og bli mer bevisste på våre naturlige omgivelser. Utstillingene fordeles på tre områder ute og inne – på Agder Kunstsenter, i Kristiansands offentlige rom og på Lista.

Tora Balslevs performance City Matters inviterer publikum til en annerledes byvandring. Verket inngår i Agder Kunstsenters prosjekt om å skape større bevissthet rundt våre naturlige omgivelser. Foto: Karsten Piper

Collective Rites: Common Ground
Søker: Stiftelsen TekstLab
Tilskudd: 200 000 kroner

TekstLab er en tverrfaglig kunstnerisk gruppe som utforsker kollektiv identitet og tilhørighet til sted og lokalsamfunn. Prosjektet utføres som en serie performances, installasjoner og stedsspesifikke stunts i det offentlig rom på Tøyen, Grønland og Holmlia.

Elverum/Namibia
Søker: Martin White
Tilskudd: 100 000 kroner

Siden 1980 har Elverum vært episenteret for samfunnsorganisert støtte til Namibia, et arbeid ledet av Namibiaforeningen. Prosjektet skal ta for seg den komplekse historien om samfunnsorganisering og solidaritet gjennom et multiplekst arbeid forankret i lokalsamfunnet.

Oslo: Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle
Søker: Oblique Institute AS
Tilskudd: 250 000 kroner

Prosjektet er et flerårig film- og utstillingsprosjekt i offentlige rom, som utforsker temaene arbeid, språk, liv, seksualiteter og kamp. For hvert år filmes materiale til et av temaene, som inngår i det overordnede verket. Kapittelet Living er en filminstallasjon om avvik og egenartet liv, som skal vises på ulike steder i Oslo.

Oslo: Work, Speech, Living, Sexualities, Struggle er et flerårig film- og utstillingsprosjekt i offentlige rom, som utforsker temaene arbeid, språk, liv, seksualiteter og kamp. Verket Oslo 1, Work ble blant annet vist på Grønland Basar i 2019, som en del av Oslobiennalen. Foto: Asle Olsen

Kommuner som har fått tilskudd:

Giltebe!
Søker: Levanger kommune
Tilskudd: 250 000 kroner

I 2023 får Levanger et offisielt sørsamisk navn. I den forbindelse vil kommunen arrangere en temporær kunstfestival som skal feire den sørsamiske kulturen og dens betydning for det lokale stedet, med fokus på urfolks kunst, kultur og levemåter.

Dokumentarfilm – 10 år på Heidal skule
Søker: Sel kommune
Tilskudd: 850 000 kroner

10 år på Heidal skule er et 10-årig kunstprosjekt, der en skoleklasse får følge med 10 forskjellige kunstnere gjennom hele grunnskoleløpet. Midlene går til å lage en dokumentarfilm om kunstprosjektet.

En modell
Gisle Harr var første kunstner ut i det 10-årige kunstprosjektet 10 år på Heidal skule, hvor en skoleklasse får følge med 10 forskjellige kunstnere gjennom hele grunnskoleløpet. Harr modellerte blant annet byster av hele klassen. Foto: Kjersti MyrehagenGisle Harr modellerer byster av hele klassen. Elevene i 2. sitter modell etter tur. Foto: Kjersti Myrehagen.

Curated Urban Nature: Kunstpause!
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 900 000 kroner

Ved hjelp av innbyggerinvolvering og sterk kunstfaglig ledelse skal flere byrom i Molobyen aktiveres, en bydel som er i stor endring. Kuraterte kunstpauseplasser skal inspirere til diskusjon og påvirkning på hvordan Bodø by utformes, og skape kunstneriske pit-stops på vei inn i og videre etter Kulturhovedstadsåret 2024.

Lingue – torsketunger i marmor
Søker: Røst kommune
Tilskudd: 250 000 kroner

Å skjære torsketunger er forbeholdt barn og ungdom, og er det første møtet med arbeidslivet for de fleste barn på Røst i Lofoten. Tilskuddet skal gå til å lage en skulptur inspirert av torsketunger i italiensk carraramarmor – en utsmykning til Røst oppvekstsenter, som innvies i 2022.

