Utlysning: Nye medlemmer til fagkomiteen for kunstordningen LES 2017-2019

Lysekrone, Vidar Koksvik. Fotograf: Werner Zellien

Kunstordningen LES realiserer kunst til statlige institusjoner i private leiebygg eller eldre statsbygg. Tre eksterne kunstsakkyndige komitémedlemmer står sammen med KOROs prosjektleder for behandling av søknader, valg av bygg / institusjoner som skal få kunst, og for å kuratere og gjennomføre kunstprosjekter til de valgte steder. Det legges stor vekt på kommunikasjon og dialog med institusjonene underveis, og på formidling for forankring av kunsten.

En ny tildelingsrunde for LES er nettopp lyst ut, og nå utlyses oppdrag for tre eksterne medlemmer til fagkomiteen, som har ansvar for å gjennomføre tildelingsrunde 10.

Søknadsfrist: 5. april 2017
Arbeidsperiode: fra april 2017 og cirka to år frem
Budsjettramme: 6 mill kroner

Om oppdraget
Søkerinstitusjonene representerer alle typer offentlige etater og holder til i ulike type bygg. Her er det alt fra nyoppførte, større prestisjebygg som egner seg godt til å ta imot kunst, til mindre eller eldre bygg der interiørmessige situasjoner byr på særlige utfordringer for å realisere kunst av betydning.

Søknadsmaterialet vurderes ut i fra eksterne og interne faktorer hos hver enkelt søker: bl.a. institusjonens virksomhet og samfunnsmessige funksjon / betydning, arkitektonisk og kunstnerisk egnethet, offentlig tilgjengelighet / antall besøkende, beliggenhet osv. De enkelte søknader ses også i forhold til søknadsmassen som helhet. Komiteens hovedfokus vil være på offentlige fellesområder, så som adkomstsoner, resepsjoner/ekspedisjoner, vente- og vrimleområder osv.

Kvalifikasjoner
KORO vektlegger en komitésammensetning som representerer ulike kunstneriske orienteringer, erfaringer og nettverk, som sammenlagt kan ivareta og videreutvikle det kvalitetsnivå som LES har opparbeidet seg.

Komitémedlemmene må ha kunstfaglig bakgrunn, være godt orientert om samtidskunstfeltet og ha erfaring med å jobbe med kunst til offentlige rom og miljøer. Det forutsettes et godt blikk for de situasjoner man går inn i og evne til å se kunst i kontekst, konseptuelt, formalt og sosialt.

Det er viktig at man trives med å jobbe i team og evner å kommunisere så vel innad i komiteen som utad til de mange mottakerne. Også viktig at man har en tillitsvekkende fremtoning, godt humør og er ryddig. Man må ha tilstrekkelig arbeidskapasitet i hele perioden, slik at arbeidsmengden kan fordeles rimelig innad i komiteen og en jevn og aktiv arbeidsflyt i perioden sikres. Oppgaven må med andre ord gis høy prioritet.

Hovedtyngden av komiteens møtevirksomhet vil skje i Oslo og søkere må derfor påregne reisevirksomhet for å ivareta nødvendig fremdrift.

Søknad med motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

For mer informasjon om LES og oppdraget, se her eller ta kontakt med prosjektleder for LES, Elisabeth Tetens Jahn.

Del denne artikkelen