Kunstkonsulent til Mørkvedbukta skole og barnehage i Bodø kommune

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Bodø kommune oppdrag som kunstkonsulent for Mørkvedbukta skole og barnehage

Mørkvedbukta, Bodø kommune. Skolen bygges i avmerket område.

Bodø kommune bygger ny skole og barnehage i Mørkvedbukta i Bodø kommune. Mørkvedbukta skole og barnehage er et nybygg som bygges i to byggetrinn. Byggetrinn 1 inneholder ny barneskole for 400 elever med to parallelle 1.-7.trinn og tilhørende gymsal. I tillegg omfatter det ny barnehage med 6 avdelinger, der det også er medtatt fellesfunksjoner og spesialrom som tilhører byggetrinn 2.

Byggetrinn 2 er nybygg for ungdomsskoletrinnet.

Utlysningen av dette kunstprosjektet er knyttet til byggetrinn 1.

Bygget skal bygges i en kombinasjon av massivtre og stål/betong.

Både den nye skolen og uteområdet skal også benyttes av nærmiljøet. Den nye skolen og barnehagen skal ha spesielt fokus på det maritime.

Det er satt av kr 500.000 til kunst i Mørkvedbukta skole og barnehage. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse utgjør inntil kr 70.000 av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulenten vil fungere som leder av kunstutvalget i prosjektet. Det skal etableres et kunstutvalg med ansatte fra skolen og barnehagen. Konsulenten skal utarbeide en kunstplan og følge opp kunstprosjektet inntil ferdigstillelse. Kunstutvalget skal også vurdere muligheten for å ta med kunst fra dagens skole på Støver. Hva som finnes av kunst er per i dag ikke kartlagt.

Prosjektet er under detaljprosjektering og selve byggingen er planlagt startet høsten 2019. Det første som må avklares er hvor kunsten skal være; inne og/eller ute og om den skal integreres slik at det må tas hensyn til dette nå under prosjekteringen.

Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Prosjektopplysninger:

  • budsjettramme for kunstprosjekt kr 500.000
  • byggetrinn 1 med skole for 400 elever og barnehage for 6 avdelinger
  • adresse: Mørkvedbukta
  • bygget er under detaljprosjektering. Oppstart byggearbeider høsten 2019. Ferdigstillelse mai 2021.
  • arkitekt: Totalentreprenør Gunvald Johansen AS benytter Rambøll arkitekter.

Kontaktinformasjon:

Pia-Helen Pedersen, prosjektleder Bodø kommune,

 

Dersom du ønsker å søke konsulentengasjementet, send en søknad med følgende informasjon:

  • en kort tekst (maks. 200 ord) som begrunner hvorfor du ønsker dette oppdraget
  • relevant CV
  • kontaktinformasjon

(Vedlegg må være i pdf- eller word-format og merket med navn i filnavnet)

Søknaden sendes: post@nnks.no

Søknadsfrist: 10. oktober 2019

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Bodø kommune, Postboks 319
8001 Bodø
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Nordnorsk kunstnersenter / Bodø kommune

Utlysers adresse

Fiskergata 5
Postboks Pb 285
8300 Svolvær

Kontaktperson

Svein Pedersen

E-post
Telefon

40089595

Prosjektbudsjett

500 000 NOK

Søknadsfrist

10.10.2019