Tromsø kommune søker kunstkonsulent til prosjekt ny Brensholmen skole

Arkitekt: Norconsult AS

Tromsø kommune utlyser oppdrag som kunstkonsulent til kunstprosjektet Brensholmen skole. Kunstkonsulentens oppgaver er å:

 • Planlegge, koordinere og lede prosessen.
 • Gjennomføre brukermedvirkning med elever, ansatte og andre brukere av skolen.
 • Utarbeide en kunstplan med budsjett
 • Samarbeide med prosjektleder for byggeprosjektet
 • Kuratere og gjennomføre kunstprosjektet innenfor plan, budsjett og tidsramme.

Brukere vil involveres i prosessen. Kunstkonsulent rapporterer status til prosjektleder hver 14. dag.

Kunstprosjektet starter så snart som mulig og vil strekke seg ut gjennom året 2019.

Brensholmen skole
Det nye skolebygget skal stå ferdig til skolestart i august 2019. Brensholmen skole ligger på yttersida av Kvaløya, syv mil fra Tromsø by. Skolen har plass til 100 elever fra 1. – 10 klassetrinn og elevene er fra området Brensholmen – Sommarøy – Hillesøy  – Kattfjorden.  Fiskeri og turisme er viktige næringer, og yttersidas vakre natur med nærheten til havet preger området som også brukes mye til friluftsliv. Skolen ligger i et naturskjønt område på sletta mellom fjell og hav, og det er kort vei til fjæra, bjørkeskog og fjellet.

Det nye skolebygget er 2040 m2 (BTA). Eksisterende svømmehall og gymsal som er beholdt er 1058 m2 (BTA). Ny skole er dimensjonert for 100 elever og 20 ansatte. Bygget er også et kultur- og fritidssenter med fritidsklubb, bygdebibliotek og tilrettelagte aktiviteter for barn og unge. Skolens uteområdet er på 8 daa, men skolen benytter også den omkringliggende naturen til undervisning, SFO, lek og aktiviteter med mer.

Se arkitektens illustrasjoner: https://www.tromso.kommune.no/slik-blir-den-nye-brensholmen-skole.6133809-110070.html

Se webkamera fra byggeprosjektet: http://tromso-kommune-brensholmen-skole.kystnor.no/

Kunstprosjektet omfatter hele skolen med uteområdet. Det er naturlig at kunsten skal avspeile barn og unges aktiviteter og læring gjennom ti år av deres liv; og nærheten til havet og naturen. På skolens nettside finner vi at skolen «skal gjennom sitt arbeid gi elevene forskerglede, bevissthet og kunnskap om sitt lokalsamfunn. Skolen samarbeider godt med lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger og bruker naturområdene aktivt, hele året»

Det er avsatt 1 071 000 kr til kunst på Brensholmen skole, inkludert inntil 15 % som kan benyttes til konsulenttjenester, administrasjon og gjennomføring. Omfanget av kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, og honorar til kunstkonsulent kan foreløpig stipuleres til rundt 100 000 kr.

For mere informasjon: Prosjektleder for Brensholmen skole Fredrick Walløe, tlf 452 45 943

Fredrick.Walloe@tromso.kommune.no

Kvalifikasjoner for kunstkonsulentene
Kunst skal styrke opplevelser og gi mangfoldet av mennesker som bruker Brensholmen skole inspirasjon, mening og glede.

Det søkes erfaren kunstkonsulent med følgende kvalifikasjoner:

 • Konsulenterfaring fra kunstprosjekter i offentlig rom/bygg, kuratering.
 • Kunstfaglig kompetanse.
 • Prosjektlederpraksis/prosessledelse innen tilsvarende arbeid.
 • Selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

Kunstkonsulent skal være næringsdrivende og honorar faktureres Tromsø Kommune.

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Personalia og kontaktinformasjon for søker
 • Kort søknad- /motivasjonstekst
 • CV
 • Relevante referanseprosjekt (maks 5 stk.)
 • Referansepersoner med rolle og kontaktinformasjon
 • Kapasitet i perioden

Søknad sendes per epost til postmottak@tromso.kommune.no innen 01. juni 2019

Søknad merkes:
Kunstkonsulent Brensholmen skole.
ved Fredrick Walløe, Utbyggingstjenesten

Evaluering

Evalueringen vil være en totalvurdering av egnethet ut fra bl.a. utdanning, kompetanse, erfaring og kapasitet.

 

Med vennlig hilsen

 

Fredrick Walløe

Prosjektleder

Fylke

Troms

Prosjektadresse

Austeinveien 1
9118 Brensholmen
Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhusgata 2
Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Fredrick Walløe

Telefon

45245943

Prosjektbudsjett

1 071 000 NOK

Søknadsfrist

01.06.2019