Den amerikanske kunstneren Suzanne Lacy holder foredrag i KOROs auditorium, som en del av forelesningsrekken Critical Issues in Public Art i 2015. Foto: Cathrine Wang / KORO

Kunnskapsutvikling og kurs

KORO skal være et ledende kunnskapsmiljø innenfor produksjon, formidling og forvaltning av kunst i offentlige rom. Vi jobber målrettet for å øke kunnskapen om fagfeltet gjennom en rekke tiltak.

Rådgivning

Fagfolkene i alle våre seksjoner gir råd og veiledning knyttet til finansiering, organisering, kuratering, produksjon, formidling og forvaltning av kunst i offentlige rom. Dette gjelder til kommunale, regionale, statlige og private aktører og til kunstinstitusjoner, kunstnere og kuratorer. 

Konferanser, seminarer og forelesninger

I løpet av året arrangerer vi konferanser og seminarer, gjerne i samarbeid med andre. Vi inviterer også til forelesninger og andre offentlige fagarrangementer som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til vårt fagfelt. Noen av disse blir livestreamet eller gjort tilgjengelig i videoformat i etterkant, og publisert på disse sidene. Ta en titt på våre nyproduserte filmer om hvordan kunstnere kan bidra i utviklingen av gode steder og byområder.

Kursvirksomhet

KORO arbeider for å utvikle gode arenaer for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling. Kuratorpraksis + det offentlige rom er KOROs samlingsbaserte fordypningsprogram for fagpersoner som vil arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom. Målsetningen for programmet er å utvikle aktuell kunnskap om forholdet mellom samtidskunst, offentlig rom og publikum gjennom forelesninger, feltstudier og møter med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere. Programmet gir også relevante verktøy for gjennomføring av kunstprosjekter.   

Nettverksbygging

KORO inviterer jevnlig til kuratortreff for kuratorer som er i arbeid for oss. Formålet med kuratortreffet er å styrke nettverket, skape rom for erfaringsoverføring og diskutere muligheter og utfordringer i arbeidet med KORO-prosjekter.  I tillegg har vi årlige nettverksmøter med interesseorganisasjonene som representerer våre nærmeste samarbeidspartnere, blant annet kunstnerorganisasjonene ved Unge Kunstneres Samfund (UKS), Norske billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF), Samisk Kunstnerforbund, Norsk kuratorforening, Norsk kritikerlag og Norske arkitekters landsforbund (NAL). KOROs fagstab deltar også i relevante internasjonale nettverk.

Forskningssamarbeid

KORO arbeider aktivt for utvikling av kunnskap om og kompetanse på kunst i offentlige rom i samarbeid med etablerte kunnskapsinstitusjoner. Dette innebærer blant annet at vi deltar i forskningsprosjekter som tar for seg aktuelle problemstillinger knyttet til vårt fagfelt, for eksempel EU-prosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) og nettverk knyttet til forvaltning av immaterielle og sjangeroverskridende kunstneriske praksiser. 

Ofte stilte spørsmål om kunnskapsutvikling og kurs:

Kuratorer og seniorrådgivere i KOROs kunstseksjonen kan gi råd ved gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom. Se oversikten over ansatte her.

De regionale kunstsentrene har erfaring med og kompetanse på kunst i offentlige rom. Du kan kontakte kunstsentrene for råd og veiledning i arbeidet med å kvalitetssikre kunstprosjekt, ikke minst ved valg av kunstfaglig prosjektleder. Nettsidene til kunstsentrene i Norge finner du her.

Alle KOROs arrangementer og seminarvirksomhet formidles på våre nettsider og i øvrige kanaler.

Det samlingsbaserte fordypningsprogrammet «Kuratorpraksis + det offentlige rom» fant sted for første gang i 2018, og ble videreført i 2020. Nye utlysninger publiseres på våre nettsider og i øvrige kanaler. Krav til søknaden beskrives i utlysningen.

Det er mulig å søke midler til formidlings- og kunnskapsutviklingstilak fra KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK). Vi behandler søknader to ganger i året, frist 1. februar og 1. september.