Critical Issues in Public Art

KOROs forelesningsrekke Critical Issues in Public Art undersøker betingelsene for kunst i offentlige rom.

Critical Issues in Public Art Sesong III

Sesong tre av Critical Issues in Public Art undersøker begrepet «involvering» eller «medvirkning». Ikke bare som materialiserte roller i administrering og organisering av kunst i det offentlige rom, men i politisk, økonomisk, kunstnerisk og også filosofisk-teoretisk forstand. Ideen om involvering er dypt relatert til kritiske, kunstneriske praksiser orientert rundt deltakelse og sosialt engasjement, temaer som har vært både undersøkt og kritisert av teoretikere så vel som kunstnere.

Denne sesongens foredragsholdere er invitert til å reflektere rundt spørsmål om reell innflytelse- vs. pseudoinvolvering, kunstnerisk autonomi vs. deltakelse og påvirkning, og alternative måter å organisere og produsere kunst i offentlige rom på: Organiske samarbeidsmodeller og beslutningsprosesser som forplikter seg til en mer undersøkende praksis samt smidige arbeidsformer fremfor kompromiss.

Sesong III, program:

2. november 2015: Hans Haacke
2. desember 2015: Eirin Støen
5. april 2016: Magdalena Malm
20. april 2016: Goksøyr/Martens
12. mai: Camille Norment
16. juni: Grant Kester

Dato ikke bekreftet: Carolyn Christov-Bakargiev og Jumana Manna

Forelesningsrekken Critical Issues in Public Art undersøker betingelsene for kunst i offentlige rom. Rosalyn Deutsche, Thomas Hirschhorn, Knut Åsdam, Marianne Heier, Claire Doherty og andre, adresserte institusjons- og produksjonsforhold for kunst i offentlige rom i sesong I. Sesong II tok for seg den såkalte gjeninnføringen av materialitet og det taktile objektet, sett fra perspektivet til pionerer og aktive kunstnere og kuratorer innen kunst som sosial praksis-tradisjonen, som Nato Thompson, Apolonija Šušteršič, Suzanne Lacy, Mary Jane Jacob og Maria Lind.

Debatter som berører offentligheten løftes ofte opp på et prinsipielt nivå; fra det kunstinterne feltet og inn i det politiske rom. Det både relevant og nødvendig å invitere til samtale og refleksjon omkring problemstillinger som berører oss og resten av feltet. Foredragene er åpne, men de er primært rettet mot det profesjonelle fagfeltets aktører; kunstnere, kuratorer, produsenter, arkitekter, forskere, kritikere, studenter og andre.

Critical Issues in Public Art er kuratert av Trude Schjelderup Iversen og Nora C. Nerdrum.

Critical Issues in Public Art Sesong II

I denne sesongen av Critical Issues in Public Art ser vi nærmere på den nordamerikanske Public Practice-tradisjonen og hvordan den overlapper med, men også skiller seg fra den vesteuropeiske tradisjonen. Vi diskuterer ny-aktualiseringen av materialitet, taktilitet og håndverkstradisjoner i samtidskunsten: Hvordan forholder denne tendensen seg til den sosiale vendingen som preget kunsten på 90- og 2000-tallet? Relasjonelle- og deltagelsesbaserte strategier – kunst som sosial praksis – har blitt oppfattet som adekvate kritiske reaksjoner på en konsumorientert vestlig kultur. Den nye interessen for, om ikke objektbasert kunst, så i hvert fall materialitet og håndverkstradisjoner, ser ut til å markere et skille.
Helt siden Carolyn Christov-Bakargievs dOCUMENTA (13), har mange viktige utstillinger nettopp vist at denne retningen også har et kritisk potensiale. Med øye for en slik nyorientering: Hva innebærer det å gjeninnføre materialitet, det taktile objektet, og ideen om det autonome innen den offentlige kunstdiskursen? Hva er betingelsene for en kritisk kunstpraksis i offentligheten? Hvilken rolle bør kunsten ha i våre offentlige rom?

