Prosjektstøtte for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen

Mottok støtte i 2019. Kunstprosjektet «Under/sjø» av Elin T. Sørensen ved Ormsund sjøområde i Oslo tar i bruk landskapet under vann som offentlig kunstrom. Prosjektet stimulerer til nye samarbeidsformer og blir utviklet i samspill med 3000 beboere. Slik bidrar kunstprosjektet til å skape et levende lokalmiljø – både over og under vann. Fotografiet «Icediving» er hentet fra presentasjonen til kunstprosjektet. Foto: Aleksander Nordahl

Hvert år kan du søke støtte til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Ordningen har som formål å bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

Søknadsfristen for 2020 gikk ut 1. februar.

For application in english, look here.

Formål og utlysning 2020

KOROs ordning for tilskudd og produksjonsbistand har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.

I 2020 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte.

KORO støtter tiltak som styrker kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. I denne sammenhengen ser vi etter prosjekter som blant annet:

 • belyser sammenhengen mellom kunst og offentlighet og benytter det offentlige rom som arena for diskusjon og debatt
 • stimulerer til nye samarbeidsformer mellom aktører som tilrettelegger for kunst, og de som skaper kunsten
 • undersøker spenningsforholdet mellom estetikk, etikk og kontekst
 • utvikler samarbeid på tvers av nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • fremmer utviklingen av arbeidet med kunst knyttet til by- og stedsutvikling

Hvem kan søke?

Disse kan søke prosjektstøtte:

 • Kunstnere og kuratorer
 • Sivilsamfunnsaktører
 • Kommuner og fylkeskommuner

Aktører fra henholdsvis kunstfeltet/sivilsamfunnet og lokale og regionale myndigheter kan søke om tilskudd til prosjekter hver for seg og i samarbeid.

Institusjoner og organisasjoner med driftstilskudd over statsbudsjettet innvilges ikke tilskudd fra KORO.

 

Hvem kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til:

 • produksjon av kunstprosjekter i offentlige rom
 • utvikling av kunstproduksjon i offentlige rom (forprosjekt)

Det kan også søkes om et tettere samarbeid med KORO om produksjon og prosjekt- og metodeutvikling.

KORO gir også tilskudd til kunst- og kunnskapsformidling. Disse midlene kan søkes fortløpende. Last ned søknadsskjema på bokmål her. Søknadskjema på nynorsk kjem snart. Application form in English is coming soon.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor ordningens formål. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er under gjennomføring, eller til prosjekter som mottar støtte fra andre statlige fond.

Det gis ikke tilskudd til:

 • ordinær drift
 • dekking av underskudd
 • residencyopphold og reisevirksomhet

KORO støtter normalt ikke prosjekter som kun foregår i utlandet. For støtte til slike prosjekter, vennligst kontakt Office for Contemporary Art Norway OCA og Norwegian Crafts.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via KOROs elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av KORO. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

 Søknaden må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet samt prosjektets økonomi
 • prosjektbeskrivelse med beskrivelse av bakgrunn, faglig innhold og formål med tiltaket
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett og finansieringsplan med søknadssum

 

Obligatoriske vedlegg:

 • CV til prosjektansvarlig, deltakende kunstner(e) og andre medvirkende
 • billedmateriale, skisser, planer og annet relevant referansemateriale

 Krav til egenandel

Kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører: Egenandelen må være på minst 10 % av de totale kostnadene. Egeninnsats kan regnes inn i dette beløpet.

Kommuner og fylkeskommuner: Egenandelen må være på minst 50 % av totalbudsjettet. Det kan gjøres unntak fra minstekravet om egenandel ved søknad om støtte til forprosjekt.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjemaer og utlysningstekst blir tilgjengelige minimum to (2) måneder før søknadsfristen. Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

KORO anbefaler at du også gjør deg kjent med personvernerklæringen.

Det er mulig å mellomlagre søknaden før endelig innsendelse. Første gang du lagrer skjemaet, blir du bedt om å fylle inn søkers e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt en URL-adresse som må brukes hver gang du skal føye til eller endre noe i søknadsskjemaet. Husk å lagre underveis.

Alle dokumenter som skal lastes opp, må være i formatene PNG, JPG, eller PDF og kan ikke overstige 10 MB per vedlegg.

Utfylt skjema må sendes inn innen søknadsfristen. Når du har sendt søknaden, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 

Anbefalte nettlesere

Vi anbefaler at du benytter følgende nettlesere:

Mac: Safari 6 eller nyere

Pc: Internet Explorer 9 eller nyere

 

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte KORO senest 14 dager før søknadsfristen. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact KORO no later than 14 days before application deadline.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknadene vektlegges høy kunstfaglig kvalitet, kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold og produksjonsformer som involverer et bredt spekter av samarbeidspartnere og publikumsgrupper. Søknadens relevans i forhold til utlysningsteksten og ordningens formål legges også til grunn.

 

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av et fagutvalg. Fagutvalgets medlemmer presenteres på KOROs nettsider i god tid før søknadsfristen. KORO informerer søkere skriftlig om vedtaket. 

Klageadgang

Feil ved saksbehandling, rettsanvendelse og faktagrunnlag kan påklages til Kulturdepartementet. Det er ikke adgang til å klage over den kunstfaglige vurderingen. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet frem. Klagen sendes til KORO. 

