Kunstkonsulentoppdrag for Prinsdal skole

Kulturetaten utlyser på vegne av Oslo kommunes kunstordning følgende oppdrag:
Kunstkonsulent for Prinsdal skole

Illustrasjon

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekter:  Spinn Arkitekter
Landskapsarkitekter: In’By

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Dokumentert praksis som kunstkonsulent
– Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom

Om byggeprosjektet:
Oslo kommune gjennomfører i disse dager et tilbygg og nye ballbaner på Prinsdal barneskole. Tilbygget er et pilotprosjekt på bruk av massivtre i skolebygg. Tilbygget skal stå ferdig til skolestart august 2019 og utomhusanlegg ferdig høsten 2019

Prinsdal skole er en B3 skole for 1. – 7. klasse og ligger sør for Mortensrud  i bydel Søndre Nordstrand. Skolen ble bygget på 50- og 60-tallet og har senere blitt utvidet i flere omganger. Skolebygningene har ingen større fellesrom inne, men det er store fellesrom ute. Skolen ligger ved skogen og benyttes til gjennomgangsone for naboer og elever på vei til skogen i øst og idrettsanlegget i sør. Det nye tilbygget erstatter en midlertidig paviljong. For at byggeprosjektet ikke skal berøre naturen rundt skolen, er tilbygget plassert på opprinnelig ballbane. Når tilbygget er ferdigstilt og paviljongen revet skal det bygges ny ballbane på paviljongens fotavtrykk samt en ny mindre ballbane mellom gymsal og tilbygg. Byggestart for tilbygget var sommeren 2018.  Nybygget er planlagt som en forlengelse av skolens hovedbygg (bygg C), er på 1343m2 BTA fordelt på tre etasjer, tilsvarende hovedbygget. Prosjektet er en pilot på bruk av massivtre i skolebygg, i hovedsak for å redusere byggets CO2-avtrykk.

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant og kunstkonsulent.

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:
Det er avsatt kroner 1 500 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 659) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Tidsperspektiv: Oppstart august 2019
Søknadsfrist: 14.08.2019 kl. 08.00.

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Øvre Prinsdalsvei 54
1263 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommune, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks PB1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Marianne Hall

Telefon

97084589

Prosjektbudsjett

1 500 000 NOK

Søknadsfrist

14.08.2019