Invitasjon til prekvalifisering

KORO inviterer kunstnere til å delta i prekvalifisering for kunstprosjekter i hagene til den nye Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen.

Arkitekturen legger vekt på nærhet og åpenhet til landskapet rundt. Prekvalifiseringen dreier seg om å skape kunst til hagene som ligger mellom lamellbygningene. Foto: Tegning fra arkitektene.

På vegne av Helse Bergen og Kunstutvalget ved Haukeland Universitetssykehus, BUS og KORO inviteres kunstnere til å melde begrunnet interesse for utførelse av et sentralt kunstprosjekt. Hensikten med prekvalifiseringen er å finne kandidater til en lukket konkurranse.

  • Frist: 3. februar 2020
  • Kunstbudsjett: 1 750 000 kroner

Mer informasjon om kunstprosjektet og materialbeskrivelse følger i saken under her. English version of the invitation can be downloaded here

 

 

Hagene ved det nye barne- og ungdomssenteret blir en forlengelse av det vestnorskelandskapet og strekker seg parallelt med bygningslamellene. Foto: Tegninger fra arkitektene.

Visjoner for kunsten
Prosjektet blir et av hovedverkene ved det nye sykehuset. Kunsten skal reflektere de verdier som er nedfelt i planene for senteret, treffe barn og unges erfaringsverden og refleksjonsnivå og gå i dialog med arkitekturen. Som overordnet idé for prosjektet ligger de føringer som er nedfelt i kunstplanen sin hoveddel. Utvalget ønsker et prosjekt som:

  • Er inkluderende, lekent og aktiviserende.
  • Griper fatt i arkitekturens premisser og samtidig utfordrer denne.
  • Bearbeider forståelsen av hagerommet og møtet mellom ute/inne.

Kunstprosjektet
I en sentral del av hagene ønsker vi et monumentalt kunstverk. Landskapsarkitekt har gitt hagene en variert utforming basert på temaene fjell, vann og skog og det forventes at kunstner inngår et tett samarbeid med arkitekt og landskapsarkitekt. Det aktuelle hagerommet ligger i flere plan over to etasjer. Kunsten vil også i stor grad oppleves fra innsiden av bygningene. I samme område vil det også være andre kunstverk. Disse må gjensidig ta hensyn til hverandre.

Kunstner må påregne reiser for planlegging. Kunstprosjektet skal følge byggets fremdrift og ferdigstilles høsten 2022. En fremdriftsplan vil bli avtalefestet ved kontrakt.

Det er avsatt kr. 1 750 000 til prosjektet.

Om det nye sykehuset.
Den nye Barne- og Ungdoms Sykehuset, med føde og kvinneklinikken vil ligge i direkte tilknytning til eksisterende sykehusmiljø. Byggefase 1 inneholder psykiatriske avdelinger, rehabilitering, laboratorier, undervisning og «Barnas energisenter», ferdigstilt i 2017. Fase 2 vil inneholde somatisk barneklinikk, føde og kvinneklinikk. Kunstprosjektet gjelder fase 2, som ferdigstilles i 2022/23.

Arkitekturen
Sykehuset er tegnet av KHR arkitekter (København), Rambøll og Pka Arkitekter (begge Trondheim). Landskapsarkitekt er Schønherr AS (København).

Arkitekturen legger vekt på forbindelse mellom natur og arkitektur, taktile verdier, samt skalering til barns romopplevelse.Den bygger også på grunntanken om å forbinde to landskapstrekk; det åpne landskapet ut mot fjorden og den bratte åssiden opp mot fjellet. Bygningene ligger som lameller på tvers av kotene i landskapet. Lette og lyse glassvolumer på en base av naturstein. Lamellene forskyves slik at lyset trekkes inn i bygningsstrukturen, og bygning og landskap veves sammen. Mellom lamellene strekker de grønne drag seg som terrasser, hager og lekearealer knyttet rundt temaene skog, fjell og vann.

Illustrasjonen viser en av hagene mellom byggene. Den åpenhet og kontakt som er mellom inne og ute ønsker kunstutvalget å benytte seg av; kunstverkene i hagene vil kunne oppleves - også av de som befinner seg innendørs. Foto: Tegning fra arkitektene

Materialspesifikasjon
Til prekvalifiseringen skal kunstnerne sende en – 1 – pdf-fil med kort begrunnelse for interesse, oppgaveforståelse og dokumentasjon av tidligere arbeid og relevante prosjekt, samt CV. Materialet skal være på maksimum 10 A4 sider, alt inkludert. Nettlenker kan benyttes som tillegg til dokumentasjon. Innsendt materiale vil ikke bli returnert.

På bakgrunn av innleverte søknader vil kunstutvalget invitere 3 – 5 søkere til en lukket konkurranse.

De søkere som blir plukket ut til å delta i konkurransen honoreres med kr 50.000,- ved innlevert forslag etter krav til levert materiale og til rett tid.

Kunstutvalget fungerer som jury. Ved juryering vil følgende kriterier bli vektlagt:

  • Innovativ tilnærming og dokumentert forståelse av komplekse romlige situasjoner
  • Gjennomføringsevne, tidligere prosjekter
  • Evne til samarbeid
  • Tilnærming til oppgaven

Kunstneriske konsulenter for prosjektet er Jørgen Blitzner og Harald Fenn.

Materialet merkes: «BUS2, Hageprosjekt» og sendes på epost til Jørgen Blitzner: jorgen@blitzner.net. Eventuelle spørsmål kan rettes til  Jørgen Blitzner, mobil: 959 38 820.

Det er laget to kunstplaner for Haukeland Universitetssjukehus (BUS), fase 1 og 2. Begge ligger nedlastbare under her, både  i norsk og engelsk versjon.Art plan in English is available right below. Les også Helse Bergens oppdateringer om byggeprosjektet på deres nettsider.

 

 

Viktige datoer:

3. februar 2020

Frist for innsendelse av materiale

Februar/mars 2020

Utvelgelse av konkurransedeltakere

Vår/sommer 2020

Konkurranse

August 2020

Juryering

Del denne artikkelen