KORO 40 år!

I 2017 er det 40 år siden KORO ble etablert. Vi ser jubileet som en anledning til å gjennomføre en ekstraordinær satsing på formidling av verkene i vår store samling av kunst i offentlige rom.

Direktør Svein Bjørkås

KORO – eller Utsmykkingsfondet for nye statsbygg som organisasjonen opprinnelig het – ble vedtatt opprettet av Stortinget den 30. november 1976. Virksomheten ble etablert i 1977. I løpet av de 40 årene som er gått, er det blitt produsert kunst til offentlige bygninger og uterom i stort omfang. Statens samling av kunst i offentlige rom er blitt en viktig del av den norske kunstarven. Den er lokalisert til cirka 1000 ulike steder – innenlands og utenlands – og den inneholder betydningsfulle arbeider av sentrale norske og internasjonale kunstnere. Hvert år suppleres den med nye kunstverk fra et hundretalls billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer.

I KOROs arbeid har det, inntil de siste årene, vært et sterkt produksjonsfokus. Å etablere nye kunstprosjekter har vært den sentrale oppgaven. Men ettersom årene har gått, har det å skape tilvekst av nye kunstverk hatt sine åpenbare konsekvenser. En av dem er at det er blitt etablert en samling. I dag arbeider vi derfor ut fra et bredere perspektiv. Arbeidet med å skaffe tilveie ny kunst må gå hånd i hånd med aktiv samlingsforvaltning. Å ta vare på og å holde ved like verkene er like viktig som å sikre tilveksten av nye verker. Aktiv formidling er nødvendig for at kunsten skal bli kjent og for at den skal få individuell og kulturell mening. Aktiv kunnskapsutvikling er en forutsetning for både produksjon, forvaltning og formidling.

Vi arbeider fortløpende med å utvikle metoder og organisasjonsformer for å kunne lage kunst som både har høy kvalitet og er godt forankret. Profesjonalisering og involvering er viktige stikkord i denne sammenhengen. De siste tre årene har vi gitt høy prioritet til arbeidet med å utvikle en god kunstforvaltning. I 40-årsjubileet og de kommende årene er det formidling av den offentlige kunsten og styrking av kunnskapen rundt den som vil bli prioritert. Målet er selvsagt at det skal være et godt sammenfall mellom de ulike innsatsene, slik at produksjon, forvaltning, formidling og kunnskap kan supplere hverandre på en måte som gjør det mulig for oss alle å oppleve verdien, betydningen og gleden av å kunne leve og arbeide i omgivelser hvor det fins god og tilgjengelig kunst.

Det begynner i Tromsø i februar. Da arrangerer vi en konferanse om sammenhengene mellom offentlig kunst og byutvikling, i samarbeid med blant andre Tromsø kommune. Parallelt samarbeider vi med Universitetet i Tromsø om utvikling av et ambisiøst formidlingsprogram for den lokale samlingen av offentlige verker som KORO har etablert der. Vi vil også sette i verk tilsvarende initiativ i andre universitetsbyer i løpet av året. Kristiansand vil følge etter Tromsø. Samtidig vil vi starte utviklingen av nye formidlingsopplegg for barn og unge i Østfold og Akershus i samarbeid med fylkeskommunene, Nasjonalmuseet for kunst og Den kulturelle skolesekken. For de profesjonelle aktørene i kunstfeltet vil det blant annet bli publisert og lansert en ny bok hvor vi presenterer artikler basert på forelesningsserien Critical Issues in Public Art, på norsk og engelsk. Og i tillegg fortsetter arbeidet med å gjøre stadig flere av prosjektene og enkeltverkene i KORO-samlingen tilgjengelig på nettsidene koro.no og på sosiale medier.

Jeg ønsker alle et godt 2017 – et år der kunsten i de offentlige rommene skal bli bedre formidlet og bedre kjent!

Svein Bjørkås

Del denne artikkelen