Kunstkonsulent søkes til Sagatangen sykehjem og omsorgsboliger

På vegne av Gran kommune utlyser Oppland Kunstsenter oppdrag som kunstkonsulent for nytt sykehjem med omsorgsboliger.

Sagatangen sykehjem og omsorgsboliger. Illustrasjon: Longva arkitekter.

Sagatangen sykehjem og omsorgsboliger
Gran kommune bygger nytt sykehjem og omsorgsboliger med 118 plasser for heldøgns omsorg. Tomta ligger sentralt til på en odde i Jarenvannet nord i Gran sentrum, regionsenter for Hadeland. Stedet ble tidligere kalt Garvertangen pga. tidligere garverivirksomhet, og har senere gått under navnet Sagatangen (Gran allmenning etablerte sagbruk her på 1920-tallet).

Gran kommune er byggherre, og kommunens helse- og omsorgstjeneste vil ha ansvaret for den daglige driften. Brukerne er beboere, pasienter ved fastlegekontor, brukere av dagaktivtetssenterets tjenester, pårørende og andre besøkende til beboerne i omsorgsboliger og på sykehjemmet.

Kommunen har gjennom reguleringsplanen avsatt et stort friområde på tomten. Dette blir et offentlig turområde med tilslutning til tursti langs elva Vigga. Husets kantine/kafeteria vil også være åpen for publikum.

Bygget skal kunne brukes av frivillige utenom kontortid og være en god samspillsarena for kulturelle tilstelninger, samtaler og kunstopplevelser for store og små; barnehager, skoleklasser, pasienter og pårørende. Sagatangen skal være en attraktiv arbeidsplass og et godt sted å være for pasienter, pårørende og øvrig befolkning.

Bygget oppføres i massivtre og skal innfri krav til universell utforming.

Kunstprosjektet
Sagatangen vil bli et helse- og omsorgsbygg med et bredt tilbud for alle generasjoner, og de naturskjønne uteområdene vil være attraktive for flere enn byggets brukere og de som besøker dem. Friområdet nord på tomta, med en tursti som går rundt bygget, er aktuell for plassering av kunstverk, det samme er sykehjemmets atrium, kantine og inngangspartiene mot øst og vest. Kunstkonsulenten vil få en grundig innføring i prosjektplanene, og i samarbeid med kunstutvalget definere de best egnede områdene for plassering av kunstverk.

Det er ønskelig med kunstverk som kan møte mennesker i utfordrende livssituasjoner og tilføre hverdagen, bygget og uteområdet et berikende aspekt. Søkere oppfordres til å formulere sine tanker omkring dette i motivasjonsteksten som skal følge søknaden.

I tillegg til arbeid med plassering, valg av kunstnere og kunstneriske uttrykksformer, er bestandighet og vedlikeholdsbehov viktige elementer i kunstkonsulentens oppdrag.

Fakta
Byggherre: Gran kommune.
Type bygg: Sykehjem og omsorgsboliger.
Adresse: Jarenstranda 11, 2750 Gran.
Gårds- og bruksnummer: 262/51, 262/50, 163/28.
Tomteareal: 31.000 m².
Byggareal: 10.800 m² BTA.
Arkitekt: Longva arkitekter AS.
Kunstbudsjett: 1.400.000,-. (Bruttoramme inkludert mva.)

Sagatangen sykehjem og omsorgsboliger vil ha totalt 118 plasser for heldøgns omsorg. Av disse er 16 plasser i intermediæravdeling, inkludert kommunal akutt døgnenhet (KAD-plasser), et interkommunalt samarbeid med Lunner kommune.

Bygget vil også huse dagaktivitetssenter, produksjonskjøkken, og kontorer for fastlege- og sykehjemslegefunksjoner.

Byggeprosjektet inkluderer etablering av tursti og opparbeiding av grøntarealer rundt bygget. Jarenvatnets sørlige del er avsatt til naturreservat; dette legger føringer for aktivitet i randsone mot vannet og elven Vigga (6 meter hensynssone inn fra vannkanten; restriksjoner knyttet til endring av vegetasjon).

Fremdriftsplan
Forprosjekt for anbudskonkurranse i 2020. Totalentreprenør og detaljprosjektering vil være i gang tidlig 2021. Det er beregnet anslagsvis to års byggetid. Framdriftsplanen må påregnes justert. Realisering forutsetter tildeling av investeringstilskudd fra Husbanken.

Kunstutvalget
Prosjektleder for byggeprosjektet (ÅF Advansia)
Representant fra Helse og omsorg (Gran kommune)
Representant fra Eiendom (Gran kommune)
Representant fra Kultur (Gran kommune)

Kunstkonsulentens oppgaver
Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalget, utarbeide kunstplan og koordinere kunstprosjektet.

Det er ønskelig at kunstkonsulenten foretar en gjennomgang av eksisterende fotografier og annen kunst i dagens sykehjemsavdelinger, og vurderer mulighet for overflytting til nytt bygg.

Det er aktuelt å søke ytterligere finansiering gjennom Koros lokalsamfunnsordning i 2021, kunstkonsulenten vil være ansvarlig for søknadsarbeidet. Andre eksterne finansieringskilder ønskes kartlagt.

Oppstartsdato: 1. september 2020, med forbehold om fremdrift for prosjektering.

Kvalifikasjoner
Relevant kunstfaglig kompetanse.
Erfaring med større kunstprosjekter og prosjektledelse.
Gode samarbeids- og formidlingsevner.
Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknad og prosess
Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
  • Dokumentasjon på tidligere oppdrag.
  • CV.

Dokumentasjon av inntil fem tidligere oppdrag bør presenteres kronologisk (nyeste først).

Søknadsmaterialet sendes i PDF-format på e-post til: okior@kunstopp.no. Ved stor filstørrelse kan link til nedlasting via fildelingstjenester sendes til samme adresse.

Søknadsfrist: 25.03.2020.

Utlysningen og søknadene administreres av OKiOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom) ved Oppland Kunstsenter, og kandidatene presenteres for Gran kommunes kunstutvalg.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju. Oppdragsgiver vil dekke reisekostnader (ikke diett og overnatting) innenlands i forbindelse med intervju, inntil kr 3000.

Spørsmål?
Ta kontakt med Siri Leira, leder for OKiOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom), på e-post okior@kunstopp.no eller telefon 936 65 778.

Fylke

Innlandet

Prosjektadresse

Jarenstranda 11
2750 Gran
Innlandet
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

OKiOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom), Oppland Kunstsenter

Utlysers adresse

Kirkegata 68
2609 Lillehammer

Kontaktperson

Siri Leira

Telefon

93665778

Prosjektbudsjett

1 400 000 NOK

Søknadsfrist

25.03.2020