Samarbeidsprosjektet Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation? er todelt: En Open Call der vi lyser ut oppgaven med å lage et kunstverk til et offentlig sted i Oslo, og en invitasjon til digitale dialoger over hele landet. Foto: OCA
Aktuelt

Open Call

Sammen med Samerådet/Sámiráđđi, Office for Contemporary Art Norway (OCA) utlyser KORO en åpen konkurranse om å utforme et samisk kunstverk i et offentlige rom i Oslo. Konkurransen er en del av samarbeidsprosjektet Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation?

Samerådet/Sámiráđđi, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og KORO har gått sammen om å utvikle et prosjekt som undersøker i hvilken grad modellen bak den Stortingsoppnevnte Sannhets- og forsoningskommisjonen kan brukes som et verktøy til å imøtegå samenes opplevelse av kolonialisme. Hvordan kan en sannhets- og forsoningsprosess bidra til å lege de kolonialistiske sårene påført det ubrytelige båndet mellom samene og deres landområder og religion? Og hvordan kan en slik prosess føre den samiske og norske befolkningen nærmere hverandre?

Do you want information in another language? Go to our English page or read it in your preferred language – SámiFinnish or Russian.

Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation? ser på historiske og rådende kolonialistiske prosessers innvirkning på samene som i stor grad er blitt normalisert av det norske samfunnet – og undersøker hvordan en sannhets- og forsoningskommisjon kan makte å rette opp i dem. Prosjektet spør hvordan kunst kan rette oppmerksomhet mot følgende to spørsmål: I hvilken grad tar dagens norske samfunn inn over seg de sammenkoblede erfaringene knyttet til miljøødeleggelse og nedbryting av urfolks kunnskap som har vært og er en direkte konsekvens av statlig kolonialistisk politikk og infrastruktur? I hvilken grad involverer den norske, sammen med den samiske, befolkningen seg i virkeliggjøringen av de ambisjonene som ligger i positive begreper som «sannhet» og «forsoning»?

Samarbeidsprosjektet er todelt – og består av en Open Call der vi lyser ut oppgaven med å lage et kunstverk til et offentlig sted i Oslo, og digitale dialoger over hele landet. Les mer om de digitale dialogen nederst i denne saken.

Prosjektet er uavhengig av, men forholder seg til den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet av Stortinget i 2018 og ferdigstiller sitt arbeid i 2022. Prosjektet reflekterer også over hva som fungerte og ikke fungerte i en lignende prosess i Canada (Turtle Island) i 2015.

Om konkurransen

Art, Colonialism, Indigeneity. A Time for Truth and Reconciliation? inviterer samiske kunstnere til å utvikle et permanent eller midlertidig kunstprosjekt som reflekterer kritisk og estetisk rundt disse spørsmålene, i et offentlig rom i Oslo. Prosjektets format og prosess er det opp til kunstneren å bestemme.

Oslos historiske og politiske kontekst må tas med i betraktning i kunstprosjektet. Det var i Oslo de banebrytende samiske sultestreikerne slo leir i forbindelse med Altaaksjonen I 1978–1981 og ble møtt med overveldende støttene. Samtidig finnes det knapt spor etter denne historiske hendelsen i Oslo, heller ingen offentlige minnesmerker som markerer samenes samfunnsbidrag, til tross for at hovedstaden huser en betydelig andel samer.

Open Call-invitasjonen er åpen for alle samiske kunstnere bosatt i Sápmi. Særlig ønsket er prosjekter som vektlegger og ivaretar samisk metodologi, samiske perspektiver og som reflekterer over hvilken rolle et monument kan ha i det offentlige rom i dag.

Gjennomføringen av Open Call

KORO er prosjektleder for oppføringen av et samisk kunstverk i et offentlig rom i Oslo. Etter Open Call vil juryen velge ut fem kunstnere som blir invitert til å delta i konkurransen om oppdraget. Deretter avgjør juryen hvem av dem som får oppdraget. Vinneren av konkurransen blir offentliggjort 15. januar 2022.

Kunstverket/monumentet skal ferdigstilles innen juni 2023.

