Kunst i uterom (URO)

Palestinian Embassy er en luftballong i det palestinske flaggets farger som to ganger fløy over Oslo. Kunstnerduoen Goksøyr & Martens inviterte norske og palestinske politikere om bord i ballongen. Under flygningene skulle de diskutere det palestinske folkets demokratiske og diplomatiske muligheter.

URO er en tilskudds- og produksjonsstøtteordning som bidrar til realisering av kunstprosjekter i uterom og i andre åpne offentligheter. Både samtidskunsten og de offentlige rommene er i rask utvikling. Ordningen skal stimulere produksjon av kunstprosjekter og kunstverk som bidrar til å undersøke og videreutvikle den allmenne forståelse av hva kunst i offentlige rom kan være og hva kunsten kan bidra med. Mange av prosjektene som får støtte fra URO er midlertidige og henvender seg til et allment og bredt publikum. Det blir lagt vekt på at kunstnerne med sine prosjekter skal kunne delta i den offentlige samtale og debatt med kommentarer, kritikk eller alternative perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål, historiske hendelser, kulturforståelser osv. Gjennom URO-ordningen er det også produsert gode eksempler på hvordan kunst kan bidra til stedsutvikling og lokalt identitetsarbeid.

I motsetning til det som er tilfelle i de øvrige kunstordningene, fins det i URO-prosjektene ingen byggherre eller offentlig institusjon som skal ta imot og forvalte kunstverkene. I uterommene og de andre åpne offentlighetene er det som regel kunstnere, kuratorer og produsenter som er aktørene, gjerne i samarbeid med f.eks. institusjoner eller kommuner. Gjennomføring av prosjektene skjer enten i regi av prosjekteier eller som et samarbeid mellom prosjekteier og KORO. For et begrenset antall prosjekter bidrar KORO som produsent eller co-produsent.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter. Likedan kan det søkes om delfinansiering av planlagte prosjekter (normalt inntil 50 % av budsjett). I store og/eller kompliserte prosjekter og i tilfeller der søker selv ikke har et produksjonsapparat, kan det også søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller co-produksjon.

Det kan søkes om midler til formidlingstiltak og til tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse innenfor ordningens virkefelt.

Hvem kan søke?
URO-ordningen kan søkes av statlige, regionale og lokale myndigheter, av institusjoner og organisasjoner og av kuratorer, produsenter og kunstnere.

Søknadsfrister
URO har en søknadsfrist pr år. I 2018 er søknadsfristen 1. februar. Bevilgninger kunngjøres på KOROs nettsider cirka 4-5 uker etter søknadsfrist. Vedtak sendes også skriftlig til alle søkere.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av et sakkyndig utvalg oppnevnt av KORO. Utvalget har tre medlemmer, to eksterne og ett fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Prosjekteieren som får innvilget midler og/eller produksjonsbistand har ansvar for gjennomføring av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres.

Hvordan søke?
Klikk på lenker for å gå til søknadsskjema, utlysningstekst, veiledning til søknad og utfyllende bestemmelser.