Søk LES

KOROs kunstordning LES gir statlige institusjoner som holder til i private leiebygg eller eldre statsbygg med byggestart før 1998, mulighet for å søke om kunst. Årets søknadsfrist er 1. mars.

Skulpturen Sikt og samlinger av Marie Buskov er laget spesielt for Kriminaldirektoratets bygg i Lillestrøm. Foto: Werner Zellien

LES-ordningen er søkbar og en ny tildelingsrunde lyses ut hvert annet år. Det sørges for involverende dialog i løpet av hele prosessen med de institusjoner som får tildelt kunst. Kunsten kan være et nytt bestillingsverk, innkjøp av et eksisterende verk eller gjenbruk av tidligere KORO-verk. Det legges vekt på å jobbe stedsspesifikt med samtidskunst av høy kvalitet til den enkelte konteksten, ut i fra en ambisjon om å få til den beste koblingen mellom kunst og sted. Kunsten skal både forholde seg til de arkitektoniske og interiørmessige rammene og være relevant for institusjonens virksomhet og hverdag.

Det vektlegges kunst som aktiverer og kommuniserer, og tilbyr så vel kritisk refleksjon som adspredelse for ansatte, brukere og besøkende.
I vurdering av søknadene spiller blant annet følgende momenter inn:
• Offentlige fellesarealer så som inngangssoner ute og inne, resepsjoner / ekspedisjoner, møte-, vente- og vrimleområder.
• Institusjonens virksomhet og betydning, herunder representasjons- og offentlighetsgrad, betydning for sitt nærmiljø.
• Geografisk spredning i tildelingen totalt sett.

Søknadsfrist er i år satt til 1. mars.

Les mer om LES-ordningen og søk her.
For mer informasjon og spørsmål, kontakt Elisabeth Tetens Jahn.

Del denne artikkelen