Prekvalifisering: Haukeland universitetssykehus (Frist utløpt)

Ankomstområde til nytt barne- og ungdomssykehus

Kunstnere inviteres til å vise interesse for utførelse av et sentralt kunstprosjekt til ankomstområdet ved Haukelands nye barne- og ungdomssykehus. Prosjektet tildeles som direkte oppdrag og har en budsjettramme på to millioner kroner.

Ankomstområde til nytt Barne- og ungdomssykehus, Haukeland universitetssykehus. Illustrasjon: KHR arkitekter

Helse Bergen og kunstutvalget for nytt Barne- og ungdomssykehus inviterer kunstnere til å melde begrunnet interesse for utførelse av et sentralt kunstprosjekt til det nye bygningskompleksets ankomstområdet/forplass. Hensikten med prekvalifiseringen er å finne kandidat til direkte oppdrag.

Om det nye barne- og ungdomssykehuset
Det nye Barne- og ungdomssykehuset vil ligge i direkte tilknytning til eksisterende sykehusmiljø. Utbygging vil skje over to faser med en samlet grunnflate på ca. 82 000 m3. Fase 1 beregnes ferdigstilt ved årsskiftet 2016/17, mens fase 2 ventes ferdigstilt i 2022. Samlede investeringskostnader er beregnet til fem milliarder kroner.

Sykehusanlegget skal skape gode og funksjonelle rammer for pasienter, pårørende, ansatte og studenter og utformes med særlig fokus på de fysiske rammenes positive innflytelse på det helende miljø omkring barn og unge. Denne koblingen synliggjøres i fasilitetene til lek, trening og fysisk utfoldelse, som er et sentralt omdreiningspunkt i prosjektet. Det arkitektoniske uttrykket signalerer tillit, kvalitet og åpenhet. Rammer som understøtter et innovativt miljø på tvers av tradisjonelle faggrupper, forskning og undervisning.

Sykehuset er tegnet av KHR arkitekter (København), Rambøll og PKA arkitekter (begge Trondheim). Landskapsarkitekt er Schønherr AS (København).

Om prosjektet
Arkitekturen legger vekt på forbindelse mellom natur og arkitektur, taktile verdier, samt skalering til barns romopplevelse.

Arkitekturen bygger på grunntanken om å forbinde to landskapstrekk; det åpne landskapet ut mot fjorden og den bratte åssiden opp mot fjellet. Bygningene ligger som lameller på tvers av kotene i landskapet. Lette og lyse glassvolumer på en base av naturstein. Lamellene forskyves slik at lyset trekkes inn i bygningsstrukturen, og bygning og landskap veves sammen. Mellom lamellene strekker de grønne drag seg som terrasser, hager og lekearealer knyttet rundt temaene skog, fjell og vann.

Mellom byggetrinn 1 og 2 kommer en forplass; et ankomstområde for alle som skal besøke sykehuset. Området vil være sterkt trafikkert. Plassen er ca. 100 meter lang med varierende bredde; fra ca. 15 – 35 meter. Adkomst til sykehuset er viktigste funksjon for plassen.

Plassen skal opparbeides med kjøreveg, gangveg og beplantning med vannspeil. Her skal også være tilgang for fremtidig vedlikehold av bygg og fasader. Alle installasjoner må vektlegge sikkerhet for brukerne.

I utgangspunktet er plassen foreslått med belegning av Altaskifer, kombinert med vannspeil og beplantning. Her vil være soner med sitteplasser. Plassen skal ferdigstilles til åpning av byggetrinn 2 i 2022, men planlegging starter straks.

Kunstprosjektet, plassering og intensjon
Hele dette området – som vil være brukernes første møte med sykehuset – er definert som aktuelt for kunst. Som overordnet idé for prosjektet ligger de føringer som er nedfelt i kunstplanens hoveddel:
• Griper fatt i arkitekturens premisser og samtidig utfordrer denne
• Bearbeider forståelsen av plassens funksjon og møtet mellom ute/inne
• Ønsker velkommen og er inkluderende

Det forventes at kunstner inngår et tett og forpliktende samarbeid med arkitekt og landskapsarkitekt. Kunstner må påregne reiser for planlegging.

Det er avsatt NOK 2 millioner til prosjektet. Midler som opprinnelig var avsatt til opparbeiding av samme område vil i tillegg bli innarbeidet i prosjektet (materialkostnader, arbeid).

Om Open Call/prekvalifisering
Til prekvalifiseringen skal kunstnerne sende en – 1 – pdf-fil med kort begrunnelse for interesse, oppgaveforståelse og dokumentasjon av tidligere arbeid og relevante prosjekt, samt CV. Materialet skal være på maksimum 10 A4 sider, alt inkludert. Nettlenker kan benyttes som tillegg til dokumentasjon.

I tillegg til enkeltpersoner oppfordres grupper med variert kompetanse til å søke.

På bakgrunn av innleverte søknader vil kunstutvalget invitere 3 – 5 søkere til intervju. Oppdraget vil bli tildelt direkte til egnet kandidat.

Ved utvelgelse av kunstner/kunstnergruppe vil følgende kriterier bli vektlagt:
• Innovativ tilnærming og dokumentert forståelse av komplekse romlige situasjoner
• Gjennomføringsevne, tidligere prosjekter
• Evne til samarbeid
• Tilnærming til oppgaven

Oversikt ankomstområde/forplass. Illustrasjon: KHR arkitekter

Søknadsfrist
Frist for innsending av materiale: 20. juni 2016
Merk søknaden med “BUS forplass” og send pdf-fil på epost til: bus@blitzner.net
Intervju/befaring: september 2016

Kontaktinfo
Spørsmål kan rettes til Jørgen Blitzner: bus@blitzner.net | 959 48 820

Kunstkonsulentene for Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus er Jørgen Blitzner og Harald Fenn.

Lenke
For mer informasjon se: Nytt barne- og ungdomssykehus

 

Del denne artikkelen