Utlysning: Vi søker medlemmer til fagkomite

Morten Andenæs verk «my limits, the center of the earth» er en del av kunstprosjektet ved Nato-delegasjonens kontorer i Brussel. Det ble kjøpt inn gjennom kunstordningen LES som realiserer kunst til statlige institusjoner i private leiebygg eller eldre statsbygg. Foto: Morten Andenæs

KORO søker nye medlemmer til fagkomiteen for LES 2019-2021

Kunstordningen LES realiserer kunst til statlige institusjoner i private leiebygg eller eldre statsbygg. Det lyses nå ut oppdrag for tre eksterne medlemmer til fagkomiteen som har ansvar for å gjennomføre 11. tildelingsrunde.

Søknadsfrist: 20. februar 2019
Arbeidsperiode: mars 2019 og ca. to år frem
Budsjettramme: 6 mill kroner

Om oppdraget
De tre eksterne kunstsakkyndige komitémedlemmer står, sammen med KOROs prosjektleder, for søknadsbehandlingen og for å kuratere og produsere kunstprosjekter til de steder som tildeles kunst. Det legges stor vekt på kommunikasjon og dialog med mottakerinstitusjonene underveis, og på formidling og forankring av kunsten.

Søkerinstitusjonene representerer alle typer offentlige etater og holder til i ulike type bygg. Her er det alt fra nyoppførte, større prestisjebygg som egner seg godt til å ta imot kunst, til mindre eller eldre bygg der interiørmessige situasjoner byr på særlige utfordringer for å realisere kunst av betydning.

Søknadsmaterialet vurderes ut i fra eksterne og interne faktorer hos hver enkelt søker: bl.a. institusjonens virksomhet og samfunnsmessige funksjon/ betydning, arkitektonisk og kunstnerisk egnethet, offentlig tilgjengelighet/ antall besøkende, beliggenhet osv. De enkelte søknader ses også i forhold til søknadsmassen som helhet. Komiteens hovedfokus vil være på offentlige fellesområder, så som adkomstsoner, resepsjoner/ekspedisjoner, vente- og vrimleområder osv.

Kvalifikasjoner
KORO vektlegger en komitésammensetning som representerer ulike kunstfaglige orienteringer, erfaringer og nettverk, som sammenlagt kan ivareta og videreutvikle det kvalitetsnivå som LES har opparbeidet seg.

Komitémedlemmene må ha kunstfaglig bakgrunn og være godt orientert om samtidskunstfeltet, videre ha dokumentert praksis og erfaring med å jobbe med kunst til offentlige rom og miljøer. Det forutsettes et godt blikk for de situasjoner man går inn i og god gjennomføringsevne.

Man må være innstilt på – og trives med – å jobbe i team, ha gode kommunikasjonsferdigheter og en tillitsvekkende fremtoning. Humoristisk sans er en fordel. Man må ha tilstrekkelig arbeidskapasitet i hele perioden, slik at arbeidsmengden kan fordeles rimelig innad i komiteen og en aktiv fremdrift sikres i perioden. Oppgaven må med andre ord gis høy prioritet.

Hovedtyngden av komiteens møtevirksomhet vil skje i Oslo og søkere må derfor påregne reisevirksomhet for å ivareta nødvendig fremdrift.

Søknad med motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

For mer informasjon om LES og oppdraget, se her eller ta kontakt med prosjektleder for LES, Elisabeth Tetens Jahn: etj@koro.no tlf 450 33 233.

Del denne artikkelen