Søk støtte fra KOM

KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) lyser ut midler med søknadsfrist 1. september 2018.

Jeppe Hein har utviklet et skisseprosjekt for Sentrumsbygget i Nesflaten, en installasjon på taket til en eksisterende bygning som inneholder dagligvarebutikk, kafe og utstillingslokale. I samarbeid med Hein har Snøhetta blant annet utviklet prinsippene for konstruksjonen av installasjonen. Prosjektet er en del av Liv på Nes som tidligere har mottatt støtte fra KOM. Illustrasjon: Jeppe Hein/Snøhetta.

Gjennom KOM-ordningen støtter KORO kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter. Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å satse på kunst av høy kvalitet i egne bygg eller uterom. I tillegg skal ordningen bidra til at kunstnere og andre fagfolk i feltet får økt sin kunnskap om kunst i offentlige rom.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke. I tillegg kan institusjoner, organisasjoner, kuratorer, produsenter og kunstnere som skal gjennomføre prosjekter i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, få støtte.

Ved årets første tildeling ble det gitt tilsagn om støtte på til sammen 4,3 millioner kroner. Til annen runde står det 3,5 millioner til fordeling. I tillegg kan det søkes midler til kompetansehevingstiltak.

Hva kan det søkes om?
• Delfinansiering av planlagte kommunale og fylkeskommunale prosjekter (normalt inntil 50 % av budsjetterte kostnader).
• Forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter i offentlige rom.
• I store og/eller kompliserte prosjekter kan det søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller samproduksjon.

Spesielle satsingsområder for KOM-ordningen i 2018 er:
• Kunst som inngår i kommunale og regionale myndigheters arbeid med by- og stedsutvikling.
• Kunstprosjekter som utforsker og utvikler forholdet mellom kunst og bibliotek.
• Kunstprosjekter som utforsker og utvikler forholdet mellom kunst og skole.

Les mer om ordningen og søk støtte her.
For mer informasjon, kontakt Truls Ramberg.

Del denne artikkelen