fakta

Historikk:
1976   – Opprettelse av Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
1992   – Tilskuddsordningen til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) overføres fra Kulturrådet til Utsmykkingsfondet, alle offentlige utsmykkingssaker ble samlet i Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
1997   – Kongelig resolusjon av 2. september 1997 – (Statlig ordning)
1998   – Ordningen for kunst til eldre statlige bygg eller statlige virksomheter som leier i private bygg (LES) etableres
2001   – Ordningen for offentlige uterom (URO) etableres
2007   – Skifter navn til KORO – Kunst i offentlige rom

Budsjett:
Drift KORO, post 01, 2016: 15 913 000 kroner
Fond KORO, post 50 (Kunstproduksjon utenom statlig ordning), 2016: 19 278 000 kroner
Fond KORO, post 50 (ekstraordinære prosjektbevilgninger), 2016: 8 300 000 kroner

Organisering:
Direktør
Tre fagseksjoner:
Kunstseksjonen, Forvaltningsseksjonen og Administrasjonsseksjonen
Antall ansatte: 18

Kunstkonsulenter og kunstnere:
Antall aktive kunstkonsulenter i 2015: 88
Antall aktive kunstnere i 2015: 87

Prosjekter i arbeid i 2015:
Sum alle ordninger: 250 prosjekter

Kunstproduksjon i statlig ordning 2015:
Prosjekter i arbeid: 98
Totalsum kunstprosjekter: 242 747 000 kroner (stilles til disposisjon fra byggherre)
Statsbygg: 64 saker, sum: 130 361 000 kroner (kgl.res. – automatisk avsetning)
Nasjonale kulturbygg, sum: 16 780 000 kroner (fra KUD, post 73)
Forsvarsbygg: 21 saker, sum: 13 793 000 kroner
Jernbaneverket: 3 saker, sum: 9 300 000 kroner
Helseforetak: 5 saker, sum: 32 463 000 kroner
Stortinget: Rehabilitering av Prinsensgt 26, sum 5 millioner kroner (fra ST adm.)
Minnesteder 22/7: sum 35 millioner kroner (KUD)

*Alle prosjektene er flerårige, summene er totalsummer for hver enkelt oppdragsgiver

Kunstproduksjon i statlige leiebygg og eldre statsbygg (LES):
Saker ved inngang til 2016: 12
9. tildelingsrunde (2014/2015): 11 prosjekter, Totalramme 6 millioner kroner

Kommunal ordning (KOM):
Saker ved inngang til 2016: 78
29 tilsagn i 2015, totalramme 8,5 millioner kroner

Uteromsordningen (URO):
Saker ved inngang til 2016: 16
16 tilsagn i 2015, totalramme 5,5 millioner kroner

Forvaltning:
Overordnet forvaltningsansvar for ca. 7000 verk på til sammen 920 ulike steder i Norge og ved norske ambassader og konsulater
Bygger på avtaler med mottakerinstitusjoner om ivaretakelse av kunsten

Informasjon og kunstformidling:
Det lages formidlingstiltak i alle KOROs prosjekter.
Ny nettside lansert 19. januar 2015

Kunnskapsformidling og kompetansetiltak:
Ansvar for kunnskapsformidling og kompetanseutvikling for fagfolk på feltet kunst i offentlige rom.

Del denne artikkelen