PROGRAM SESONG II (2014/2015)

19/11 2014   Nato Thompson Sjefskurator Creative Time, New York City
04/12 2014   Apolonija Šušteršič Professor Art and Public Space, KhiO
05/02 2015   Oslo Pilot ved kuratorene Eva Gonzales-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk
02/03 2015   Suzanne Lacy kunstner
Mars 2015   Jeremy Deller kunstner (utsatt)
14/04 2015   Maria Lind Direktør Tensta Kunsthall
20/05 2015   Andrea Phillips Direktør for PhD-programmet ved the Art Department, Goldsmiths
18/06 2015   Mary Jane Jacob Professor ved School of the Art Institute of Chicago.

Critical Issues in Public Art sesong II er kuratert av Trude Schjelderup Iversen og Nora C. Nerdrum

KORO (Kunst i offentlige rom) initierer fagsamtaler, workshops og publikasjoner som diskuterer aktuelle problemstillinger på fagfeltet. Gjennom forelesningsrekken Critical Issues in Public Art ønsker vi å undersøke betingelsene for kunst i offentlige rom. Debatter som berører offentligheten løftes ofte opp på et prinsipielt nivå; fra det kunstinterne feltet og inn i det politiske rom. For KORO er det både relevant og nødvendig å invitere til samtale og refleksjon omkring problemstillinger som berører oss og resten av feltet. Foredragene er åpne, men de er primært rettet mot det profesjonelle fagfeltets aktører; kunstnere, kuratorer, produsenter, arkitekter, forskere, kritikere, studenter og andre.

Forrige sesong Critical Issues in Public Art tok opp aktuelle problemstillinger innen produksjonen av kunst i offentlige rom, med et spesielt fokus på performativet og produksjons- og strukturkritiske spørsmål. Foreleserne var Jasmina Cibic, Mechtild Widrich, Paul O`Neill, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Knut Åsdam, Thomas Hirschhorn, Rosalyn Deutsche, Marianne Heier og Claire Doherty.

Critical Issues in Public Art Sesong I

Forlesningsserien Critical Issuses in Public Art er en del av KOROs (Kunst i offentlige rom) satsning på kunnskapsproduksjon i vårt fagfelt, der vi initierer forelesninger, workshops og publikasjoner som diskuterer aktuelle problemstillinger. Som en liten nasjonal «kjempe» innen kunst i offentlige rom, ser vi et pressende behov for å revurdere mange av de strategier og retningslinjer ved slik produksjon; spørsmålet om representasjoner, finansielle strukturer og kunstnerisk sensibilitet versus offentlige rammeverk.

De stadige debattene om kunst i offentlige rom viser behovet for å fasilitere diskusjonen om muligheter og betingelser for kunst i våre felles rom. Debattene heves ofte til et prinsipielt nivå; løftet ut fra det kunstinterne feltet og inn i det politiske og offentlige rom.

Det er i denne konteksten vi søker å etablere en samtale og refleksjon i form av en forelesningsrekke som tar opp de prosesser og spørsmål den offentlige kunsten står i.

Vi har invitert aktører i det norske og internasjonale kunstfeltet som gjennom sin praksis tematiserer og drøfter spørsmål knyttet til feltet kunst i offentlige rom. Som et ledd i å styrke samtalen har vi invitert kunstnere, teoretikere, kritikere og kuratorer til å forberede spørsmål og korte innlegg til hver forelesning. Vi igangsetter serien med utgangspunkt i spørsmålene: Hva kan kunst offentlige rom være i dag? Hvilke publikum snakker vi om? Hvordan utvikler vi kritiske verktøy for å fortolke kunst i det offentlige rom? Oppfatter kunstnere oppdrag i offentlige rom annerledes enn i deres øvrige kunstneriske virke? Hvordan kan vi sikre at kunstnerisk sensibilitet ivaretas? Hvorfor er produksjonen finansiert slik den er?

Critical Issues in Public Art er kuratert av Trude Schjelderup Iversen og Ruth Hege Halstensen (KORO).