Om Koro

KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Dette ansvaret ivaretas gjennom at vi produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter ved skoler, universiteter, politiske institusjoner, rettslokaler, kontorbygg, fengsler, kulturhus, jernbanebanestasjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner, militærleire, rådhus, regjeringsbygg, asylmottak, ambassader og andre offentlige anlegg. I tillegg bringer vi kunst ut til offentligheter utenom byggene hvor kunstnernes ytringer inngår i den allmenne meningsbrytning, identitetsdannelse og minnesforvaltning.

Den offentlige kunsten er tilgjengelig for svært mange siden den befinner seg på fellesarenaene hvor folk ferdes og oppholder seg. For at kunstverkene, i tillegg til å være tilgjengelige, også skal gi mening for flest mulig, er informasjon og formidling en svært viktig oppgave for KORO. Økt kunnskap styrker interessen både for norske og internasjonale kunstnere og for mangfoldet av ytringer og uttrykk som preger samtidskunsten.

KORO har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom. Samlingen omfatter omkring 7000 verker som er å finne på til sammen 920 ulike steder i Norge og ved norske ambassader og konsulater i utlandet. Forvaltningsarbeidet forutsetter et tett samarbeid mellom KORO og de mange mottakerinstitusjonene som disponerer verkene.
Arbeidet med produksjon, formidling og forvaltning av kunst gjør at KORO er en stor oppdragsgiver for kunstnere, kuratorer, produsenter og kunstkonsulenter. Både produksjon og forvaltning av kunst til bygg og offentlige plasser krever spesialisert kompetanse. KORO gir tilbud om kompetanseutvikling og faglige nettverk for relevante faggrupper. I tillegg arrangerer vi forelesninger og workshops og produserer publikasjoner.

Som statens fagorgan for kunst i offentlige rom, arbeider KORO med utgangspunkt i fire statlige kunstordninger.
Kunstordningen for statlige nybygg er en ordning hvor mellom 0,5 og 1,5 prosent av byggebudsjettene settes av til kunst.

Kunstordningen for leiebygg og eldre statsbygg (LES) sørger for kunst til statlige etater i bygg som ikke er omfattet av ordningen for statlige nybygg. Mange av disse holder til i allerede eksisterende bygg.

• Staten yter også bidrag til kunstprosjekter i lokale og regionale miljøer gjennom kunstordningen for kommunale- og fylkeskommunale bygg (KOM).

• Gjennom ordningen for kunst i uterom (URO) arbeides det med kunst allmenne, frie offentligheter, oftest i uterom, men også gjennom ulike former for medieoffentligheter.

Både LES, KOM og URO er søkbare ordninger. Byggherrer, etater, institusjoner, kuratorer og kunstnere kan søke om en kombinasjon av kunstprosjekter, kurator- og produsentbistand og økonomiske tilskudd.

Les mer om kunstordningene:

Kjernen i KOROs arbeid er å produsere kunstprosjekter i offentlige bygg, anlegg og uterom. Arbeidet med kunsten er knyttet til fire ulike ordninger. Den eldste og største er kunstordningen for nye statlige bygg. I tillegg har vi ansvar for tre søkbare ordninger som skal sikre at det finnes kunst i leiebygg og eldre statsbygg, i kommunale bygg og miljøer, og i uterom og andre offentlige rom.

KUNSTORDNINGEN FOR STATLIGE NYBYGG
Gjennomføring av kunstprosjekter i nye, statlig eide bygg har siden opprettelsen i 1978 vært KOROs hovedoppgave. I 1998 ble ordningen styrket ved at det automatisk settes av en prosentandel av byggebudsjettet til kunst i alle statlige byggeprosjekter. Satsen varierer fra 0,5 til 1,5 prosent avhengig av type bygg, dets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Byggets betydning og symbolverdi tillegges også vekt.

Midlene som avsettes i det enkelte byggeprosjekt, stilles til disposisjon for KORO. KORO gjennomfører kunstprosjektene og har i tillegg ansvar for formidling og overordnet forvaltning av statens samling av kunst i offentlige rom.

Den automatiske avsetningen av midler over byggebudsjettet gjelder ikke for nybygg som reises av statsaksjeselskaper, statlige stiftelser med mer. Dette betyr at helseforetakene, Posten, Telenor, Avinor og tilsvarende selskaper ikke inngår i ordningen. Imidlertid er det vanlig at også slike virksomheter setter av midler til kunst i sine byggeprosjekter og at KORO i mange tilfeller gjennomfører prosjektene.