Kunst som utviklingskraft 2022 – en kunstordning for fremtidens Lier i utvikling
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 300 000 kroner

Fjordbyen i Lier og Drammen er et av Norges største stedsutviklingsprosjekter, hvor en kystlinje på 2,5 km skal transformeres fra næring og industri til et urbant, fremtidsrettet og bærekraftig boligmiljø. Prosjektet skal etablere en kunstordning som legger til rette for at kunst og kunstnere blir en viktig del av transformasjonsprosessen.

I utviklingen av Fjordbyen i Lier og Drammen ønsker Lier kommune å invitere kunst og kunstnere inn som en viktig del av transformasjonsprosessen. Foto: Eidos

Lagmannsholmen kunstlab
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 300 000 kroner

Lagmannsholmen er plassert i Kristiansands vesterhavn. Når dagens containerhavn flyttes skal det sentrale arealet transformeres til by. Gjennom kunstneriske prosesser, og med stedets historie som bakteppe, ønsker kommunen å bidra til idéutvekslinger, nye kvaliteter og felles referanser som kan bli en del av byens identitet.

Havet gir og havet tar – tatt av havet
Søker: Kvitsøy kommune
Tilskudd: 400 000 kroner

Kvitsøy kommune ønsker et minnesmerke over alle kvitsøybuer som har omkommet på sjøen. Sikt av kunstner Kirsten Vikingstad Storesund blir øysamfunnets første kunstverk i det offentlige rom, og avdekking planlegges i forbindelse med kommunens 100 års jubileum i 2023.

AiR Vesteraalen
Søker: Kultursamarbeidet i Vesterålen
Tilskudd: 100 000 kroner

Prosjektet er en kunstnerresidensordning og et felles kulturløft for Vesterålens fem kommuner. Utvalgte kunstnere skal utvikle stedsspesifikke kunstverk i det offentlige rom, forankret i sterk involvering av lokalbefolkningen og tilknytning til stedene hvor verkene skal oppføres.

AiR Vesteraalen er et felles kulturløft for Vesterålens fem kommuner. Kunstnerresidensordningen er blant annet medarrangør av Elvelangs, her fra Melbu i 2021. Foto: Bjørn Eide

Luondu oahpaha (Naturen lærer oss)
Søker: Kautokeino kommune
Tilskudd: 500 000 kroner

Når Kautokeino skole står klar til bruk i 2023, skal den fremme det særegne ved den samiske kulturens aktiviteter og pedagogikk. Fire samiske kunstnere fra ulike deler av Sápmi skal engasjeres i arbeidet med utsmykningen av skolen. Lokale duodjiutøvere skal også inkluderes i kunstplanen.

Sævarhagen
Søker: Stord kommune
Tilskudd: 400 000 kroner

Stord kommune har som mål å gjøre kunst av høy kvalitet aktuell og tilgjengelig for alle, særlig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til de nye avlasting- og barneboplassene som bygges i Sævarhagen ønskes et verk som spiller på flere sanseinntrykk. Verket skal være tilgjengelig for allmennheten, men særlig rettet mot brukerne av det nye anlegget.

Curated Urban Nature – FlyFugl
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 100 000 kroner

Det neste tiåret vil marine- og terrestriske økosystemer på Bodøhalvøya transformeres. I prosjektet skal kunstnere dokumentere denne endringen, fortelle byens og fuglenes sammenvevde natur- og kulturhistorie, og utforske planer om naturrestaurering og kuratering av landskap og arter. Prosjektet skal ende med en kunstnerisk plan knyttet til naturmangfold i ny bydel Hernes.

Byutviklingsprosjektet DOKKEN 2050
Søker: Bergen kommune
Tilskudd: 500 000 kroner

Når dagens godshavn på det sentrumsnære havneområdet Dokken flyttes ut av byen, skapes det en ny bydel. Bergen kommune ønsker å utarbeide en helhetlig kunstplan for byutviklingsprosjektet der det etableres metoder for å forankre kunstnerisk kompetanse som verktøy i byutviklingen.

