Økern anno 1972. Oslo kommune legger opp til at området rundt Økern gradvis skal formes om fra et bil- og lagerbasert industriområde til et tett bystrøk med boliger og næringsbygg. Kommunens mål er blant annet å utvikle gode offentlig rom i området; parker, torg og møteplasser. Foto: Fjellangen/Widerøe (1972).
Aktuelt

Kunstnere– bli med og skap en ny bydel i Oslo!


Økern er et av Oslos viktigste knutepunkt og et område i stor utvikling. I den forbindelse søkes kunstprosjekter som tar utgangspunkt i Økern.  Søknadsfrist: 26. oktober

Utlysningen ØKERN! er en del av prosjektet «Kunst i offentlig rom og byutvikling» der Kulturetaten samarbeider med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen.

– Hensikten med utlysningen er å engasjere kunstnere til å utfordre og berike konvensjonelle måter å tenke kunst i byutvikling på og slik bidra til utviklingen av et rikt og sammensatt område.

Mari Fredriksen Sundet, prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling.
Kurator Truls Ramberg i KORO og prosjektleder Mari Sunde i Oslo kommunes kunstsamling samarbeider om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen.

Utlysninger åpner for mange uttrykksformer, men bør være forankret i lokale situasjoner og miljøer. Hele utlysningsteksten, bakgrunnsmateriale og søknadsskjema ligger på Oslo kommunes nettside  Slik bygger vi Hovinbyen.

Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som på ulike måter har lokal forankring, enten områdets beboere medvirker, det er koplet til lokale initiativ og organisasjoner.

– Vi ønsker kunstprosjekter som tar utgangspunkt i Økern slik området er i dag, som tar historien til området med seg.

Kurator Truls Ramberg i KORO

Kunstprosjektet(ene) har en totalramme på 1,5 millioner kroner. Prosjektet/prosjektene skal gjennomføres i løpet av 2021. Det vil legges til rette for at deltagende kunstnere får arbeidssted i Hovinbyen dersom de ønsker dette, i samarbeid med Pådriv (paadriv.no)

Om kunst i offentlige rom og byutvikling i Hovinbyen og ØKERN!

  • Utlysningen inngår i prosjektet «Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen» der Oslo kommune (ved Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren) samarbeider med KORO om flere kunstprosjekter i Hovinbyen i perioden 2020-2023. 
  • Prosjektets overordnede mål er å utvikle nye metoder for å arbeide med kunst(nere) i offentlig rom i sammenheng med byutvikling.
  • Oslo kommune legger opp til at området rundt Økern gradvis skal transformeres fra et bil- og lagerbasert industriområde til et tett bystrøk med boliger og næringsbygg. Kommunens mål er blant annet å utvikle gode offentlig rom i området; parker, torg og møteplasser.  Utlysningens mål er at kunst og kunstnerisk kompetanse inkluderes i denne utviklingen.
  • Det britiske arkitektur, kunst, og design-kollektivet Assemble ble i 2018 invitert til å gjennomføre en analyse av området. Analysen har fungert som et utgangspunkt for de kommende utlysningene.

Spørsmål om kunstprosjektene i utlysningen kan rettes til:

Hans Christian Skovholt, hanschristian@kul.oslo.kommune.no, 984 07 685

Essensen av Assembles rapport

Assembles rapport «Kunst i Hovinbyen» beskriver et lokalt forankret, nyskapende program for offentlige kunstoppdrag som ikke primært dreier seg om produksjon av kunstobjekter eller har søkelys på individuell kunstnerisk praksis. I stedet for å finansiere produksjon av stedspesifikke og stedsskapende skulpturer, installasjoner eller formgitte objekter, foreslår Assemble å satse på prosjekter som skapes i samarbeid mellom kunstnere, lokalsamfunn og institusjoner. Metoden som beskrives åpner for å utvikle og knytte sammen nettverk og lokale initiativer som kan dele kunnskap. Dette vil kunne gi nye forutsetninger for å oppleve og skape kultur og å forbedre bylivet. Det åpner videre for kunstnerisk praksis som kan bidra til et mer fantasifullt, inkluderende, variert og åpent bymiljø.

Utlysningen Økern! er del av kunstsatsningen i Hovinbyen. Assembles anbefaling er å prioritere forslag fra kunstnere som samarbeider med lokale grupper, foreninger og institusjoner, formelle og uformelle, med hensikt å støtte opp under kulturelle infrastrukturer i Hovinbyen-området og Økern spesielt. Slik kan den åpne kunstkonkurransen være med på å legge grunnlag for et mangfoldig nettverk av prosjekter som svarer på behovene og ambisjonene til lokalsamfunnene på en bærekraftig og åpen måte. Denne type samarbeidskonstellasjoner mellom aktører og personer kan bygge på allerede eksisterende lokale initiativer, eller nye samarbeid som oppstår gjennom prosjektene.

Assemble mener søkerne må kommunisere på en tydelig måte hvordan de som kunstnere eller kunstnergrupper vil gå fram for å unngå sjablongmessige versjoner av sosialt engasjert eller deltakerbasert kunst. I stedet for å ha søkelys på konkrete resultater, bør prosjekter bygge relasjoner som kan svare på lokale utfordringer. Det oppdragsgiverne bør være på jakt etter er prosjekter som åpner opp for vidtrekkende og bærekraftig initiativer. Da kan de bli langsiktige kulturelle ressurser som bidrar til et rikere, mer rettferdig og bærekraftig bymiljø.