I forlengelsen av kunstordningen, mottar og gjennomfører KORO ekstraordinære oppdrag for statlige myndigheter. Eksempler på dette er monumenter og minnesteder.

Det er en forutsetning for arbeidet med kunstprosjektene at gjennomføringen skal skje i aktiv dialog med mottakermiljøene og i nært samarbeid med byggherre og arkitekt. Selve gjennomføringen organiseres ut fra vurderinger av hva som er mest hensiktsmessig i hver enkelt situasjon. Mest utbredt er det at vi oppretter et partssammensatt kunstutvalg som ledes av en eller flere kunstkonsulenter engasjert av KORO. I tråd med generelle endringer av arbeidsformene i kunstfeltet, går utviklingen i retning av større bruk av kuratorledete prosjekter. Den faglig ekspertisen hentes i disse tilfellene både fra miljøet av frilans-kuratorer og fra KOROs egen stab. Kommunikasjon og samarbeid med mottakerinstitusjonene, byggherrene, arkitektene og de utførende kunstnerne blir tillagt stor vekt uansett organisasjonsform.

Kongelig resolusjon og vedtekter

KUNSTORDNINGEN FOR LEIEBYGG OG ELDRE STATSBYGG(LES)
LES-ordningen har som formål å tilby kunst til statlige etater og institusjoner som enten holder til i private leiebygg eller i statlige bygg som ble bygget før 1998. Ordningen er søkbar, og den har en ny tildelingsrunde hvert annet år. Typen bygg og anlegg som har fått kunst gjennom ordningen varierer mye. Her finnes alt fra store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg, til nøkterne kontorbygg bygd for allmenne administrasjonsformål. Plassen til og behovet for kunst er like varierende som i andre statsbygg.

Søkerne representerer alle typer offentlige etater og institusjoner. Kunstprosjektene kan realiseres enten som stedsspesifikke oppdrag produsert for den aktuelle konteksten, eller ved innkjøp av allerede eksisterende kunst. Når leieforholdene er langsiktige nok, kan det også åpnes for bygningsintegrerte kunstverk.

Hva kan det søkes om?
Dette er en ordning der det kan søkes om et kunstprosjekt til et spesifikt bygg. Formidling av kunsten og avtale om forvaltning, inngår som en del av prosjektene. I motsetning til hva som er tilfellet i de to andre søkbare kunstordningene (KOM og URO), kan det ikke søkes om økonomiske tilskudd eller tilskudd til kompetanseutvikling.

Hvem kan søke?
Alle statlige etater og institusjoner som holder til i leiebygg eller eldre statsbygg kan søke.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av et sakkyndig utvalg oppnevnt av KORO. Utvalget har fire medlemmet, tre eksterne og ett fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Dersom søknaden innvilges, blir prosjektet utviklet og gjennomført av KORO i dialog med byggets brukere. Utvalget som behandler søknadene er også ansvarlig for å kuratere, produsere og formidle kunstprosjektene som innvilges i den aktuelle søknadsrunden. Dette skjer i nært samarbeid med mottakerinstitusjonen.

Hvordan søke?
Klikk på «Søk støtte» for å gå til søknadsskjema, søkerveileder, utfyllende bestemmelser og prosjekteksempler.

KUNSTORDNINGEN FOR KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE ANLEGG (KOM)
Et begrenset antall norske kommuner og fylkeskommuner har etablert egne kunstordninger med faste avsetninger til kunst i offentlige miljøer. De har også etablert profesjonelle systemer for gjennomføring av kunstprosjekter. Formålet med KOM-ordningen er å stimulere flere kommuner og fylkeskommuner til å satse på kunst av høy kvalitet i egne bygg og uterom. Det er også et mål at ordningen skal bidra til utvikling av kunnskap og kompetanse om kunst i offentlige rom i regionale fagmiljøer.

Det er primært en kommunal og fylkeskommunal oppgave å finansiere kunst i egne anlegg. KOM-ordningen skal bidra til å stimulere til at kunstnerisk kvalitet og mangfold preger prosjektene, slik at kunsten kan bidra til å gi de offentlige rommene identitet og mening for brede publikumsgrupper. Som forvalter av KOM-ordningen, skal KORO medvirke til at det lages eksemplariske kunstprosjekter som kan vise kunstens betydning for utformingen av ulike offentlige rom. Midler fra KOM skal også bidra til å finansiere satsinger av særlig relevans og interesse for kommunene. For tiden planlegger KORO to slike satsinger. Det første satsingsområdet vil være prosjekter der kunst inngår i kommunale og regionale myndigheters arbeid med stedsutvikling. Det andre vil være prosjekter som utforsker og utvikler relasjonen mellom kunst og bibliotek ettersom biblioteket er en viktig felles kulturarena.

