Fakta: Minnesteder etter 22. juli

• I desember 2011 beslutter Stoltenberg II-regjeringen å opprette nasjonale minnesteder etter hendelsene 22. juli 2011 på Utøya og i regjeringskvartalet, i henholdsvis Hole kommune og Oslo. Regjeringen etablerer en styringsgruppe som får som mandat å vurdere minnestedenes innhold, og presentere forslag til lokalisering og hvordan etableringen av minnestedene skal organiseres. Styringsgruppen ledes av Åse Kleveland.

• 20.04.2012: Styringsgruppens innstilling blir fremlagt for KUD. På dette grunnlaget beslutter regjeringen at det skal etableres offisielle minnesteder som hedrer de døde, overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene: ett på landsiden mot Utøya i Hole kommune, ett midlertidig i regjeringskvartalet og ett permanent minnested i regjeringskvartalet som skal åpnes når byggeprosjektet i regjeringskvartalet er ferdigstilt. De to første minnestedene skal stå ferdige 22. juli 2015.

• 30.07.2012: KORO mottar oppdragsbrev fra KUD og nedsetter et kunstutvalg. Utvalget består av en representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, en representant for AUF, en representant utnevnt av regjeringen, en arkitekt, representant for Statsbygg og to kunstkonsulenter fra KORO.

• 19.11.2012: Oppstartsmøte kunstutvalg.

• 09.04.2013: På bakgrunn av styringsgruppens innstilling meddeler regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole skal ligge på Sørbråten. Stedsvalget blir offentliggjort ved daværende statsråd Rigmor Aasrud.

• 19.06.2013: Kunstutvalgets kunstplan godkjennes av direktør Svein Bjørkås i KORO.

• 20.06.2013: Utlysning av åpen, internasjonal prekvalifisering.

• 10.10.2013: Åtte finalister blir invitert til lukket konkurranse.

• 23.02.2014: Konkurransebidragene presenteres på en utstilling i Rådhusgalleriet.

• 27.02.2014: Juryleder og kunstkonsulent i KORO, Jørn Mortensen, kunngjør at Jonas Dahlberg skal utforme de tre minnestedene (Memory Wound, Time and Movement og Dialogue for the Future).

• 09.04.2014: Åpent folkemøte på Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden. Jørn Mortensen (leder av kunstutvalget) presenterer kunstprosjektet, Statsbygg presenterer byggeprosjektet.

• 28.04.2014: Statsråd Jan Tore Sanner kunngjør at Minnested på Sørbråten utsettes i ett år, til 22. juli 2016.

• 10.06.2014: Drøftingsmøte på Sundvolden Hotell. Informasjon til beboere og velforening om prosessen og de videre planer for etablering av minnestedet.

• 02.07.2014: KORO skriver kontrakt med Jonas Dahlberg Studio. Kontraktssum for tre prosjekter (permanent minnested i Hole kommune, midlertidig og permanent minnested i regjeringskvartalet): NOK 17. 000 000,-

• 10.11.2014: Åpent folkemøte på Sundvollen hotell med statsråd Jan Tore Sanner til stede.

• 15.04.2015: Statsråd Jan Tore Sanner mottar rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune».

• Vinteren 2015/16: KORO gjennomfører møter med Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Utstranda vel og AUF.

• 05.04.2016: Statsrådene Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland offentliggjør at Statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested på Sørbråten er vedtatt.

• 27. 06.16: Naboene i Hole kommune tar ut stevning mot staten for å få omgjort beslutningen om et nasjonalt minnested på Sørbråten i Hole.

• 08.09.16: Den norske regjering v/Regjeringsadvokaten fremmer et forliksforslag til naboene v/Harald Stabell. Forslaget innebærer en endring i utformingen av minnestedet på Sørbråten.

• 14.09.16: Naboene ved advokat Harald Stabell avviser regjeringens forliksforslag.

• 09.02.17: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar forslag om mulig lokalisering av minnested på landsiden ved Utøya-kaia i Hole kommune, fra Den nasjonale støttegruppen etter 22-juli hendelsene og AUF.

• 15.06.17: Jan Tore Sanner mottar en rapport fra Statsbygg, som har vurdert Utøya-kaia som minnested i Hole kommune i Buskerud.

• 21.06.17: Regjeringen beslutter at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøya-kaia. Kontrakten med Jonas Dahlberg om utforming av minnestedene etter 22. juli i Hole og Oslo sies opp i sin helhet. Dette innebærer at verken kunstverket Memory Wound eller Dahlbergs forslag til minnested i regjeringskvartalet blir realisert. Samtidig er også KOROs oppdrag om gjennomføring av minnestedene avsluttet.

 

Styringsgruppens medlemmer (Kleveland-utvalget):
Åse Kleveland (leder)
Kristin Berge (departementsråd i KUD)
Ingrid Vad Nilsen (ekspedisjonssjef i FAD)
John Hestnes (fra Lokal støttegruppe for 22. juli i regjeringskvartalet)
Tonje Brenna (daværende generalsekretær i AUF)
Trond Henry Blattmann (daværende styreleder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene)

Kunstutvalget (avviklet 22. juni 2017):
Det er blitt gjort utskiftninger underveis, for liste over det opprinnelige kunstutvalget, se kunstplanen)
Jørn Mortensen (kunstkonsulent, KORO og leder av kunstutvalget for Minnesteder etter 22. juli)
Per Gunnar Eeg-Tverrbakk (kunstkonsulent, KORO)
Bente Erichsen (representant for regjeringen)
Mari Aaby West (representant for AUF)
Lisbeth Røyneland (representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene)
Tor-Inge Kristoffersen (representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene – representant for regjeringskvartalet)
Magne Magler Wiggen (arkitekt)
Bjørne Grimsrud, (representant for Statsbygg)

KORO:
Direktør: Svein Bjørkås
Prosjektansvarlig: Nora Ceciliedatter Nerdrum
Pressekontakt: Annicken Vargel

Mer informasjon om Minnesteder etter 22. juli finnes på prosjektsiden.

Nøkkeldokumenter:
Kunstutvalgets kunstplan for Minnesteder etter 22. juli
Jonas Dahlbergs forslag til minnesteder
Styringsgruppens innstilling «Steder for å minnes og påminnes»
Rapporten «Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune»
Vedtak av statlig reguleringsplan: Nasjonalt minnested på Sørbråten etter angrepet på Utøya
Statsbyggs rapport om Utøyakaia: Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia

Del denne artikkelen