Fra Black Mountain College Research Project Papers. Fotograf: State Archives of North Carolina Raleigh, NC
Aktuelt

Kuratorpraksis + offentlig rom (2018)

KORO har utviklet et fordypningsprogram som skal gi faglig spesialisering innen kuratering og organisering av kunst i offentlige rom. Programmet er samlingsbasert og strekker seg over en periode på seks måneder.

Gjennom en åpen utlysning ble det tatt opp 6–8 deltagere i programmet som består av tre samlinger. I år har to av samlingene vært i Oslo og én i Los Angeles.

Kuratorpraksis + det offentlige rom er et samlingsbasert fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere å utvikle relevante verktøy og aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum i dag.

Kuratorpraksis + det offentlige rom utforsker hvordan kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis i det offentlige rom utfordrer institusjonelle rammer og metodologier. Fra utsmykkingsparadigmets forventninger om kunsten som forsyner av forskjønnende elementer, via den sosiale vendingen og «new genre public art», har kunsten i dag en sammensatt rolle i samfunnet. Vi ser nærmere på de institusjonshistoriske perspektivene på kunst i offentlige rom fra 1930-årenes kunstnerinitiativer, via kunstneraksjonen i 1974 og kuratorens inntog på 90-tallet. Gjennom et spesielt blikk på ulike teorier om deltagerbaserte kunstpraksiser, kunst som sosial praksis og samproduksjoner, ønsker vi å åpne opp diskusjonen om hva slags forutsetninger som ligger til grunn for estetiske produksjoner i det offentlige rom.

Fordypningsprogrammet er organisert som tre intensive fagsamlinger, to i Oslo og en i Los Angeles, i tidsrommet mai til oktober 2018. Gjennom en to-dagers introduksjonssamling og to intensive ukesamlinger kombinerer programmet workshops, forelesninger, diskusjoner, kritikk og individuell oppfølging. I tillegg kommer besøk til lokale kunstprosjekter og institusjoner, og samtaler med sentrale kunstnere, teoretikere og kuratorer som Lucy Lippard, Tania Bruguera, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Nato Thompson, Grant Kester, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Glenn Phillips, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, Shannon Jackson, John Malpede, Amelia Jones, Karen Moss, Edgar Arceneaux, Andy Campbell, Josh Kun, Annette Kim, Kari J. Brandtzæg, Eivind Røssak, Martin Braathen, Svein Bjørkås, Nora C. Nerdrum, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Boel Christensen-Scheel, Ane Hjort Guttu, Jonas Dahlberg, Anne Szefer Karlsen, Marianne Hurum, Hanne Hammer Stien, Vanessa Baird og Marit Paasche.

Kuratorpraksis + det offentlige rom er programmert av Trude Schjelderup Iversen og produsert av KORO.

Etter at Oslo- og Los Angeles-delene av programmet er fullført, skal deltakerne produsere et faglig essay med utgangspunkt i relevante prosjekter de arbeider med. Programmet vil ha en faglitterær pensumliste på 750–1000 sider.

Fordypningsprogrammet vil videreføres i 2019, med nye deltakere og oppdatert innhold.  Fagsamlingene i 2018 var organisert slik:

Samling 1: Teori/historie
Introduksjon
3. og 4. mai 2018
Oslo

Hvordan har kritisk, kunstnerisk og kuratorisk praksis formet og utfordret feltet «kunst i offentlige rom»? Den første samlingen går inn i de historiske, institusjonelle og teoretiske forutsetninger for kunstens endrede status i samfunnet, med et spesielt blikk på kunstneraksjonen og etableringen av institusjoner som forvaltet feltet, nasjonalt og internasjonalt. Vi ser nærmere på de store nasjonale utsmykkinger eksemplifisert gjennom kunsten i Rådhuset og Universitetsaulaen i Oslo, og hvordan den sosiale vendingen i kunsten og utsmykkingsparadigmet lenge har eksistert side ved side. I dag arbeider mange kunstinstitusjoner med en spesifikk varsomhet overfor sitt lokalmiljø. Hvordan engasjerer disse sitt lokalmiljø, og hva er motsetningene mellom lokale forutsetninger og ivaretagelse av kunstnere som ikke nødvendigvis arbeider med stedsspesifisitet? Hvilken rolle spiller kuratoren i disse spørsmålene, og hvordan håndterer og reflekterer kuratorutdannelsene de kontekstuelle problemstillingene? Har yrkesutøvelsen for kuratorer endret seg siden etableringen av utdannelsene ved årtusenskiftet?