Gjennomføring av prosjekt

Det kan søkes om at KORO medvirker som produsent, medprodusent eller samarbeidspartner. Dette avklares og avtales nærmere med tilskuddsmottaker i hvert tilfelle. KORO kan sette som vilkår at tilskuddet øremerkes bestemte deler av prosjektet.

Kommunen eller fylkeskommunen som får innvilgete midler og/eller produksjonsbistand, har ansvar for gjennomføringen av prosjektet og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres. Det er et krav at prosjektet ledes av en kunstfaglig prosjektleder.

Vilkår og veiledning for utbetaling

For kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører skjer utbetalingen i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søkeren har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når KORO har godkjent sluttrapporten.

For kommuner og fylkeskommuner skjer utbetalingen etterskuddsvis når KORO har godkjent sluttrapporten og regnskapet.

I særskilte tilfeller og etter skriftlig anmodning kan deler av tilskuddsbeløpet utbetales tidligere.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er akseptert innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Eventuell utsettelse forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Det innvilges ikke penger til søkere som har unnlatt å levere inn sluttrapport i tidligere prosjekter.

Endringer i prosjektet

Dersom det skjer vesentlige endringer i prosjektet (inkludert i budsjett og fremdriftsplan), må KORO informeres. KORO forbeholder seg retten til å trekke tilskuddet dersom grunnlaget for støtten ikke lenger er til stede.

Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av tilskudd

KORO kan holde tilbake tilskudd og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom tilskuddet ikke har blitt benyttet etter forutsetningene, dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger, eller dersom det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent om prosjektet er:

 • Støttet av KORO
 • Produsert i samarbeid med KORO
 • Produsert av KORO

Logo kan lastes ned fra KOROs nettsider.

KORO forutsetter at tilskuddsmottakere honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal fremkomme av budsjetter, rapport og regnskap. Kunstfaglig prosjektleder skal minimum honoreres etter honorarsats per time avtalt mellom kunstnerorganisasjonene og Kulturdepartementet. For veiledende honorarsats, se KOROS nettsider.

 

Sluttrapport

KORO har et faglig ansvar for dokumentasjon og arkivering av kunst i offentlige rom. Materialet som sendes inn, danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og forskning på fagfeltet. Rapporten skal også inneholde et regnskap som viser at midlene er benyttet i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og vilkårene i tilsagnsbrevet. 

Tilskuddsmottakeren skal sende faglig rapport, regnskap og dokumentasjon senest tre måneder etter sluttdato for prosjektet. Sluttdatoen settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidspunkt der søkeren har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Siste del av tilskuddet bortfaller dersom rapporten ikke leveres innen fristen.

I rapporten beskrives gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det sendes inn regnskap og dokumentasjon i form av bildefiler, lydfiler eller liknende. Linker til presseomtale tas med der det er relevant. Materialet som mottas, vil være tilgjengelig for kunsthistorisk forskning.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt, og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra KORO og eventuelle tilskudd fra andre skal spesifiseres. Bilag må kunne fremlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskap og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at KORO kan stille særlige vilkår i forbindelse med tildeling av tilskudd.

 

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres. Dette gjelder ikke organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

Elektronisk skjema for sluttrapport blir lagt ut her senere.

 

Utbetalingsveiledning

Alle statlige virksomheter krever elektronisk faktura og kreditnota i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresse:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, Torgarden
7468 Trondheim

 

Veiledning for kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører

 • Tilsendt tilskuddsskjema signeres og returneres til KORO.
 • Elektronisk faktura (EHF) på 80 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).
 • Når sluttrapporten fra tilskuddsmottaker er levert og godkjent av KORO, sender vi ut bestilling på siste faktura.
 • EHF-faktura på siste utbetaling på 20 % av det totale tilskuddet sendes KORO med 30 dagers betalingsfrist.
 • Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.

 

Veiledning for kommuner og fylkeskommuner

 • Elektronisk faktura (EHF) på det totale tilskuddet sendes KORO etter at KORO skriftlig har godkjent sluttrapporten. Sluttrapporten må sendes inn senest tre måneder etter oppgitt sluttdato.
 • EHF-faktura sendes med 30 dagers betalingsfrist.
 • EHF-fakturaen merkes med prosjektnummer og prosjektnavn (se informasjon på tilskuddsskjemaet).

Alternativer
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer EHF-fakturaer, kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte. For mer informasjon, se anskaffelser.no.

Spørsmål

Spørsmål angående fakturering kan sendes til: post@koro.no

Spørsmål angående regnskap kan sendes til: bs@koro.no og zk@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

Retningslinjer og personvernerklæring

Kontaktpersoner - hvem kan svare på hva?

Utfylling av søknadsskjemaet: post@koro.no

Telefon: 22 99 11 99

 

Kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører:

Bo Krister Wallstrøm: bw@koro.no

Nora Nerdrum: ncn@koro.no

Kommuner/fylkeskommuner:

Truls Ramberg: tr@koro.no


Annet:

Anne Christine Schjetne: acs@koro.no

Her kan du laste ned søknadskjema

Søknadskjema for kunstnere, kuratorer og sivilsamfunnsaktører
Søknadsskjema for kommuner og fylkeskommuner