Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstordningen LES tilbyr kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, bygget før 1998. Kunstordningen er søkbar, og en ny tildelingsrunde lyses ut hvert annet år. Søkerne representerer alle typer offentlige etater og institusjoner.

Typen bygg og anlegg som får tildelt kunst varierer mye. Her finnes alt fra store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg, til nøkterne kontorbygg, bygd for allmenne administrasjonsformål. Plassen til og behovet for kunst er like varierende som i andre statsbygg.

Kunstprosjektene kan realiseres enten som innkjøp av allerede eksisterende kunst eller som stedsspesifikke oppdrag produsert for den aktuelle konteksten. Det fokuseres på samtidskunst av høy kvalitet som har relevans for de aktuelle steder. Det prioriteres offentlige fellesområder, så som inngangssoner ute og inne, resepsjoner / ekspedisjoner, møte- vente- og vrimleområder.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om et kunstprosjekt til et spesifikt bygg, men ikke om økonomisk tilskudd til kunstprosjekter i egen regi.

Hvem kan søke?
Alle statlige etater og institusjoner som holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg.

Søknadsfrister
Neste søknadsfrist er 1. mars 2019.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av en fagkomité oppnevnt av KORO. Komiteen har fire medlemmer, tre eksterne og ett fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Dersom søknaden innvilges, blir prosjektet utviklet og gjennomført av KORO i dialog med byggets brukere. Komiteen som behandler søknadene er også ansvarlig for å kuratere, produsere og formidle kunstprosjektene som innvilges i den aktuelle søknadsrunden. Dette skjer i nært samarbeid med mottakerinstitusjonen.

Hvordan søke?
Klikk på lenker for å gå til søknadsskjema og utfyllende bestemmelser.