Juryen består av representanter fra Samerådet/Sámiráđđi, Samisk kunstnerforbund/Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS), KORO og Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Fase 1

Søknaden må inneholde:

 • En kort tekst der du forklarer hvorfor du ønsker oppdraget
 • Portefølje med foto eller skisser av relevant kunstnerisk erfaring
 • CV
 • Søknadsfristen er 15. september 2021 kl. 13:00. 
 • Open Call er ikke honorert.
 • Send søknaden per e-post til: opencall@koro.no.

Fase 2

 • 30. september 2021 offentliggjør juryen de fem finalistene som inviteres til å delta i konkurransen om å lage et samisk kunstverk/monument i et offentlig rom i Oslo.
 • Konkurransematerialet består av en skisse av det midlertidige eller permanente verket/verkene som skal oppføres. Juryen legger ingen føringer for verkets varighet.
 • Konkurransebidrag blir honorert med kr 35 000. 
 • Fristen for å sende inn bidrag til konkurransen er 15. desember 2021.

Fase 3

 • Vinneren av konkurransen blir offentliggjort 15. januar 2022.
 • Kunstneren som inviteres til å utføre oppdraget, får oppgitt totalt budsjett. Det er opp til kunstneren å avgjøre hvor mye som skal gå til eget honorar, og hvor mye som skal gå til produksjonskostnader i overensstemmelse med forslaget.
 • Verket skal ferdigstilles innen juni 2023.

Spørsmål om søknadsprosessen eller oppdraget kan rettes til:

Informasjon om samarbeidsprosjektet finnes også på disse sidene: www.oca.no og www.saamicouncil.net

Disse er med i juryen

I tillegg til representanter fra KORO, er disse institusjonene representert i juryen:

Samerådet: En fellessamisk, ikke-statlig organisasjon og et samarbeidsorgan for de samiske politiske og kulturelle medlemsorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Siden organisasjonen ble opprettet i 1956, har Samerådet arbeidet aktivt med samisk politikk og er en av de lengstlevende urfolkorganisasjonene. Hovedformålet til Samerådet er å ivareta samenes rettigheter og interesser i de fire landene de er bosatt i. Rådets fremste oppgave er å styrke samenes følelse av samhørighet, arbeide for at samene blir anerkjent som ett folk, og å opprettholde samenes kulturelle, politiske, økonomiske og sosiale rettigheter i lovene til Norge, Sverige, Finland og Russland.

Samisk kunstnerforbund/Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS):
SDS ble stiftet i 1979 og har som formål å være en faglig organisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer fra hele det samiske området. SDS skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser. Styret og Kunstnerisk Råd (KR) er de utøvende organene mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt, mens KR er ansvarlig for kunstneriske vurderinger. SDS er medlem av Samisk kunstnerråd, de samiske kunstnerorganisasjonenes paraplyorganisasjon, som har forbindelser til både nordiske og europeiske kunstnerråd. SDS innstiller innkjøpskonsulenter som gir råd til Samisk kulturråds innkjøpskomité for samisk samtidskunst og kunsthåndverk.

Office for Contemporary Art Norway (OCA): En ideell, privat stiftelse som ble opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet i 2001. Stiftelsens hovedformål er å legge til rette for dialog mellom utøvende kunstnere i Norge, inkludert Sápmi, og den internasjonale kunstscenen, og støtte kunstnere bosatt i Norge i deres virksomhet utenfor landets grenser. Fokuset for OCAs utstillinger, publikasjoner, kunstneropphold, besøksprogram og diskursive program er både å hente impulser fra aktuelle internasjonale kunstdebatter til Norge, og delta aktivt i slike debatter både nasjonalt og internasjonalt. OCA har hatt ansvar for å kuratere den norske paviljongen ved Veneziabiennalen siden 2001.

Digitale Dialoger

I tillegg til Open Call, inviterer Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Samerådet/Sámiráđđi norske og samiske kunstnere i alle aldre til å holde en rekke digitale dialoger over hele landet. Kunstnerne vil bli invitert til å reflektere over mulighetene og utfordringene knyttet til det pågående granskingsarbeidet til sannhets- og forsoningskommisjonen. Spørsmål om Digitale dialoger kan rettes til en av disse tre: