KORO
utlyser

Nye medlemmer til fagkomiteen for LES 2019-2021

Morten Andenæs verk "my limits, the center of the earth", 2018 er en del av kunstprosjektet til Nato-delegasjonens kontorer i Brussel, 2018-19. Foto: Morten Andenæs.

Kunstordningen LES realiserer kunst til statlige institusjoner i private leiebygg eller eldre statsbygg. Det lyses nå ut oppdrag for tre eksterne medlemmer til fagkomiteen som har ansvar for for å gjennomføre 11. tildelingsrunde.

Arbeidsperiode: mars 2019 og ca. to år frem

Om oppdraget

De tre eksterne kunstsakkyndige komitémedlemmer står, sammen med KOROs prosjektleder, for søknadsbehandlingen og for å kuratere og produsere kunstprosjekter til de steder som tildeles kunst. Det legges stor vekt på kommunikasjon og dialog med mottakerinstitusjonene underveis, og på formidling og forankring av kunsten.

Søkerinstitusjonene representerer alle typer offentlige etater og holder til i ulike type bygg. Her er det alt fra nyoppførte, større prestisjebygg som egner seg godt til å ta imot kunst, til mindre eller eldre bygg der interiørmessige situasjoner byr på særlige utfordringer for å realisere kunst av betydning.

Søknadsmaterialet vurderes ut i fra eksterne og interne faktorer hos hver enkelt søker: bl.a. institusjonens virksomhet og samfunnsmessige funksjon / betydning, arkitektonisk og kunstnerisk egnethet, offentlig tilgjengelighet / antall besøkende, beliggenhet osv. De enkelte søknader ses også i forhold til søknadsmassen som helhet. Komiteens hovedfokus vil være på offentlige fellesområder, så som adkomstsoner, resepsjoner/ekspedisjoner, vente- og vrimleområder osv.

Kvalifikasjoner

KORO vektlegger en komitésammensetning som representerer ulike kunstfaglige orienteringer, erfaringer og nettverk, som sammenlagt kan ivareta og videreutvikle det kvalitetsnivå som LES har opparbeidet seg.

Komitémedlemmene må ha kunstfaglig bakgrunn og være godt orientert om samtidskunstfeltet, videre ha dokumentert praksis og erfaring med å jobbe med kunst til offentlige rom og miljøer. Det forutsettes et godt blikk for de situasjoner man går inn i og god gjennomføringsevne.

Man må være innstilt på – og trives med – å jobbe i team, ha gode kommunikasjonsferdigheter og en tillitsvekkende fremtoning. Humoristisk sans er en fordel. Man må ha tilstrekkelig arbeidskapasitet i hele perioden, slik at arbeidsmengden kan fordeles rimelig innad i komiteen og en aktiv fremdrift sikres i perioden. Oppgaven må mao. gis høy prioritet.

Hovedtyngden av komiteens møtevirksomhet vil skje i Oslo og søkere må derfor påregne reisevirksomhet for å ivareta nødvendig fremdrift.

Søknad med motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

For mer informasjon om LES og oppdraget, se koro.no/arbeidsomrade/les/ eller ta kontakt med prosjektleder for LES, Elisabeth Tetens Jahn.

Fylke

Div. steder

Prosjektadresse

Div. steder
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Kontaktperson

Elisabeth Tetens Jahn

Telefon

45033233

Prosjektbudsjett

6 000 000 NOK

Søknadsfrist

20.02.2019