Innledere: Martin Braathen, Kari J. Brandtzæg, Svein Bjørkås, Trude Schjelderup Iversen, Anne Szefer Karlsen og Eivind Røssaak.

Samling 2: Feltarbeid
24. –31. mai 2018
University of Southern California (UCS)
Roski School of Art and Design, Los Angeles.

How do you?
Hvordan lage?
Hvordan kuratere?
Hvordan tenke?
Hvordan samle?
Hvordan produsere?
Hvordan arkivere?
Hvordan dokumentere?
Hvordan skrive om?
Hvordan historisere?
Hvordan forstå?

How do You? er et intensivt seminar som strekker seg over syv dager og utforsker sosial, deltakende og kollektiv estetisk produksjon i samtidskunsten. En betydelig del av kunsten i dag inkorporerer prosess, deltakelse og samproduksjon som en hovedingrediens i kunstverket selv. Noen av disse kunstverkene søker eksplisitt sosial transformasjon, mens andre har en konseptuell tilnærming og utforsker sosialitet eller relasjonalitet som kunstnerisk materiale. Benyttelsen av relasjonelle og deltakelsesbaserte strategier, ofte referert til som «kunst som sosial praksis», har blitt sett på som en kritisk respons på den vestlige kulturens forbrukermentalitet. Med utgangspunkt i ulike tilnærminger til «sosialt engasjert» kunst i dag, fra kunstnerens, kuratorens, filosofens, museets, forfatterens og historikerens perspektiv, søker vi å åpne opp diskursen rundt en etterspurt kunstpraksis som på den ene siden er en sentral del av samtidskunstscenen og underlig teoretisk og diskursivt uutviklet på den annen siden.

Dette samarbeidet mellom USC Roski School of Art and Design og KORO, viderefører plattformen Critical Issues in Public Art, lansert av KORO for tre år siden, der internasjonale kunstnere, teoretikere, kritikere og kuratorer ble invitert sammen med sine kollegaer fra Norge for å diskutere hva kunst i det offentlige rom kan være i dag.

Forelesere: Tania Bruguera, Lucy Lippard, Grant Kester, Nato Thompson, Rick Lowe, Suzanne Lacy, Dominic Willsdon, Lucía Sanromán, Judy Baca, Lauren Bon, Allison Agsten, Cognate Collective, Bill Kelly Jr, Andrea Bowers, Shannon Jackson, John Malpede, Amelia Jones, Karen Moss, Edgar Arceneaux, Andy Campbell og Josh Kun .

How do you? er en samproduksjon mellom KORO og USC, og programmert av Suzanne Lacy (UCS)og Trude Schjelderup Iversen (KORO).

Samling 3: Verk
15. – 19. oktober 2018
Oslo

Fem utvalgte kunstverk – Memory Wound (ikke realisert) av Jonas Dahlberg, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene (2015) av Vanessa Baird, UT av Goshka Macuga (2019), Inger Sitters Komposisjon i gult og Smi og Sveve (2017) av Marianne Hurum – er utgangspunktet for den tredje intensive samlingen. Her går vi i dybden på ulike tradisjoner, posisjoner, forutsetninger og muligheter knyttet til det å arbeide med kunst i offentlige rom. Kunstnerisk frihet, ytring, sensur, byråkrati, politikk og demokrati er ofte konkrete og levende problemstillinger i en kuratorisk praksis som operer i det offentlige rom. Gjennom erfaringer fra kunstnere, kuratorer, forvaltere og arkitekter ønsker vi gjennom dette ukelange programmet å gi innsikt i de prosesser, praksiser og typiske operative forutsetninger for å arbeide med kunst i offentlige rom.

Innledere: Jonas Dahlberg, Per Gunnar Tverbakk, Jørn Mortensen, Nora C. Nerdrum, Vanessa Baird, Ane Hjort Guttu, Trude Schjelderup Iversen, Hanne Hammer Stien, Marianne Hurum, Marit Paasche og Boel Christensen-Scheel.