Kunst i by- og stedsutvikling

Byromsfestivalen «Ka no?» utforsket de offentlige rommene i Nordbyen i Tromsø med kunst. Denne boblen er en del av Raumlabors 100-meterbad, et loungeområde hvor badende kan samle opp mot før dukkerten - og varme seg etterpå. Prosjektet mottok støtte fra KORO. Foto: Annicken Vargel

KORO har siden 2016 jobbet målrettet med kunst som et viktig ledd i by- og stedsutvikling. Satsingen åpner for nye innfallsvinkler i byplanleggings – og byutviklingsprosesser, og i samarbeid med kommune og lokalmiljø er målet å skape mer humane, inkluderende, mangfoldige, imøtekommende og estetisk stimulerende lokalmiljøer.

Vi bidrar til produksjon av kunstprosjekter knyttet til by og stedsutvikling i hele landet, og utforsker nye, tverrfaglige samarbeidsmetoder. Blant annet kan lokale aktører søke om økonomisk støtte, produksjonsbistand eller samarbeid om metodeutvikling gjennom KOROs lokalsamfunnsordning. I tillegg til dette bygger vi et nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk, gjennom samarbeid og konferanser og ulike kunnskapsutvekslingstiltak.

Gjennom pilotprosjekter, i fellesskap med enkeltkommuner, undersøker vi de ulike måtene kunst kan inngå i by- og stedsutviklingsprosjekter på. For å sikre en vellykket utveksling mellom de ulike fagfeltene jobber vi for å inkludere kunstnere i kommuners byplanleggingsprosesser så tidlig som mulig. På den måten kan kunstprosjekter påvirke byutviklingen fra starten av og slik bidra til å skape gode, offentlige byrom.

Satsingen har blant annet bidratt til kunstprosjekter som:

  • utvikler ideer og programmer for gode byrom som kan innarbeides i planer og prosjekter basert på stedsanalyse. Dette skjer sammen med lokale aktører som kommunen ønsker å engasjere spesielt, f.eks. ungdom og minoriteter.
  • bidrar til å se potensiale i uutnyttede områder ved å gi identitet og kvalitet til byrommene, og slik «kickstarte» andre tiltak.
  • har som formål å invitere publikum til å bruke og oppleve byen på nye måter og engasjere dem i pågående planarbeid

Kunst som en aktiv pådriver i by- og stedsutviklingsprosjekter utfordrer tradisjonelle tanker om hva kunst i offentlige rom er. Kunst- og byplanleggingsprosjekter har i stor grad eksistert som parallelle prosesser, hvor kunstnere ofte involveres i sluttfasen når rammene allerede er satt. Der midlertidige kunstprosjekter gjennomføres i områder som er under utvikling, er de som regel ikke knyttet til planprosessen. På denne måten går man glipp av verdifull kunnskapsutveksling og mulighet for positiv påvirkning på tvers av disipliner.

Kunst som en integrert del av byutviklingsprosesser åpner for en mer eksperimentell tilnærming til byplanlegging. Ved å undersøke det urbane rommet fra et kunstnerisk ståsted skapes et større mangfold av visjoner forankret i lokale forutsetninger. Bruk av medvirkning og samskapning åpner også opp for innbyggernes innspill og ønsker. Allmennhetens deltakelse i planprosesser er ikke bare avgjørende for å skape lokal tilhørighet, det er også lovfestet i plan- og bygningsloven.

Vil du vite mer om satsingen? Les intervjuet med Truls Ramberg, han er ansvarlig for våre by- og stedsutviklingsprosjekter.