Prekvalifisering: Sentralt kunstverk til landskapsdraget Uraksen, Campus Ås (Frist utløpt)

I forbindelsen med det nye Veterinærbygget på Campus Ås inviterer KORO kunstnere til å melde begrunnet interesse for utvikling av idé og utførelse av et større og markant utendørs kunstverk, plassert sentralt i Uraksen Sør på universitetsområdet. Mål med prekvalifiseringen er å finne 3-5 kandidater til en lukket konkurranse.

Campus Ås huser Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap. Universitetsområdet består av parker og landlige grøntarealer med flere eldre og nyere bygg. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er dominerende institusjon. Kunsten utendørs vil reflektere hele virksomheten på Campus Ås.

Det største byggeprosjektet er nytt Veterinærbygg som fra 2019 skal huse Veterinærinstituttet og universitetets veterinærutdanning. Kunsten innendørs er i sterkere grad knyttet til veterinærfaget.

Den nye delen av Campus Ås er tegnet av arkitektkontorene Henning Larsen Architects A/S og ØKAW AS Arkitekter, i samarbeid med LINK Landskap på landskapsarkitektur.

Oppdragssum har størrelsesorden 2,5 millioner NOK.

Om kunstprosjektet i Uraksen Sør
Uraksen er et nytt landskapsdrag på universitetsområdet. Den sørlige delen – Uraksen Sør – er et åpent vrimle- og oppholdsområde for studenter, med plass til ulike aktiviteter som større arrangementer og uformelle sammenkomster. Kunstverket skal her markere kunstens plass på Campus Ås og være et fremtredende visuelt element i landskapsdraget.

Kunstutvalget ser etter kunstnere med forståelse for kunst plassert inn i et aktivt uterom.

Verket skal være permanent og holdbart, og både kunne bli berørt og eventuelt tas i bruk som en sosial struktur. Det skal ikke hindre tiltenkt bruk av området, og må ta høyde for endring av overflate og klimabasert slitasje, og skal ikke skade ytre miljø.

Det forventes at kunstner inngår i tett og forpliktende samarbeid med arkitekt og landskapsarkitekt. Kunstner må påregne flere reiser til Oslo og Ås for planlegging og gjennomføring.

Både nasjonale og internasjonale kunstnere er aktuelle.

Om kunsten utendørs
Kunsten utendørs vil etablere en ny vandring gjennom universitetsområdet. Kunstplanen legger til rette for et kunstverk ved Ås gård som vandringens ene pol, i arboretet Nordskogen kommer flere verk som skal leve med naturen, kunstverk utenfor Veterinærbygget og et større, markant kunstverk i Uraksen Sør, før vandringen kobler seg på den eksisterende kunsten på universitetsområdet. Slik vil vandringen binde sammen ny kunst med den eksisterende og de nye anleggene med de eldre.

Campus Ås er i dag et populært og kjært område med sitt parkanlegg og arboret, og brukes daglig av både studenter, ansatte og innbyggere. Kunsten ute vil dermed få et stort publikum. Det skal oppleves meningsfullt at man både kan oppleve og erfare samtidskunst samtidig som man forflytter seg blant historiske og nye bygninger – i et parkdrag som er både gammelt og nytt.

Det er en uttalt ambisjon at den nye kunsten på Campus Ås blir sett og markerer sin tilstedeværelse, enten det er med innhold, form, tidsspenn eller volum, herunder at:

• kunsten skal være der studenter og ansatte er, samles eller passerer, i områder med høy grad av offentlighet.
• kunsten bør tilføre andre visuelle motiver til universitetsområdet, eller nye kombinasjoner med det etablerte, enn det som allerede inngår i veterinærfaget eller i den eksisterende kunsten.
• kunsten skal speile sin samtid og tilføre nye verk til den kunsthistoriske linjen som allerede er påbegynt på universitetsområdet.

Vilkår og materiale for innsendelse
Til prekvalifiseringen ønsker kunstutvalget en begrunnet interesse for utvikling av idé til et større og markant utendørs kunstverk. Konkrete forslag eller skisser av mulige kunstneriske løsninger er ikke ønsket i denne runden.

Interesserte kan sende én – 1 – samlet PDF-fil med:

• kort begrunnelse for interesse og oppgaveforståelse
• dokumentasjon av tidligere arbeid og relevante prosjekt
• CV med kontaktinformasjon
• kunstnerens navn/gruppe skal fremgå av filnavnet: fornavn_etternavn.pdf

Materialet skal være på maksimum 10 A4 sider, alt inkludert.
Maks størrelse på PDF er 5 MB.

Kunstutvalget vil på bakgrunn av innleverte søknader invitere 3-5 søkere til en lukket konkurranse, samtale og presentasjon. Deltakelse i konkurranse honoreres.

I tillegg til utlysning har kunstutvalget anledning til å invitere kunstnere til innsendelse. Kunstnere som søker kan også bli vurdert for andre kunstprosjekter på Campus Ås.

Søknadsfrist
Frist for innsending av materiale: 14. november 2016 kl.13.00 norsk tid (CET).
Merk søknaden med «Campus Ås» og send PDF-fil på epost til: campusaas@gmail.com

Fremdrift konkurranse
Et begrenset antall kunstnere deltar i en lukket konkurranse mot honorar i løpet av våren 2017. Disse blir invitert til befaring. Idéutvikling og planlegging vil foregå etter avgjørelse, tidligst fra høsten 2017. Verket skal være ferdigmontert første halvdel av 2019. Uraksen og Veterinærbygget åpner august 2019.

Innlevert materiell og modell i konkurransen kan bli stilt ut på universitetsområdet i forbindelse med juryering.

Kontakt
Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes på campusaas@gmail.com. Det må påregnes noe svartid. Kunstkonsulenter/kunstfaglig prosjektledere for Campus Ås er Trond Hugo Haugen og Robert Johansson.

Lenke
For mer informasjon, se:
prosjektside
kunstplan på norsk
utdrag av kunstplan på engelsk

Utsnitt av skisse til Veterinærinstituttet. Marthe Karen Kampen, Johannes B. Hansen. Fotograf: KORO
Utsnitt av plassering av kunst på Campus Ås, mars 2016. OpenStreetMap. Fotograf: Fredrik Raddum og Werner Zellien / KORO og Håkon Sparre / NMBU.
Operasjon av hest, Campus Adamstuen. Bildet er tatt som profilbilde for SportFaMed , NMBU . Fotograf: Lillian Andersen/NMBU
Universitetsområdet, daværende Norges Landbrukshøgskole, ca. 1938. NMBU Fotoarkiv. Fotograf: Norsk Luftfoto A/S
Del denne artikkelen