Kunstkonsulent søkes til Lunner kommunes nye helse- og omsorgssenter

På vegne av Lunner kommune utlyser Oppland kunstsenter oppdrag som kunstkonsulent for nytt helse- og omsorgssenter.

Lunner helse- og omsorgssenter

Om Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS)
Det nye helse- og omsorgssenteret er en av Lunner kommunes største og mest framtidsrettede satsninger innen helse og omsorg. Ved å bygge totalt 60 nye boenheter fordelt på sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Harestua vil kommunen imøtekomme de forventede behov i helse- og omsorgssektoren. Kommunens finansiering av byggeprosjektet inkluderer tre millioner kroner til kunst.

Bygningene og uterommene skal være fleksible og fungere som et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Helse- og omsorgssenteret vil danne rammer for mennesker som vanskelig kan ta del i livet utenfor og skal derfor by på varierte visuelle og romlige opplevelser.

Prosjektet omfatter et sammensatt tilbud med boliger, tjenestedel og en offentlig tilgjengelig del som også skal berike sentrumsmiljøet på Harestua. Anlegget skal være universelt utformet og tilby en trygg og hjemlig ramme for beboere og brukere, det skal være et hyggelig sted for besøkende og en funksjonell arbeidsplass for de ansatte.

Areal: 9200 kvm.
Byggeherre: Lunner kommune.
Arkitekt: Map Arkitekter AS.
Entreprenør: Consto AS.
Totalbudsjett: 453 500 000.
Kunstbudsjett: 3 000 000.

Fremdriftsplan
Byggestart på prosjektet var oktober 2018. Detaljprosjektering pågår parallelt med bygging, og senteret skal stå ferdig for overtakelse fra entreprenør sommeren 2020. Lunner kommune skal ta i bruk det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua sensommer/høst 2020. Søknadsfrist for kunstkonsulentoppdraget er satt til 30. mai 2019 og kunstkonsulenten må være forberedt på å kunne delta i første møte med kunstutvalget i løpet av juni 2019.

Forventninger til kunst i nytt bygg
Lunners nye helse- og omsorgssenter skal være en møteplass for hele befolkningen og for alle generasjoner. Det nye bygget har en struktur og et kommunikasjonsmønster som avspeiler at senteret skal dekke mange funksjoner knyttet til menneskers liv og død. Senterets funksjoner har et klart hierarki – fra offentlig tilgjengelige arealer hvor det skal yre av liv – til de mest private og intime, som beboerrom. Dette er viktige momenter for gjennomføringen av kunstprosjektet.

Helhet i opplevelsen, men likevel et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer, bør sette preg på det nye senteret. Det er ønskelig å oppnå en form for ”smitteeffekt” som setter de enkelte kunstverkene inn i romlige og tidsmessige sammenhenger; fortid, samtid og framtid.

Kunstverkene vil være en del av felles arenaer med mange brukere, det er derfor viktig å ivareta tilgjengelighet og formidling innenfor kunstprosjektet.

Tilknytningen til nærmiljøet og lokal historie bør vektlegges i arbeidet med kunsten i nytt bygg. I tillegg til valg av lokalisering og kunstneriske uttrykksformer er forhold knyttet til bestandighet, renhold, drift og vedlikehold viktige elementer.

Om kunstutvalget og kunstkonsulentens oppgaver
Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalget, utarbeide kunstplan og følge kunstprosjektene frem til ferdigstillelse.

Det er ønskelig at kunstkonsulenten foretar en gjennomgang av kunst i eksisterende bygg for å vurdere hva som eventuelt kan tas med til nytt bygg.

Det kan være aktuelt å søke ytterligere finansiering gjennom KOROs LOK-ordning, kunstkonsulenten vil da være ansvarlig for søknadsarbeidet.

Kunstutvalget består av seks medlemmer:
Enhetsleder for helse- og omsorgssenteret fra kommunens avdeling for helse og mestring
To politiske representanter fra kommunestyret
En lærer fra kommunens oppvekstavdeling
En representant for ansvarlig arkitekt
Avdelingsleder for kommunens avdeling for strategi og samfunn

Kvalifikasjoner
Relevant kunstfaglig kompetanse
Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse
Gode samarbeidsevner

Søknad
Motivasjonstekst (maks én A4-side), CV og portefølje samlet i én PDF-fil sendes via KOROs oppdragsportal eller på e-post til okior@kunstopp.no.

Søknadsfrist: 30.05.2019.

Spørsmål?
Ta kontakt med Siri Leira, leder for OKiOR (Oppland kunst i offentlige rom), på e-post okior@kunstopp.no eller telefon 936 65 778.

Fylke

Oppland

Prosjektadresse

Harestua
2743 Harestua
Oppland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

OKiOR (Oppland kunst i offentlige rom), Oppland kunstsenter

Utlysers adresse

Kirkegata 68
2609 Lillehammer

Kontaktperson

Siri Leira

Telefon

93665778

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

30.05.2019