Flytting av VG-monteren
Trykkbølgen fra bomben som rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011 ødela alt på sin vei, også VGs avismonter i Akersgata. Da den skulle kastes i 2013, startet kunstneren Ahmad Ghossein en flytteaksjon for å bevare den krakelerte glassmonteren med dagens nyheter, som et kunstverk. Prosjektet er et av flere som har mottatt prosjektstøtte fra KORO. Foto: Alette Schei Rørvik.
Aktuelt

Ekstraordinær prosjektstøtte i forbindelse med koronakrisen

Kunstnere og kuratorer kan nå søke KORO om ekstraordinær prosjektstøtte for 2020 til kunst i offentlige rom. Søknadsfrist: 9. november.

I forbindelse med den pågående pandemien utlyses det ekstra midler gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK). Fem millioner kroner skal deles ut. Pengene vil bli utbetalt i 2020 og søkere som får tilskudd må fakturere KORO senest og innen 1. desember. Se nærmere informasjon om fakturering til KORO her.

Lokalsamfunnsordningen gir støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å stimulere til produksjon og utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.  Les mer om søknadskravene og finn lenker til søknadskjema lengre ned på denne siden.

For kunstnere og kuratorer skjer utbetalingen i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søkeren har KOROs vilkår for tilsagnet. De resterende 20 % utbetales når KORO har godkjent sluttrapporten.

For kommuner og fylkeskommuner skjer utbetalingen etterskuddsvis når KORO har godkjent sluttrapporten og regnskapet.

I særskilte tilfeller og etter skriftlig anmodning kan inntil 80% av tilskuddsbeløpet utbetales tidligere

Søknadsskjemaer og utlysningstekst blir tilgjengelige på denne siden ca. to måneder før søknadsfristen. Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

KORO anbefaler at du også gjør deg kjent med personvernerklæringen før utfyllingen.

Det er mulig å mellomlagre søknaden før endelig innsending. Første gang du lagrer skjemaet, blir du bedt om å fylle inn søkers e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt en URL-adresse som må brukes hver gang du skal føye til eller endre noe i søknadsskjemaet. Husk å lagre underveis.

Alle dokumenter som skal lastes opp, må være i formatene PNG, JPG, eller PDF og kan ikke overstige 10 MB per vedlegg.

Utfylt skjema må sendes inn innen søknadsfristen. Når du har sendt søknaden, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Anbefalte nettlesere

Mac: Chrome eller Safari

PC: Chrome

KORO har et faglig ansvar for dokumentasjon og arkivering av kunst i offentlige rom. Materialet som sendes inn, danner viktig grunnlag for kunnskapsutvikling og forskning på fagfeltet. Rapporten skal også inneholde et regnskap som viser at midlene er benyttet i overensstemmelse med opplysningene i søknaden og vilkårene i tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmottakeren skal sende faglig rapport, regnskap og dokumentasjon senest tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Sluttdato bør settes settes i etterkant selve gjennomføringen, slik at det er mulig å få oversikt over alle inntekter og utgifter. Hele eller deler av tilskuddet kan bortfalle dersom rapporten ikke leveres innen fristen.

Søker skal i rapporten beskrive gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det sendes inn dokumentasjon i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Lenker til presseomtale tas med der det er relevant. Materialet som mottas, vil være tilgjengelig for blant annet kunsthistorisk forskning

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra KORO og eventuelle tilskudd fra andre skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at KORO kan stille særlige vilkår i forbindelse med tildeling av tilskudd. Dette vil i så fall spesifiseres i tilsagnsbrevet.

Alle statlige virksomheter krever elektronisk faktura og kreditnota i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresse:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

Veiledning for kunstnere og kuratorer

 • Tilskuddsmottaker sender en epost til post@koro.no der KOROs vilkår i tilsagnsbrevet aksepteres.
 • Elektronisk faktura (EHF) på 80 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon i tilsagnsbrev).
 • Når sluttrapporten fra tilskuddsmottaker er levert og godkjent av KORO, kan faktura på restbeløpet (20% av det totale tilskuddet) sendes til KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.

Veiledning for kommuner og fylkeskommuner

 • Elektronisk faktura (EHF) på det totale tilskuddet sendes KORO etter at KORO skriftlig har godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.
 • EHF-faktura sendes med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).

Alternativer
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer EHF-fakturaer, kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte. For mer informasjon, se anskaffelser.no.


Spørsmål

Spørsmål angående fakturering kan sendes til: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Spørsmål vedrørende utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Spørsmål vedrørende kriterier for tilskudd og innhold i søknadene:

Kunstnere og kuratorer:

Bo Krister Wallstrøm: bw@koro.no

Kommuner/fylkeskommuner:

Truls Ramberg: tr@koro.no

Personvernerklæringen beskriver hvordan KORO behandler personopplysninger om søkere på tilskuddsordninger og deres kontaktpersoner, mottakere av midler fra tilskuddsordninger, kunder, leverandører, søkere på stillinger hos KORO og kuratorer og kunstkonsulenter på KOROs oppdragsportal.

 • Personvernerklæring – bokmål
 • Personvernerklæring – nynorsk
 • Privacy Statement – GB