Flytting av VG-monteren
Trykkbølgen fra bomben som rammet regjeringskvartalet 22. juli 2011 ødela alt på sin vei, også VGs avismonter i Akersgata. Da den skulle kastes i 2013, startet kunstneren Ahmad Ghossein en flytteaksjon for å bevare den krakelerte glassmonteren med dagens nyheter, som et kunstverk. Prosjektet er et av flere som har mottatt prosjektstøtte fra KORO. Foto: Alette Schei Rørvik.
Aktuelt

Ekstraordinær prosjektstøtte i forbindelse med koronakrisen

Kunstnere og kuratorer kan nå søke KORO om ekstraordinær prosjektstøtte for 2020 til kunst i offentlige rom. Søknadsfrist: 9. november.

I forbindelse med den pågående pandemien utlyses det ekstra midler gjennom KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK). Fem millioner kroner skal deles ut. Pengene vil bli utbetalt i 2020 og søkere som får tilskudd må fakturere KORO senest og innen 1. desember. Se nærmere informasjon om fakturering til KORO her.

Lokalsamfunnsordningen gir støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å stimulere til produksjon og utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.  Les mer om søknadskravene og finn lenker til søknadskjema lengre ned på denne siden.

KOROs Lokalsamfunnsordning har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom, og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Kunstnere og kuratorer.
Søknaden kan imidlertid gjerne utformes i samarbeid med lokale og regionale myndigheter dersom dette er aktuelt. Institusjoner og organisasjoner med driftstilskudd over statsbudsjettet innvilges ikke tilskudd fra KORO.

Vanligvis kan også s­­ilvilsamfunnsaktører, kommuner og fylkeskommuner søke om LOK-midler. Men i denne ekstraordinære runden er det kun kunstnere og kuratorer som kan be om støtte.

 • produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom
 • utvikling av kunstproduksjon i offentlige rom (forprosjekt)

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor ordningens formål, eller til prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift
 • residencyopphold og reisevirksomhet

KORO støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. For støtte til slike prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art Norway OCA og Norwegian Crafts.

Søknaden skal leveres via KOROs elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av KORO. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

 Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet samt prosjektets økonomi
 • kort prosjektbeskrivelse med beskrivelse av bakgrunn, faglig innhold og formål med tiltaket
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett og finansieringsplan med søknadssum

Obligatoriske vedlegg:

 • CV til prosjektansvarlig, deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
 • billedmateriale, skisser, planer og annet relevant referansemateriale

Krav til egenandel

Egenandelen må være på minst 10 % av de totale kostnadene. Egeninnsats kan regnes inn i dette beløpet. Søknadsskjemaer og utlysningstekst er tilgjengelig på denne siden. Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

KORO anbefaler at du også gjør deg kjent med personvernerklæringen.

Det er mulig å mellomlagre søknaden før endelig innsendelse. Første gang du lagrer skjemaet, blir du bedt om å fylle inn søkers e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt en URL-adresse som må brukes hver gang du skal føye til eller endre noe i søknadsskjemaet. Husk å lagre underveis.

Alle dokumenter som skal lastes opp, må være i formatene PNG, JPG, eller PDF og kan ikke overstige 10 MB per vedlegg.

Utfylt skjema må sendes inn innen søknadsfristen. Når du har sendt søknaden, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Anbefalte nettlesere

Vi anbefaler at du benytter følgende nettlesere:

Mac: Chrome eller Safari

Pc: Chrome

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte KORO senest 14 dager før søknadsfristen. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact KORO no later than 14 days before application deadline.

I vurderingen av søknadene vektlegges høy kunstfaglig kvalitet, kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold og produksjonsformer som involverer et bredt spekter av samarbeidspartnere og publikumsgrupper.

Søknadene vurderes av KOROs fagutvalg. Søkere får skriftlig svar på vedtaket.

Feil ved saksbehandling, rettsanvendelse og faktagrunnlag kan påklages til Kulturdepartementet. Det er ikke adgang til å klage over den kunstfaglige vurderingen. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet frem. Klagen sendes til KORO. 

KORO kan sette som vilkår at tilskuddet øremerkes bestemte deler av prosjektet.

For denne ekstraordinære runden er det en forutsetning at tilskuddsmottakere fakturer KORO hele beløpet innen 1. desember 2020, slikt at utbetalingen skjer i inneværende år.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er akseptert innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Eventuell utsettelse forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Det innvilges ikke penger til søkere som har unnlatt å levere inn sluttrapport i tidligere prosjekter.

Endringer i prosjektet

Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet (inkludert i budsjett og fremdriftsplan), må KORO informeres. KORO forbeholder seg retten til å trekke tilskuddet dersom grunnlaget for støtten ikke lenger er til stede.

Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av tilskudd

KORO kan holde tilbake tilskudd og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom tilskuddet ikke har blitt benyttet etter forutsetningene, dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger, eller dersom det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er Støttet av KORO

KOROs logo fås ved henvendelse til kommunikasjonssjef Åsne Hjukse, aah@koro.no

KORO forutsetter at tilskuddsmottakere honorerer eventuelle samarbeidspartnere i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal fremkomme av budsjetter, rapport og regnskap.

KORO har et faglig ansvar for dokumentasjon og arkivering av kunst i offentlige rom. Materialet som sendes inn, danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og forskning på fagfeltet. Rapporten skal også inneholde et regnskap som viser at midlene er benyttet i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og vilkårene i tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmottakeren skal sende faglig rapport, regnskap og dokumentasjon senest tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Sluttdatoen settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidspunkt der søkeren har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapporten ikke leveres innen fristen.

I rapporten beskrives gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det sendes inn regnskap og dokumentasjon i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Linker til presseomtale tas med der det er relevant. Materialet som mottas, vil være tilgjengelig for kunsthistorisk forskning.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra KORO og eventuelle tilskudd fra andre skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at KORO kan stille særlige vilkår i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres. Dette gjelder ikke organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

Elektronisk skjema for sluttrapport blir lagt ut her senere.

Alle statlige virksomheter krever elektronisk faktura og kreditnota i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresse:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

 • Tilsendt tilskuddsskjema signeres og returneres til KORO.
 • Elektronisk faktura (EHF) av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).
 • Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.

Alternativer
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer EHF-fakturaer, kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte. For mer informasjon, se anskaffelser.no.


Spørsmål

Spørsmål angående fakturering kan sendes til: post@koro.no

Spørsmål angående regnskap kan sendes til: bs@koro.no og zk@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Retningslinjer og personvernerklæring

Utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Kunstfaglige spørsmål:

Bo Krister Wallstrøm: bw@koro.no

Trude S. Iversen: tsi@koro.no

Truls Ramberg: tr@koro.no


Annet:

Anne Christine Schjetne: acs@koro.no