Marthe Ramm Fortuns «Vi skal ikke lage lærebøker», kuratert av Marit Paasche, er et av to KORO-prosjekter til Universitetsmuseet i Bergen – og et av mange prosjekter det kan være interessant å se nærmere på for en student.
Aktuelt

Masterstipender fra KORO

KORO ønsker å stimulere til økt forskning på relevante problemstillinger kunsten møter når den realiseres i det offentlige rom, som i offentlige bygg og offentlige steder.

KORO utlyser fire masterstipend, hver på 50 000 kroner og med tilgang til KOROs ressurser både i form av arkiv og fagpersoner. Studenter fra alle relaterte fagområder er velkomne til å søke. Søknadsfristen var 20. mars 2022.

Forventninger til kandidatene

Dokumentert opptak til MA-studium i relevant fagområde, som kunsthistorie, estetikk, kunstteori, kunstforvaltning, formidling, kuratering, arkitektur eller planlegging.

Kandidatene må skrive masteroppgave om tema eller problemstillinger som er relevante for fagfeltet som omfatter den kunsten som befinner seg i eller beskjeftiger seg med det offentlige rom. Her forstås det offentlige rom som andre arenaer enn museer, gallerier og kunstinstitusjoner.

Ellers er det ønskelig at kandidatene:

  • Legger ved anbefaling fra veileder eller annen fagperson.
  • Behersker/forstår norsk språk pga. kildematerialet.

Vi tilbyr

  • 4 stipend på 50 000 kroner utbetalt i to omganger. Første halvdel utbetales når kandidaten er utpekt, andre halvdel når masteroppgaven er innlevert og godkjent ved kandidatens lærested.
  • Mulighet til rådgivning og samtaler med relevante fagpersoner i KORO. Etter avtale med utdanningsinstitusjonen kan det være aktuelt at KORO bidrar med en bi-veilederfunksjon for kandidaten.

Alle søknader som oppfyller overnevnte kriterier vil bli vurdert.

Bedømmelsen vil foretas ved et utvalg bestående tre fagpersoner i KORO, samt representant(-er) fra godkjente læresteder.

Kandidaten forventes å samarbeide med KORO i formidlingsøyemed etter levering av masteroppgaven. Det kan være i form av en fagartikkel som publiseres, et fagintervju eller deltagelse i samtaler om tematikken. Dette vil avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Søknad med beskrivelse av oppgave, dokumentasjon om opptak til MA-studium, evt. anbefalingsbrev samt annen dokumentasjon sendes digitalt til KORO innen 20. mars 2022, på epost merket «Masterstipend» til post@koro.no.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt KORO ved seniorkurator Trude Schjelderup Iversen, på ti@koro.no

Om KORO

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Vi forvalter og formidler en stor samling av kunstverk over hele landet som er kjennetegnet av at verkene alltid er tilgjengelige for publikum. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innenfor eget fagfelt.  

KOROS kulturpolitiske oppdrag er å sikre at flest mulig møter et mangfold av kunst av høy kvalitet i offentlige bygg og på andre offentlige steder. KOROs arbeid skal også bidra til å utvikle samtidskunsten og til å gi kunstnerne oppdrag og inntekter. Den faglige virksomheten er underlagt prinsippet om armlengdes avstand.     Ved at kunsten fra KORO befinner seg på steder hvor folk ferdes og oppholder seg, er det vår ambisjon at vi skal nå ut til alle, også de som ikke selv oppsøker gallerier og kunstmuseer. Resultatet av arbeidet skal være produksjoner som publikum, våre oppdragsgivere og aktørene i kunstfeltet ikke kan forholde seg likegyldige til. Kunsten skal være tilgjengelig for alle, men den skal ikke nødvendigvis tekkes alle. Det er i dette spenningsfeltet at kunsten viser sin betydning og at KORO bidrar til å sette en kunstfaglig dagsorden. KORO gir hvert år tilskudd til en lang rekke prosjekter i hele landet.