I kunstprosjekter som mottar støtte fra KOM-ordningen, er det kommunen eller fylkeskommunen selv som gjennomfører prosjektene og som har ansvaret for formidling og forvaltning. Arbeidet skal ledes av en kunstfaglig prosjektleder. I store og krevende prosjekter kan KORO bistå med kompetanse som rådgiver, produsent eller co-produsent. Også de regionale kunstsentrene yter tjenester for kommuner og fylkeskommuner innenfor området kunst i offentlige rom.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter. Likedan kan det søkes om delfinansiering av planlagte kommunale og fylkeskommunale prosjekter (normalt inntil 50 % av budsjett). I store og/eller kompliserte prosjekter kan det også søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller co-produksjon.

Det kan søkes om midler til formidlingstiltak og til regionale og lokale tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse om kunst- i offentlige rom.

Hvem kan søke?
Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke. Også institusjoner, organisasjoner, kuratorer, produsenter og kunstnere kan søke tilskudd til prosjekter som skal gjennomføres i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av et sakkyndig utvalg oppnevnt av KORO. Utvalget har fire medlemmer, to eksterne og to fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Kommunen eller fylkeskommunen som får innvilget midler og/eller produksjonsbistand har ansvar for gjennomføring av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres.

Hvordan søke?
Klikk på Klikk på «Søk støtte» for å gå til søknadsskjema, søkerveileder, utfyllende bestemmelser og prosjekteksempler.

KUNSTORDNINGEN FOR OFFENTLIGE UTEROM(URO)
URO er en tilskudds- og produksjonsstøtteordning som bidrar til realisering av kunstprosjekter i uterom og i andre åpne offentligheter. Både samtidskunsten og de offentlige rommene er i rask utvikling. Ordningen skal stimulere produksjon av kunstprosjekter og kunstverk som bidrar til å undersøke og videreutvikle den allmenne forståelse av hva kunst i offentlige rom kan være og hva kunsten kan bidra med. Mange av prosjektene som får støtte fra URO er midlertidige og henvender seg til et allment og bredt publikum. Det blir lagt vekt på at kunstnerne med sine prosjekter skal kunne delta i den offentlige samtale og debatt med kommentarer, kritikk eller alternative perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål, historiske hendelser, kulturforståelser osv. Gjennom URO-ordningen er det også produsert gode eksempler på hvordan kunst kan bidra til stedsutvikling og lokalt identitetsarbeid.

I motsetning til det som er tilfelle i de øvrige kunstordningene, fins det i URO-prosjektene ingen byggherre eller offentlig institusjon som skal ta imot og forvalte kunstverkene. I uterommene og de andre åpne offentlighetene er det som regel kunstnere, kuratorer og produsenter som er aktørene, gjerne i samarbeid med f.eks. institusjoner eller kommuner. Gjennomføring av prosjektene skjer enten i regi av prosjekteier eller som et samarbeid mellom prosjekteier og KORO. For et begrenset antall prosjekter bidrar KORO som produsent eller co-produsent.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter. Likedan kan det søkes om delfinansiering av planlagte prosjekter (normalt inntil 50 % av budsjett). I store og/eller kompliserte prosjekter og i tilfeller der søker selv ikke har et produksjonsapparat, kan det også søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller co-produksjon.

Det kan søkes om midler til formidlingstiltak og til tiltak som fremmer kunnskap og kompetanse innenfor ordningens virkefelt.

Hvem kan søke?
URO-ordningen kan søkes av statlige, regionale og lokale myndigheter, av institusjoner og organisasjoner og av kuratorer, produsenter og kunstnere.

Hvem behandler søknadene?
Søknadene behandles av et sakkyndig utvalg oppnevnt av KORO. Utvalget har tre medlemmer, to eksterne og en fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.

Hvordan gjennomføres prosjektene?
Prosjekteieren som får innvilget midler og/eller produksjonsbistand har ansvar for gjennomføring av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres.

Hvordan søke?
Klikk på Klikk på «Søk støtte» for å gå til søknadsskjema, søkerveileder, utfyllende bestemmelser og prosjekteksempler. (lenke)

TILDELINGSBREV OG ÅRSRAPPORTER

Del denne artikkelen