Bergen kommune skal utarbeide en helhetlig kunstplan for den nye bydelen som skal utvikles når havneområdet Dokken flyttes ut av byen. Foto: Bergen kommune v/ Geir Sætvei

Støtte til formidling og kompetanseutvikling:

Kunstens mulighetsrom – kunstens rolle i stedsutvikling
Søker: Møre og Romsdal Kunstsenter v/daglig leder Madeleine Park
Tilskudd: 75 000 kroner

Prosjektet er et heldagsseminar med fokus på offentlig kunst og bruk av kunst i stedsutvikling. Seminaret retter seg mot alle som arbeider med kunst i kommuner i Møre og Romsdal og Midt-Norge.

Du skal tåle mye
Søker: Hedda Kristine Bremseth
Tilskudd: 100 000 kroner

Du skal tåle mye er en deltakende performanceserie i form av et game-/talkshow med kunstner Hedda Kristine Bremseth som vert. Gjennom en interaktiv kulturopplevelse er målet å gjøre samtidskunst interessant og tilgjengelig for et publikum som kanskje ikke ellers blir eksponert for kunst.

Nasjonalt kunstkonsulentkurs med regional fordypning
Søker: Kunstsentrene i Norge (KiN)
Tilskudd: 100 000 kroner

Kunstsentrene i Norge (KiN) skal utvikle og gjennomføre et landsomfattende kunstkonsulentkurs med regional fordypning. Kurset har som mål å rekruttere og gi nye konsulenter en grunnopplæring, i tillegg til å være et kompetansehevende kunnskapsforum for de mer erfarne på feltet.

Reell representasjon og radikal inkludering mot rainbow-washing og tokenism i Skeivt Kulturår
Søker: Pride Art
Tilskudd: 100 000 kroner

Pride Art, initiativtaker til Skeivt kunst- og kultursenter, skal gjennomføre et prosjekt for å ivareta erfaringer og entusiasme fra Skeivt kulturår 2022. Arbeidet er et samarbeid med flere store kunstinstitusjoner, og skal bidra til at underrepresenterte stemmer og reell representasjon sikres i majoritetsfortellingen.

Nærmere ettersyn. Kunst i nordlandsbygg
Søker: Nordland fylkeskommune, seksjon for kulturutvikling
Tilskudd: 100 000 kroner

I samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter skal Nordland fylkeskommune produsere rundt 20 korte kunstformidlingsfilmer. Filmene skal ta for seg eksisterende, offentlige kunstverk ved fem ulike fylkeskommunale bygg i Bodø, Leknes og Mo i Rana.

La Y stå! Om kampen for bevaring av Y-blokka
Søker: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka
Tilskudd: 100 000 kroner

Kampen for bevaring av Y-blokka står som et viktig kapittel i norsk kulturhistorie. Prosjektet skal bidra til å dokumentere denne historien gjennom en bok som belyser støtteaksjonens virksomhet fra innsiden.

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ønsker å dokumentere kampen for å bevare bygget – og kunsten. Dokumentasjonen vil bli lagret mellom to permer – i en bok. er er Y-blokka fotografert en vinterdag i 1969. Nasjonalmuseet/Andreas Harvik

Trondheim Open 2022 – formidlingsvideo
Søker: Trondheim Open
Tilskudd: 40 000 kroner

I forkant av årets festival skal Trondheim Open produsere seks kunstnerfilmer på 8–10 minutter, som skal publiseres på nett. Filmene har fokus på produksjon av spesifikke verk eller prosjekter, og tre av filmene vil belyse kunst i offentlige rom.

Mycelium
Søker: Harpefoss kunstarena
Tilskudd: 100 000 kroner

Prosjektet skal utforske, kartlegge og formidle stedskunst i Norge som fenomen og kunstnerisk praksis. Ved å invitere inn aktuelle og eksperimentelle prosjekter fra hele Norge skal Mycelium vise hvordan kunst påvirker lokalt i form av geografiske-, sosiale-, økologiske- og politiske handlinger.

Kunst i offentlege rom – kompetanseheving knytt til kunst i store byggeprosjekt
Søker: Kinn kommune
Tilskudd: 90 000 kroner

Hvordan sikrer og utfordrer man forholdet mellom politikk og fag i store byggeprosjekter? Hvordan legger man til rette for gode prosesser i valg av kunstverk og kunstnere, og hvordan ivaretar man ytringsfrihet innenfor kommunale rammer? Spørsmålene skal belyses gjennom en rekke seminarer rettet mot politikere, faggrupper og brukere.